eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa monitorów, monitorów wielkoformatowych oraz komputerów typu OPS do monitorów wielkoformatowych dla Jednostek Organizacyjnych PBŚOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa monitorów, monitorów wielkoformatowych oraz komputerów typu OPS do monitorów wielkoformatowych dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pbs.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbs.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa monitorów, monitorów wielkoformatowych oraz komputerów typu OPS do monitorów wielkoformatowych dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94507321-5842-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065218/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią” Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z083/17

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego
w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg),
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.243.52.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Dostawa Monitorów (typ A, typ B) – 37 sztuk
Monitor typ A
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33 (trzydziestu trzech) sztuk monitorów LCD dla Politechniki Bydgoskiej na potrzeby wyposażenia jej jednostek
oraz
Monitor Typ B
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk monitorów LCD dla Politechniki Bydgoskiej na potrzeby wyposażenia jej jednostek

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt, gdzie Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60pkt), Pt – liczba punktów w kryterium parametry techniczne (jakościowe) – (waga 40 pkt). Punkty będą liczone wg zasad określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (jakościowe)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 (dziesięciu) sztuk wielkoformatowych monitorów dotykowych wraz z 8 (ośmioma) dedykowanymi jednostkami centralnymi typu OPS z dla Politechniki Bydgoskiej na potrzeby wyposażenia sal dydaktycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt, gdzie Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60pkt), Pt – liczba punktów
w kryterium parametry techniczne (jakościowe) – (waga 40 pkt). Punkty będą liczone wg zasad określonych w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (jakościowe)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) dedykowanych jednostek centralnych typu OPS dla posiadanych przez zamawiającego tablic „Iiyama ProLite TE6504MIS-B3AG”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt, gdzie Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60pkt), Pt – liczba punktów
w kryterium parametry techniczne (jakościowe) – (waga 40 pkt). Punkty będą liczone wg zasad określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (jakościowe)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (sześciu) sztuk monitorów LCD dla Politechniki Bydgoskiej na potrzeby wyposażenia jej jednostek

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pt, gdzie Pc – liczba punktów w kryterium ceny (waga 60pkt), Pt – liczba punktów
w kryterium parametry techniczne (jakościowe) – (waga 40 pkt). Punkty będą liczone wg zasad określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (jakościowe)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
dla części nr 1:
a. dokumenty, w języku polskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji Sprzętu i wymaganych akcesoriów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty – typ A i B
dla części nr 2:
b. dokumenty, w języku polskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji Sprzętu i wymaganych akcesoriów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty
c. wyniki testu PassMark CPU Mark procesora (wraz z wydrukami ze strony internetowej), w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim lub angielskim
dla części nr 3
d. dokumenty, w języku polskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji Sprzętu i wymaganych akcesoriów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty
e. wyniki testu PassMark CPU Mark procesora (wraz z wydrukami ze strony internetowej), w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim lub angielskim
f. wyniki testu Pass Mark G3D Mark karty graficznej (wraz z wydrukami ze strony internetowej), w celu potwierdzenia, że oferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim lub angielskim
dla części nr 4:
g. dokumenty, w języku polskim (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych wraz z nazwami producentów i typu/modelu każdego z podzespołów oferowanej konfiguracji Sprzętu i wymaganych akcesoriów, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

UWAGA! Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie tych które nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotowym środkiem dowodowym, który nie podlega uzupełnieniu (służący potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert) w zakresie parametrów technicznych bądź funkcjonalności Sprzętu dodatkowo punktowanych są:
Dla części nr 1 typ A
a. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy
b. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wbudowanego głośnika co najmniej 2W. Zamawiający dopuszcza użycie dedykowanej przez producenta listwy głośniowej montowanej do monitora.
c. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie możliwość pochylenia panelu co najmniej w zakresie 20 stopni
d. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie jasności co najmniej 350 cd/m2
Dla części nr 1 typ B
a. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy
b. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wbudowanego głośnika co najmniej 2W. Zamawiający dopuszcza użycie dedykowanej przez producenta listwy głośniowej montowanej do monitora.
c. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wbudowanego USB-C DOCK w monitor
Dla części nr 2
a. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wydłużenia gwarancji do 60 miesięcy (dotyczy tylko monitora)
b. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie możliwość wyposażenia monitoru w co najmniej 4 GB RAM (oprócz wymaganych 8GB w komputerze OPS)
c. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wbudowania co najmniej 2 głośników o mocy co najmniej 16W
d. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wewnętrznej pamięć monitora co najmniej 32 GB
Dla części nr 3
a. wyniki testu Pass Mark CPU Mark procesora (wraz z wydrukami ze strony internetowej) co najmniej 12.000
b. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie możliwości komputera wyposażonego w dysk SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności co najmniej 256 GB
c. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy
Dla części nr 4
a. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy
b. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie możliwości co najmniej dwóch portów HDMI
c. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie wbudowania głośników o mocy co najmniej 2x5W
d. dokument potwierdzający spełnienie w zakresie filtru światła niebieskiego
W przypadku braku złożenia wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych dla części nr 1(typ A i B), 2, 3 i 4 potwierdzających dodatkowo punktowane funkcjonalności lub parametry techniczne, Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny ofert za dany parametr.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
a. zmiana podwykonawcy na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp;
b. zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.;
c. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp;
d. zmiany na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 2-4 oraz ust 2 ustawy Pzp.
e. zmiany przewidziane w załączniku nr 4 projektowanych postanowień umowy
Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane na warunkach określonych przez przepisy prawa, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego. Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby
określa rozdział VIII do SWZ.
3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(WYKONAWCA ZAGRANICZNY) zawiera rozdział VII do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.