eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kotlin › Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części: I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie, II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części:
I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,
II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kotlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-220

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627405481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kotlin.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotlin.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachów na obiektach Gminy Kotlin z podziałem na 2 części:
I. Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,
II. Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f149a3-584e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030934/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie

1.1.3 Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406835

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace na budynku szkoły polegające na demontażu części opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej nie nadających się do dalszego użytkowania oraz wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej i zamontowania nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo przewiduje się demontaż i ponowny montaż, jak również miejscowe uzupełnienie kompletnej instalacji odgromowej. W przypadku odkrycia podczas prac konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu należy to bezwzględnie uczynić po konsultacji z inwestorem. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wymiany głównej konstrukcji nośnej, jak również nie dopuszcza się zmiany kąta nachylenia połaci dachowych. Wszelkie pozostałe elementy pozostają bez zmian.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.5.5.) Wartość części: 343000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace na budynku wielorodzinnym polegające na demontażu części opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej nie nadających się do dalszego użytkowania, demontażu istniejącego pokrycia z blachy falistej oraz wykonaniu pokrycia z
blachodachówki i zamontowania nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo przewiduje się demontaż i ponowny montaż, jak również miejscowe uzupełnienie kompletnej instalacji odgromowej. W przypadku odkrycia podczas prac konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu należy to bezwzględnie uczynić po konsultacji z inwestorem. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wymiany głównej konstrukcji nośnej, jak również nie dopuszcza się zmiany kąta nachylenia połaci dachowych. Wszelkie pozostałe elementy pozostają bez zmian. Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystycznych parametrów budynku, w tym powierzchni zabudowy, wysokości, kubatury i liczby kondygnacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.5.5.) Wartość części: 98000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DAMBUD Łucja Reszelska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171850932

7.3.3) Ulica: Sławoszewska

7.3.4) Miejscowość: Kotlin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-220

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ogłoszeniem z dnia 21.09.2023 r. (2023/BZP 00406835/01) Zamawiający – Gmina Kotlin, wszczęła postępowanie z podziałem na dwie części o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 275 pkt. 1 Pzp). Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu, SWZ wraz z załącznikami zostało zamieszczone w dniu 21.09.2023 r. na https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin
Termin wyznaczony do składania ofert upłynął w dniu 06 października 2023 r. o godz. 10:00. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dla Części II zostały złożone dwie oferty. Oferta z najkorzystniejszą ceną została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c., natomiast oferta druga była z ceną przewyższającą kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Gminy, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienie. Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia Części II przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248589,77 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.