eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szyd這wiec › Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec - Antoni闚 - gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcuOg這szenie z dnia 2023-09-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 –
gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIAT SZYDΜWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szyd這wiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 –
gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00401022

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00051460/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.15 „Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 – gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Zamawiaj帷y wyznacza nast瘼uj帷e osoby do kontaktu z wykonawcami:
a) Magdalena Kisiel, tel. 48 617 70 00, email: powiat@szydlowiecpowiat.pl
b) Anna Nowocie, tel. 48 617 70 83, email: powiat@szydlowiecpowiat.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia):
5. Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790
6. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia: ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790
7. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
8. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
9. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki.
W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
11. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty (okre郵one w 8 SWZ), inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnie wynikaj帷ych z rozporz康zenia RODO znajduje si w swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnie wynikaj帷ych z rozporz康zenia RODO znajduje si w swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.89.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest „Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 – gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu” od km 1 + 235,00 do 1 + 525,00 km L = 290,00 m

W zakres przedmiotu zam闚ienia wchodz n/w prace:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBI紑KOWE
1 Roboty pomiarowe w tym:
• Wykonanie przez uprawnionego geodet tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazd闚.
• sporz康zenia pomiar闚 kontrolnych zgodnie ze specyfikacj techniczn
• sporz康zenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiekt闚 in篡nierskich
• Wykonanie pomiar闚 uzupe軟iaj帷ych i innych prac pomiarowych koniecznych do prawid這wej realizacji rob鏒,
• Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniej帷ej nawierzchni asfaltowej na g. do 2cm wraz z odwiezieniem urobku na plac sk豉dowania na odleg這嗆 do 5 km – 20% = 1746,20*0,20=
• Obci璚ie pil do asfaltobetonu nawierzchni asfaltowej w miejscu po陰cze nawierzchni jezdni = 12
NAWIERZCHNIE
• Oczyszczenie i skropienie istniej帷ej warstwy bitumicznej w ilo軼i 0,5-0,7 kg/m = 1 746,20
• Wykonanie warstwy wyr闚nawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR2 gr. 鈔ednio 4cm (525-235)*5,58+(30+70,84)*1,1 + (30+38,32)*0,25=1618,20+110,92+17,08=1 746,20
• Skropienie warstwy wyr闚nawczej z betonu asfaltowego w ilo軼i O,1 - 0,3 kg/m2 =1746,20
• Wykonanie warstwy 軼ieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm dla KR2 gr. 4cm (525-235)*5,50 + (30 + 70,84)*1,1 + (30 + 38,32)*0,25 = 1595,0 + 110,92+17,08 = 1 723
ODWODNIENIE
• Wymiana wpustu deszczowego ulicznego z krat 瞠liwn na studniach betonowych D=500mm z pier軼ieniem i udro積ieniem przykanalika d=200 = 6
ROBOTY TOWARZYSZ。E I WYKO哸ZENIOWE
• Regulacja urz康ze uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji sanitarnej z za這瞠niem pier軼ieni odci捫aj帷ych szt. 4

2. Zakres prac szczeg馧owo okre郵a dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na kt鏎a sk豉daj si:
a) Dokumentacja techniczna - za陰cznik nr 8 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych – za陰cznik nr 9 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia,
c) Przedmiar rob鏒 - za陰cznik nr 10 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y najpierw dokonuje oceny ofert, a nast瘼nie zbada, czy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. W takim przypadku, w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni wezwie Wykonawc, kt鏎y przedstawi najkorzystniejsz ofert do z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 oraz niepodleganie wykluczeniu z post瘼owania. Art. 274 ustawy pzp stosuje si.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
3. Zamawiaj帷y dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy pzp.
4. W przypadku rozbie積o軼i pomi璠zy cen podan przez wykonawc w ofercie wyra穎n s這wnie oraz cyfrowo za prawid這w Zamawiaj帷y uzna warto嗆 (cen) wyra穎n s這wnie z zastrze瞠niem art. 223 ust. 2 pzp.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie ma szczeg鏊nych wymaga w tym zakresie. Ocena spe軟ienia tego warunku odb璠zie si na podstawie O鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (Za陰cznik 1 do swz).
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile to wynika z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie ma szczeg鏊nych wymaga w tym zakresie. Ocena spe軟ienia tego warunku odb璠zie si na podstawie O鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (Za陰cznik 1 do swz).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku:
Zamawiaj帷y nie ma szczeg鏊nych wymaga w tym zakresie. Ocena spe軟ienia tego warunku odb璠zie si na podstawie O鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (Za陰cznik 1 do SWZ).
zdolno軼i technicznej lub zawodowej tj.:
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku:
Wykonawca winien wykaza, 瞠 wykona nale篡cie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie: zrealizowa minimum 1 podobne zam闚ienia, tj. wykona roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne drogowe (tj. remont i/lub budowa dr鏬 o nawierzchni asfaltowej i/lub z kostki brukowej) o warto軼i brutto ka盥ej z nich r闚nej minimum 200.000,00 z.
4) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy dysponuj lub b璠 dysponowa w okresie wykonywania zam闚ienia i skieruj do jego realizacji minimum jedn osob uprawnion do pe軟ienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej, kt鏎ych zakres uprawnia go do kierowania robotami obj皻ymi przedmiotem zam闚ienia lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a w przypadku Wykonawc闚 zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami r闚nowa積e do wy瞠j wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spe軟iania w/w warunku mo瞠 wskaza osoby b璠帷e obywatelem pa雟twa cz這nkowskiego UE, kt鏎a naby豉 kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia豉lno軼i w budownictwie, r闚noznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z w豉軼iwymi przepisami, w szczeg鏊no軼i z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wst瘼nego potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝, o kt鏎ych mowa w 7 oraz w celu wst瘼nego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania okre郵onych w 6, Wykonawca ma obowi您ek z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania wg. za陰cznika nr 1 do swz oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wg. za陰cznika nr 2 do swz.
1) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
2) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniami, o kt鏎ych mowa w ust. 1, tak瞠 o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia wymaganych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj .
1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
2) za鈍iadczenie albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) wykaz (kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ) rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (sporz康zonego zgodnie z Za陰cznikiem Nr 7 do SWZ), oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w 7 ust. 1 pkt. 4) ppkt. 1) SWZ;
5) wykaz (kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w 7 ust. 1 pkt. 4) ppkt. 2) SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

12. Na ofert sk豉daj si:
1) Formularz ofertowy udost瘼niony przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia i zamieszczony w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy nale篡 podpisa odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
2) O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania wg. za陰cznika nr 1 do swz oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wg. za陰cznika nr 2 do swz.
3) O鈍iadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzaj帷ym odst瘼 do tych zasob闚 o kt鏎ym mowa w 7 ust. 5 swz – je瞠li ma zastosowanie.
4) Pe軟omocnictwa os鏏 podpisuj帷ych ofert, w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – je瞠li ma zastosowanie. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w 8 ust. 9 swz sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 notarialnie - w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.
5) Uzasadnienie dla zastrze瞠nia informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa, opisane w ust. 3 powy瞠j – je瞠li ma zastosowanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych o udzielenie zam闚ienia musi spe軟ia warunek okre郵ony w ust. 1.
Wykonawca mo瞠 zosta wykluczony przez Zamawiaj帷ego na ka盥ym etapie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z zastrze瞠niem postanowie art. 110 i 111 ustawy pzp.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do swz.
2. W umowie zawarto przes豉nki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowie projektu umowy.
3. Rozliczenia prowadzone b璠 w walucie polskiej (PLN).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.