eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kotlin › Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części: I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie, II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części:
I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,
II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kotlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-220

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627405481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kotlin.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotlin.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części:
I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,
II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f149a3-584e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030934/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie

1.1.3 Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
a) pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin
b) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Urząd Gminy Kotlin
Identyfikator adresata: /15b4ow6xy5/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej: ug@kotlin.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych z dnia 30 grudnia 2020r. dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, włączona obsługa JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem Platforma zakupowa - instrukcja.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Platforma zakupowa - instrukcja

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) została zawarta w Rozdziale XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) została zawarta w Rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace na budynku szkoły polegające na demontażu części opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej nie nadających się do dalszego użytkowania oraz wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej i zamontowania nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo przewiduje się demontaż i ponowny montaż, jak również miejscowe uzupełnienie kompletnej instalacji odgromowej. W przypadku odkrycia podczas prac konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu należy to bezwzględnie uczynić po konsultacji z inwestorem. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wymiany głównej konstrukcji nośnej, jak również nie dopuszcza się zmiany kąta nachylenia połaci dachowych. Wszelkie pozostałe elementy pozostają bez zmian.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace na budynku wielorodzinnym polegające na demontażu części opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej nie nadających się do dalszego użytkowania, demontażu istniejącego pokrycia z blachy falistej oraz wykonaniu pokrycia z
blachodachówki i zamontowania nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo przewiduje się demontaż i ponowny montaż, jak również miejscowe uzupełnienie kompletnej instalacji odgromowej. W przypadku odkrycia podczas prac konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu należy to bezwzględnie uczynić po konsultacji z inwestorem. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wymiany głównej konstrukcji nośnej, jak również nie dopuszcza się zmiany kąta nachylenia połaci dachowych. Wszelkie pozostałe elementy pozostają bez zmian. Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystycznych parametrów budynku, w tym powierzchni zabudowy, wysokości, kubatury i liczby kondygnacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, prowadzenie działalności gospodarczej w branży od co najmniej 1 roku lub posiadanie doświadczenia osobistego/pracowników pracy w branży od co najmniej 1 roku, licząc wstecz od dnia złożenia oferty,
• Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu spełni warunek, jeżeli wykaże, wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 2 lat, licząc wstecz od dnia złożenia oferty, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu prac budowlanych lub/i dostawy wyposażenia o wartości powyżej 150 tys. zł brutto lub w okresie 12 miesięcy kilku usług polegających na wykonaniu prac budowlanych lub/i dostawy wyposażenia o łącznej wartości powyżej 150 tys. zł brutto,
• Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoba/osoby realizujące umowę dysponują odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem/uprawnieniem (jeżeli wymagany) w zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) potwierdzające brak podstaw wykluczenia obejmują:
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia.
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu obejmują :
- wydruk z odpowiedniej ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności w branży lub potwierdzenie doświadczenia osobistego/pracowników przez poświadczoną kopię umowy o pracę/umowę zlecenie lub świadectwa pracy w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w branży wraz z wydrukiem z ewidencji potwierdzającym prowadzenie przez to przedsiębiorstwo działalności w branży,
- wykaz dostaw i/lub usług wykonanych w okresie ostatnich 2 lat lub w wykonaniu których uczestniczył osobiście lub jego pracownicy, dat wykonania
i podmioty, na rzecz których dostawy i/lub usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i/lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy o uczestniczeniu w ich wykonaniu.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.
- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub skanu opatrzonego elektronicznym podpisem certyfikatów/zaświadczeń/uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca musi udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
W celu potwierdzenia spełnienia parametrów oferowanego sprzętu/materiałów, określonych w SWZ i jego załącznikach, należy przedłożyć wraz ofertą:
- karty katalogowe produktu lub/i opis techniczny oferowanego sprzętu/wyposażenia/materiałów opcjonalnie wraz ze zdjęciem poglądowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia chyba, że pomimo złożenia przedmiotowych środków oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 -4 i ust.2 ustawy PZP, Zamawiający na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie
i na warunkach wskazanych poniżej:
1) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innego sprzętu w przypadku wstrzymania produkcji określonego modelu sprzętu, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie podwyższeniu;
2) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy określona w § 5 ust. 1 umowy nie zwiększy się;
3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku:
• działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w szczególności wojna, akt terroryzmu, klęski żywiołowe, nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii; przy czym ewentualne przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej.
2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, będzie wystąpienie opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie dostaw, z określeniem okresu wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego.
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wraz z niezbędnymi dowodami.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.