eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków
będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiślna 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków
będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad2f0d6c-55fe-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131616/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kontrole okresowe budynków wynikające z ustawy Prawo budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający (zwanej dalej: Platformą) dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu Platformy pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl, za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Informacje dotyczące przystąpienia i złożenia oferty, z wykorzystaniem Platformy znajdują się na stronie Platformy pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Platformy na subdomenie Zamawiającego pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl lub na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl.
Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zalecanym formatem jest pdf.
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy na Platformie pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje
się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl);
2) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, z dopiskiem IOD na kopercie;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1201-ILL- 2.260.34.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 pzp oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Izba Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 4 pzp informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1201-ILL-2.260.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. kontrola okresowa, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, garaży i magazynów znajdujących się w zasobach Zamawiającego polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas ich użytkowania, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
2. kontrola okresowa, raz na pięć lat budynków znajdujących się w zasobach
Zamawiającego polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Zestawienie budynków wraz z zakresem kontroli okresowych znajduje się w Załączniku nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia;
3) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za nieterminowe wykonanie kontroli

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kontrola okresowa, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Zestawienie budynków wraz z zakresem kontroli okresowych zawiera Załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 i 3 zamówienia,
3) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za nieterminowe wykonanie kontroli

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kontrola okresowa, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane) przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, o których mowa w § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2023 poz. 822) oraz w przypadku występujących niedrożności - ich czyszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Zestawienie budynków wraz z zakresem kontroli okresowych zawiera Załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 i 3 zamówienia,
3) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za nieterminowe wykonanie kontroli

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na badaniu instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Zestawienie budynków wraz z zakresem kontroli okresowych zawiera Załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia;
3) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za nieterminowe wykonanie kontroli

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy:
a) dla części nr 1 zamówienia:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (rozumianych jako dwie odrębne umowy) odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu lub
wykonywaniu przeglądu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo budowlane, o wartości minimum 15 000,00 zł brutto każda;
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:
- konstrukcyjno budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Osoby te powinny także należeć do właściwej izby samorządu zawodowego i powinny posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
b) dla części nr 2 zamówienia:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (rozumianych jako dwie odrębne umowy) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu lub wykonywaniu kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane o wartości minimum 3 000,00 zł brutto każda;
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji oraz posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
c) dla części nr 3 zamówienia:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (rozumianych jako dwie odrębne umowy) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu lub wykonywaniu przeglądu technicznego oraz czyszczeniu przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każda;
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualne świadectwo mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo w odniesieniu do grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
d) dla części nr 4 zamówienia:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
usług (rozumianych jako dwie odrębne umowy) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu lub wykonywaniu przeglądu i badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda;
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadających aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji oraz posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne
„D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku dozoru oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia (wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, wzór zostanie również przesłany wraz z wezwaniem);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale V. ust. 1 pkt 2 lit. d SWZ (wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ, wzór zostanie również przesłany wraz z wezwaniem).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ust. 1 pkt 1 Rozdziału VIII SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców,
- warunek określony w ust. 1 pkt 2 lit. d Rozdziału VIII SWZ powinien spełniać samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca, ten który wykona usługi, do realizacji których ten warunek jest wymagany  konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 454 i 455 ustawy oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.