eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcf6b7dd-5784-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcf6b7dd-5784-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl lub e.balawejder@gminalancut.pl m.kluz@gminalancut.pl. za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzenia negocjacji oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu: Remont drogi gminnej publicznej Nr 109 867R Sonina przez wieś „Granicza” w miejscowości Sonina.
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane [Dz.U.2023.682 z późn. zm.], Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego [Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554] oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz.U.2019.831]
2. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę drogową z zapewnieniem nadzoru pozostałych branż, jeśli wymagane.
3. Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji robót z częstotliwością 5 razy w tygodniu (stosowne wpisy do dziennika budowy) oraz kontaktu z Referatem Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy pięć razy w tygodniu.
4. Inspektor nadzoru jest reprezentantem Gminy Łańcut na budowie i dba o zabezpieczenie jej interesów. W szczególności dbałość ta polega na kontroli realizacji robót pod kątem ich zgodności z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
5. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) uczestniczenie w czynnościach przekazywania Wykonawcy terenu budowy;
b) obecność na zadaniu w trakcie realizacji robót z częstotliwością 5 razy w tygodniu (stosowne wpisy do dziennika budowy)
c) kontakt 5 razy w tygodniu z pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Gminy, w przypadku sytuacji szczególnej Zamawiający wymaga stawienia się na jego telefoniczne wezwanie;
d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej na realizację zadań;
e) opiniowanie materiałów proponowanych do zastosowania w ramach przedmiotu umowy;
f) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
g) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;
i) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub ba-dań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
j) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną nie-zgodność z projektem lub zgodą na realizację robót;
k) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;
l) potwierdzanie ilości wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym do odbioru końcowego;
m) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
n) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji oraz ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym;
o) organizowanie i prowadzenie rad budowy i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z w/w spotkań;
p) wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych;
q) nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę szczegółowym harmonogramem prac budowlanych. W przypadku, gdy szczegółowy harmonogram prac budowlanych nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz wnosi do Wykonawcy o skorygowanie szczegółowego harmonogramu prac budowlanych;
6. Zamawiający wymaga mobilności Wykonawcy zamawianej usługi poprzez dysponowanie środkiem komunikacji samochodowej i łącznością telefonii komórkowej tel. nr ........................................................
7. Obsługa inwestycji obejmuje weryfikację i opiniowanie dokumentacji przed rozpoczęciem robót budowlanych i uzyskaniem wymaganych pozwoleń, opiniowanie materiałów oraz rozwiązań technicznych proponowanych przez wykonawcę zadania.
8. Zakres rzeczowy obejmuje weryfikację, opiniowanie oraz kontrolę zgodności z dokumentacją projektową i techniczną oraz kontrolę spójności poszczególnych branż.
9. Niniejsze zamówienie obejmuje pełen zakres zadań inwestycyjnych realizowanych do dnia udostępnienia obiektów użytkownikom oraz do zakończenia czynności polegających na koordynacji, sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej oraz rozliczeniowej w/w zadań.
10. Poniżej linki do postępowań na roboty budowlane objęte przedmiotową usługą:
REMONT DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109867R SONINA PRZEZ WIEŚ „GRANICZNA” W MIEJSCOWOŚCI SONINA
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-41fc3249-56cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1
11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art 29 ust. 3a ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 dotychczasowemu wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie - w nadzorowaniu robót budowlanych, polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

/Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, usługę nadzoru nad zakresem robót opisanych powyżej, której wartość wynosiła co najmniej 100 000,00 zł./ (Zał. Nr 6 do SWZ)

Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazana rzez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

/Zamawiający wymaga doświadczenia zawodowego osoby przewidzianej do realizacji zamówienia minimum 7 lat przy realizacji zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, drogi na stanowisku Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej./ (Zał. Nr 7 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Zał. Nr 6 do SWZ);
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (Zał. Nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415)
1) Formularz ofertowy,
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTY WSPÓLNE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje i korespondencję.
8. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został zawarty w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.