eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościołaOgłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pajęczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111523

1.5.8.) Numer faksu: 0343111523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/819987

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741527157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dworcowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111512

1.5.8.) Numer faksu: 0343111512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: parafia@wnmp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wnmp.org.pl/kl-107.html

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb25d778-56bc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036855/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402182

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PI.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 500000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa elementów otoczenia zabytkowego kościoła.
3.2 Zakres robót obejmuje:
Pierwszy etap robót z dokumentacji projektowej tj: Pierwszy etap obejmuje głównie roboty dotyczące dojść i dojazdu do
budynku kościoła i kaplicy przedpogrzebowej z terenu parkingu oraz obejście kościoła. Linia podziału terenu na części
objęte poszczególnymi etapami robót naniesiona na rysunek nr 1.
Roboty ziemne i nawierzchniowe.
1) Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do powtórnego wykorzystania.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2) Wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzone dla komunikacji pieszej, o głębokości 30 cm.
3) Wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzone dla komunikacji kołowej, o głębokości 50 cm. 4) Profilowanie i
zagęszczenie podłoża koryt pod nawierzchnie.
5) Ułożenie obrzeży granitowych, szarych, o wymiarach: szerokość 8 cm, wysokość 30 cm, na podsypce cementowo piaskowej.
6) Wykonanie podbudowy pomocniczej, mechanicznie stabilizowanej, o grubości 20 cm, z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-
63 mm.
7) Wykonanie podbudowy zasadniczej, mechanicznie stabilizowanej, o grubości 20 cm, z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5
mm.
8) Wykonanie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, szarej, łamanej, o wymiarach 8/11 cm, układanej na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3), ze spoinami wypełnionymi piaskiem granitowym frakcji 0-4 mm.
9) Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych, szarych, płomieniowanych, o wymiarach 60x60x6 cm, układanych na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3).
10) Ułożenie agrotkaniny jako zabezpieczenia przed wegetacją roślin w obszarze opaski okapowej. 11) Ułożenie warstwy
grysu gnejsowego (kora kamienna) frakcji 31,5-63 mm, o grubości 8 cm, jako nawierzchni opaski okapowej.
12) W ramach zadania wykonawca zapewni nadzór archeologiczny zgodnie z Opinia WUOZ
w Łodzi.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Mariusz Błażewicz
Pracownia Architektoniczna z siedzibą ul. Skłodowskiej – Curie 13/23 lok 27, 42-217 Częstochowa wraz z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym zakresem.
3.4 Rozwiązania równoważne:
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub
równoważne”. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy
wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, a Wykonawca oferuje
rozwiązania równoważne wskazanym, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody
równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział V do SWZ na który składają się:
- Projekty budowlane,
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Przedmiary Robót;
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych;
- Opinia WUOZ w Łodzi.
Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych nie stanowią one podstaw do obliczenia ceny przez
Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
- oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
- powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych
robotach,
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w
segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu (jeżeli dotyczy),
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek
Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo
budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków
i/lub lokali,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego
obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376046/01 z dnia 2023-08-31
2023-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
(inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów
serwisowych,
k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie
obsługi tych urządzeń.
3.6 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części :
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Pzp. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za
równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten
sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a
jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Wydzielenie części zamówienia wobec niewielkiego zakresu całego
zamówienia, krótki czas realizacji zamówienia spowodowałaby konieczność koordynacji robót kilku wykonawców przez
Zamawiającego i może stanowić ryzyko nieterminowego zakończenia robót. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem o
zakresie realnym do wykonania przez MŚP, a nawet przez mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1)
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Reasumując, w przedmiotowym postępowaniu podział zamówienia
na części nie przyniósłby Zamawiającemu, ani Wykonawcom korzyści, a także ze względu na zakres i wartość zamówienia
nie doprowadziłby do otwarcia postępowania na konkurencję. Dopiero wykonanie zamówienia w całości pozwoli na ocenę
prawidłowości jego wykonania. W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu
wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko i wszelkie niepowodzenia, a dokonanie podziału
zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie
celu zamówienia publicznego. Realizacja zamówienia przez kilku wykonawców stanowi również utrudnienie w korzystaniu z
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
Ze względów organizacyjnych i logistycznych zamówienie powinno być wykonane przez jednego Wykonawcę. Brak podziału
na części nie ogranicza udziału firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również nie wpływa na zmianę kręgu
wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 632601,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1277500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 632601,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH BUJAK Bogdan Bujak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741523455

7.3.3) Ulica: Wyszyńskiego 23

7.3.4) Miejscowość: Pajęczno

7.3.5) Kod pocztowy: 98-330

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 632601,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.