eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek
anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl, magdalena.truchel@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek
anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8923de0d-57aa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)drogą elektroniczną: magdalena.truchel@imid.med.pl; zamowienia.publiczne@imid.med.pl
2)poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym: Magdalena Truchel, tel. 22 32 77 245.
5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
12.Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 Pzp oraz w związku z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik podpisu.13.Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie następujące wymagania:1)są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;2)umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;3)umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;4)zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.14.Zamawiający, zgodnie z Paragrafem 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;2)komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.15.Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w formatach: .pdf., xlsx, .doc, .zip.16.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.
1)plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;2)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas godzina: minuta:sekunda (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej: www.imid.med.pl;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-68/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części. Część nr 1 -Proces identyfikacji pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części. Część nr 2 - Włókniny i papier do sterylizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części. Część nr 3 - Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części. Część nr 4 -Maski anestetyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części. Część nr 5 -Wyroby z pulpy celulozowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferowana cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.
2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SWZ;
2)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 6, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1)(dotyczy wyrobów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne) aktualne dokumenty i oświadczenia potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 974), tj.
a)deklaracja zgodności ( wystawiona przez producenta lub upoważnionego/ autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzająca, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
b)oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Polski,
c)certyfikat jednostki notyfikowanej (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej (jeżeli wymagana była ocena jednostki notyfikowanej).
2)(dotyczy wyrobów, które nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
3)(dotyczy wszystkich pakietów/pozycji/wyrobów) materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, ulotka, karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu itp.), potwierdzające wymagania zawarte w zał. nr 2 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).
4)(dotyczy części nr 1 poz. 1,2) oświadczenie lub inny dokument wystawiony przez producenta etykiet o kompatybilności z metkownicą GKE 240-830;
5)(dotyczy części nr 2 poz. 1, 2) charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN [N 868-2];
6)(dotyczy części nr 2 poz. 2) certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt;
7)(dotyczy części nr 2 poz. 1,2) aktualny dokument potwierdzający zgodność asortymentu z Dyrektywą MDD 93/42/EEC (klasa I), posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE - tzn.: deklaracja zgodności i/lub certyfikat zgodności wystawiony przez producenta.
8)(dotyczy części nr 3 poz. 1,2,3) zgodność z normą referencyjną EN ISO 11138/ EN ISO 11140 potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany składać oświadczenia producenta i certyfikatu producenta, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 6, jeśli z dokumentów wystawionych przez Producenta (i złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą) jednoznacznie wynika spełnienie wymogów, które potwierdzone miały być oświadczeniem producenta i certyfikatem producenta.
3.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ oraz w tabeli asortymentowo – cenowej – zgodnie z zał. nr 2 do SWZ, stanowiącej integralną część oferty.
Wraz z ofertą (tj. formularzem ofertowym, tabelą asortymentowo-cenową) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1;
2)przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdz. X;
3)w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
elektronicznym osoby/osób, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 §2 Prawa o notariacie.
a)W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym.
b)Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
c)Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie.
4.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
6.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie cen jednostkowych asortymentu, określonych w załączniku nr 1, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1)przez cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy należy rozumieć:
a)ceny materiałów wykorzystywanych do produkcji asortymentu,
b)ceny gotowych produktów nabywanych przez Wykonawcę w celu realizacji dostaw dla Zamawiającego,
c)ceny paliwa,
d)ceny kosztów energii elektrycznej, jeśli Wykonawca jest producentem dostarczanego asortymentu.2)poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony ustalają na poziomie 25% (zmiana ceny/kosztu o 25% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy);3)poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o którym mowa w pkt 2, musi być wykazany w sposób bezsporny przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca w celu wykazania poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów winien odwołać się do wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;4)Wykonawca zobowiązany jest również do wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na cenę lub koszt realizacji Umowy (na ceny jednostkowe asortymentu), np. poprzez przedstawienie umów z dostawcami i zmian tych umów, pism od dostawców materiałów lub asortymentu (od których materiały lub asortyment nabywa Wykonawca dla celów realizacji niniejszej Umowy), faktur za nabywany asortyment/materiały, przy czym Wykonawca zobowiązany jest również wykazać, że nie miał wpływu na zmianę cen materiałów lub kosztów;5)Wykonawca zobowiązany jest do opisania (przedstawienia analizy) wpływu poszczególnych zmian cen materiałów i kosztów na końcową cenę asortymentu;6)każda kolejna zmiana może być dokonana nie częściej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku pierwszej zmiany nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od daty złożenia oferty, na podstawie której zawarto niniejszą Umowę;7)maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych asortymentu dokonana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 10 % cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 – w skali pierwszych 12 miesięcy i każdych kolejnych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;8)maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych asortymentu, dokonana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 25 % cen jednostkowych określonych pierwotnie w załączniku nr 1 – w okresie obowiązywania Umowy;9)wartość brutto umowy, określona w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy, dokonana na podstawie przesłanek określonych w niniejszym ustępie, nie może wzrosnąć o więcej niż 20 % pierwotnej wartości brutto Umowy;10)waloryzacja nie może służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji oferty i nie może prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu jego zysku;11)
Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia, o których mowa wyżej;12)w przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca, przed dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w przypadku podwykonawców, którzy spełniają wymogi określone w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, przy czym zmiana taka może być uzależniona od uzyskania zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcę.2.Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach:1)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy (asortymentu) pozostają bez zmian, a stosownej zmianie ulegają ceny jednostkowe brutto. Pozostałe informacje
zgodnie z SWZ i wzorem Umowy z uwagi na ograniczoną ilość znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Marketplanet OnePlace poprzez link: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian umowy c.d. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w
następujących okolicznościach: (...)2)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia (Umowy) przez Wykonawcę.
1.Strony na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
1)zmiany (wydłużenia) okresu realizacji Umowy, w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w §2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres realizacji Umowy nie może przekraczać 48 miesięcy od dnia jej zawarcia;
2)zmiany typu/modelu/numeru katalogowego/nazwy produktu stanowiącego Przedmiot Umowy, w szczególności w przypadku zaprzestania jego produkcji, przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego właściwości;
3)zmiany sposobu konfekcjonowania, z zastrzeżeniem, że ogólna ilość Przedmiotu Umowy nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego.
4)ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości asortymentu określonego w danej części stanowiącej Przedmiot Umowy, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego;
5)w zakresie warunków realizacji Umowy, w tym cen, w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonywanie Umowy, przy czym nie mogą to być czynniki i zdarzenia znane w dniu zawarcia Umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu osób, towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Federacja Rosyjska, Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców); Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wspomnianych czynników i zdarzeń na realizację Umowy w sposób precyzyjny i określający konkretne okoliczności wpływające na konkretny aspekt realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie wspomnianych czynników i zdarzeń wpływających na realizację niniejszej Umowy, jednocześnie Wykonawca nie może powoływać się na czynniki i zdarzenia możliwe do przewidzenia lub takie, którym mógł zapobiec lub je uwzględnić.
3.Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. I. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835), Zamawiający wykluczy Wykonawców w stosunku do których zachodzą
przesłanki art. 7 ust. 1 tejże ustawy. II. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej: Wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdz. XXIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.