eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodziczno › Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowegoOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziczno 17a

1.5.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 4729722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: benia@grodziczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a1f0f1-584d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025264/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno
(platformazakupowa.pl). Wymagany podpis (kwalifikowany/zaufany/osobisty)
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klik-nięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w za-kładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziału SWZ,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy,
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres przechowywania obejmie cały czas
trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
2. Posiada Pan(i):
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących
narusza przepisy RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
3. Nie przysługuje Pani(u):
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osobowy, której dane dotyczą, wskazania do takowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu
(art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).
Obowiązek informacyjny Wykonawcy
1) W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane
osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku
informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest usługa: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
bankowego. Szczegóły dot. realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagań technicznych stawianych przez
Zamawiającego zostały zawarte w Rozdziale II SWZ, pt. Opis przedmiotu zamówienia oraz w powołanych tam załącznikach
do SWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Powodem niedokonania podziału zamówienia na części są
względy organizacyjne, ekonomiczne i celowościowe, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego. Kredyt nie jest podzielny, nie można dzielić kwoty na mniejsze kwoty, bo im wyższa
kwota tym korzystniejsze warunki np. oprocentowanie, a więc automatycznie koszt. Podzielenie przedmiotu zamówienia na mniejsze części nie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności procedury. Brak podziału zamówienia na części nie
narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności
małym i średnim przedsiębiorstwom. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie realizacji przedmiotu za-mówienia jako całości.
Przedmiot zamówienia w ocenie Zamawiającego stanowi niepodzielną całość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2036-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Cena -waga kryterium:100 %
Kryterium – CENA OFERTY
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez
cenę ocenianej oferty.
cena najniższa
x 100 pkt x 1,00
cena oferty badanej
2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z naj-niższą ceną lub
najniższym kosztem.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 112 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.), oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 108 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.) oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.835) zwaną dalej „UOBN”.

1.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:
a) art. 108 ust.1 Pzp;
b) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

1.2.Zgodnie z art.7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

1.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

1.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
 Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu – odpis statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków.
 Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
 Bank Spółdzielczy powołany na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.

b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
- Zamawiający stawia wymaganie posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2021r poz. 2439 z póź. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe tj. inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.

b) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Wykonawca musi być zarejestrowany we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji:
 Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu – odpis statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków.
 Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
 Bank Spółdzielczy powołany na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
(ocena na podstawie oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu);

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający stawia wymaganie posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2021r poz. 2439 z póź. zm.),
 a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe tj. inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
(ocena na podstawie oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu);

Dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy - do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów zgodnie z zapisami SWZ:

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Wykonawca musi być zarejestrowany we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji:
 Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu – odpis statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków.
 Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
 Bank Spółdzielczy powołany na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
(ocena na podstawie oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu);

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający stawia wymaganie posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2021r poz. 2439 z póź. zm.),
 a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe tj. inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
(ocena na podstawie oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu);

Dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy - do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów zgodnie z zapisami SWZ:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności: art. 860 §1 k.c.) Zamawiający traktuje spółkę cywilną jako stosunek
zobowiązaniowy jej wspólników, a nie odrębny podmiot wyposażony w osobowość prawną, w związku z czym oferta
składana przez wspólników spółki cywilnej musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz zawierać dokumenty (jeżeli są
wymagane na podstawie pkt. X SWZ), odpowiednio:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z
art. 125 ustawy) – złożone przez każdego ze wspólników,
b) oświadczenie o dot. przynależności do grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) – złożone przez
każdego ze wspólników,
c) być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
d) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
4. Oferta wspólna składana przez Wykonawców innych niż spółka cywilna musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz
zawierać:
a) oświadczenia (w szczególności z art. 125 i dot. sytuacji z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) oraz dokumenty, dotyczą-ce
każdego Wykonawcy.
b) wypełniony formularz oferty, oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni
członkowie konsorcjum oraz oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków
– nie wymienione w lit. a – składane przez pełnomocnika Wykonawców w ich imieniu,
c) pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 2.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
6. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego
z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcami ustanawiająca konsorcjum powinna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot
zamówienia,
b) wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także
podpisanie umowy),
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
8. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu – przed zawarciem umowy o
udzielenie zamówienia – umowę, o której mowa w ppkt. 7.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia;
2) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, w tym w przypadku zagrożenia niespełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych;
3) niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości zgodnie z pkt. 1.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy . Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących wskazane czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej, tj.:
1)uruchomieniem kredytu w systemie bankowym
2) obliczaniem należnych odsetek bankowych,
3) informowanie o bieżącym stanie kredytu;
- o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia osób realizujących wskazane powyżej czynności, z tym, że wskazane przez Wykonawcę czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.