eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. J. MalczewskiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. J. Malczewskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. J. Malczewskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c870620-53b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020633/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Lp. 240AF_Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819010

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819010

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postęp. prowadzone jest w j. polskim
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819010. 2. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawc, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza również komunikację
w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. bzp@umradom.pl 4. Za pomocą
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w szczególności: a) np. wnioski dotyczące
wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne
oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5. Zamawiający będzie
przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U.2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –
MSWindows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa RM z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7Z 8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifik. podp. elektron. lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła do systemu.
Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem
Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na
podstawie Art. 9 ust 2 lit a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ), dalej „ustawa
Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
f) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na
podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania* - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo ust.2RODO **; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.465.2023.ED

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego (2 egz.), dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków miasta Radomia jako działka Nr 3/1 o pow. 6715 m2 (obr. 0040, ark. 32), stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. J. Malczewskiego w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60). C = (Cn / Cb) x 60 pkt, gdzie: C - ilość punktów za kryterium „Cena”, Cn -
najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, Cb - cena oferty badanej. Ocena w zakresie kryterium „Termin wykonania
zamówienia” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia (liczba punktów
możliwych do uzyskania – 40). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: - oferta, w której wskazany przez
Wykonawcę termin wykonania zamówienia wyniesie: 7 dni i mniej – otrzyma 40 pkt., 8 dni – 35 pkt., 9 dni – 30 pkt., 10 dni – 25
pkt., 11 dni – 20 pkt., 12 dni – 15 pkt., 13 dni - 10 pkt., 14 dni – 0 pkt., gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin
wykonania zamówienia”. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P - liczba punktów uzyskana przez
ofertę: P = C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że osoby skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości. Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum
jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art.
193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do
SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9 Rozdziału XI SWZ - składane wraz z ofertą
(jeżeli dotyczy).
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, tj. odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Rozdział XII SWZ (jeżeli dotyczy). W odniesieniu do warunków dotyczących
kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest
podmiotowym środkiem dowodowym.
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 4 Rozdział XI SWZ (jeżeli dotyczy). Wykonawca może w celuprzedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt 4.1.
Rozdział IX SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W
odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. 5. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: a) w pkt
4.2. Rozdział IX SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku b) w pkt
4.1. Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat form, postaci, formatów i sposobu przekazywania ww. dokumentów zostały opisane w Rozdziale IX
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819010

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.