eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościołaOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pajęczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111523

1.5.8.) Numer faksu: 0343111523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741527157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dworcowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111512

1.5.8.) Numer faksu: 0343111512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: parafia@wnmp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wnmp.org.pl/kl-107.html

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Niniejsze postępowanie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza Gmina Pajęczno w imieniu i na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania w/w podmiotu

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

nie dotyczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb25d778-56bc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036855/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 8.1.1 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987 lub poczty elektronicznej
um@pajeczno.pl 8.3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 8.2.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987 i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
8.3.2 Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: um@pajeczno.pl
8.3.3 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt. 8.3.2. adres email. 8.2.7 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie
500 MB. 1.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 500000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa elementów otoczenia zabytkowego kościoła.
3.2 Zakres robót obejmuje:
Pierwszy etap robót z dokumentacji projektowej tj: Pierwszy etap obejmuje głównie roboty dotyczące dojść i dojazdu do
budynku kościoła i kaplicy przedpogrzebowej z terenu parkingu oraz obejście kościoła. Linia podziału terenu na części
objęte poszczególnymi etapami robót naniesiona na rysunek nr 1.
Roboty ziemne i nawierzchniowe.
1) Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do powtórnego wykorzystania.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2) Wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzone dla komunikacji pieszej, o głębokości 30 cm.
3) Wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzone dla komunikacji kołowej, o głębokości 50 cm. 4) Profilowanie i
zagęszczenie podłoża koryt pod nawierzchnie.
5) Ułożenie obrzeży granitowych, szarych, o wymiarach: szerokość 8 cm, wysokość 30 cm, na podsypce cementowo piaskowej.
6) Wykonanie podbudowy pomocniczej, mechanicznie stabilizowanej, o grubości 20 cm, z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-
63 mm.
7) Wykonanie podbudowy zasadniczej, mechanicznie stabilizowanej, o grubości 20 cm, z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5
mm.
8) Wykonanie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, szarej, łamanej, o wymiarach 8/11 cm, układanej na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3), ze spoinami wypełnionymi piaskiem granitowym frakcji 0-4 mm.
9) Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych, szarych, płomieniowanych, o wymiarach 60x60x6 cm, układanych na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3).
10) Ułożenie agrotkaniny jako zabezpieczenia przed wegetacją roślin w obszarze opaski okapowej. 11) Ułożenie warstwy
grysu gnejsowego (kora kamienna) frakcji 31,5-63 mm, o grubości 8 cm, jako nawierzchni opaski okapowej.
12) W ramach zadania wykonawca zapewni nadzór archeologiczny zgodnie z Opinia WUOZ
w Łodzi.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Mariusz Błażewicz
Pracownia Architektoniczna z siedzibą ul. Skłodowskiej – Curie 13/23 lok 27, 42-217 Częstochowa wraz z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym zakresem.
3.4 Rozwiązania równoważne:
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub
równoważne”. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy
wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, a Wykonawca oferuje
rozwiązania równoważne wskazanym, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody
równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział V do SWZ na który składają się:
- Projekty budowlane,
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Przedmiary Robót;
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych;
- Opinia WUOZ w Łodzi.
Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych nie stanowią one podstaw do obliczenia ceny przez
Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
- oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
- powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych
robotach,
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w
segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu (jeżeli dotyczy),
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek
Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo
budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków
i/lub lokali,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego
obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
(inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów
serwisowych,
k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie
obsługi tych urządzeń.
3.6 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części :
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Pzp. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za
równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten
sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a
jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Wydzielenie części zamówienia wobec niewielkiego zakresu całego
zamówienia, krótki czas realizacji zamówienia spowodowałaby konieczność koordynacji robót kilku wykonawców przez
Zamawiającego i może stanowić ryzyko nieterminowego zakończenia robót. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem o
zakresie realnym do wykonania przez MŚP, a nawet przez mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1)
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Reasumując, w przedmiotowym postępowaniu podział zamówienia
na części nie przyniósłby Zamawiającemu, ani Wykonawcom korzyści, a także ze względu na zakres i wartość zamówienia
nie doprowadziłby do otwarcia postępowania na konkurencję. Dopiero wykonanie zamówienia w całości pozwoli na ocenę
prawidłowości jego wykonania. W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu
wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko i wszelkie niepowodzenia, a dokonanie podziału
zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie
celu zamówienia publicznego. Realizacja zamówienia przez kilku wykonawców stanowi również utrudnienie w korzystaniu z
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
Ze względów organizacyjnych i logistycznych zamówienie powinno być wykonane przez jednego Wykonawcę. Brak podziału
na części nie ogranicza udziału firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również nie wpływa na zmianę kręgu
wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych na podstawie art.
226 Pzp.
17.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) – 100%
17.3. Sposób oceny ofert:
kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o zamówienie może ubiegać się
wykonawca który :
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 400 000, 00 zł netto (bez VAT), polegającą
na zagospodarowaniu terenu obiektu zabytkowego w ramach której wykonano elementy zgodnie z przedmiotem
zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 5.1.1, jeżeli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich
kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. co najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej określone przepisami ustawy Prawo budowlane posiadającą następujące
doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami budowlanymi
określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
UWAGA: Wykonawca może wykazać wymagane co najmniej 12 miesięczne doświadczenie, o którym mowa wyżej, łącznie
lub w kilku okresach.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego,
o którym mowa w pkt. 7.1
UWAGA:
1. Wskazane osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych
czynności objętych przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
Uwaga: 1. Wykonawcy mogą łącznie spełniać warunki opisane w pkt A i B (z uwzględnieniem punktu A ppkt 2). 2. Przez ww.
uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
wyszczególnione wyżej jeżeli: • nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz • posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do
tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 15 Zamawiający na etapie składania i
oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza
terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług
transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na
podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu
uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie są wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu –
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiednich w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru
określonego w załączniku do SIWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw,
usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub
opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.11. Do oferty należy dołączyć:
1.1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3)
IDW ,
1.2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
1.3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
1.4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przedsiębiorstwa;
1.5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 IDW;
1.6) Dowody równoważności, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie
przedmiotu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 5500,00 złotych (słownie pięć tysięcy pięćset złotych)
10.2 Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofert.
10.3 Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym
w Pajęcznie nr rachunku 63 8265 0001 2001 0071 0071 0004 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (PI.271.8.2023).
10.5 Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
10.6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.7 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2.2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków.
2.3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami
wskazanymi w:
1) ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568, z późn. zm.); zwana dalej „Ustawą” – art. 65, art. 69 i art. 69a;
2) uchwale nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
zwana dalej „Uchwałą RM”. strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w
części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z
Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność
ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.