eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RadziejowieOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910333036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 3

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e730967-5601-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019034/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl /pn/szpitalradziejow . W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;
2) jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl - składa Ofertę bez zakładania .
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
2) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
5. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
6. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został poinformowany o tym, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Samodzielny Pu-bliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 3.
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Sylwia Bojanowska-Dekert kontakt: tel. 515 291 178 e-mail: iod@szpitalradziejow.pl
3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumenta-cja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamó-wień publicznych (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1605,
ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycz-nych w przedmiotowym
postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; kon-sekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych da-nych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane do-tyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-14/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK)
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny płyn, gotowy do użycia
- zarejestrowany jako produkt leczniczy
substancje czynne:
- oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol
spektrum działania:
- bakterie (łącznie z Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis)
- grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis)
- wirusy (HIV, HBV, HSV)
" "50 ml
" "1 butelka
z atomizerem" op 20
1.2 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK)
- wymagania jak przy pojemności 50 ml
" "250 ml
" "1 butelka
z atomizerem" op 150
1.3 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK)
- wymagania jak przy pojemności 50 ml
" "1000 ml
" "1 butelka
+
spryskiwacz do butelki" op 200
1.4 "PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE)
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia
- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi
- zarejestrowany jako produkt leczniczy z możliowścią stosowania u niemowląt
substancje czynne:
- 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru
spektrum działania:
- bakterie (w tym TBC i MRSA)
- grzyby
- wirusy (HBV, HIV-1, HSV, Adeno typ 2, Rota, wirus grypy azjatyckiej)
" "250 ml
" "1 butelka
z atomizerem" op 150
1.5 "PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE)
- wymagania jak przy pojemności 250 ml
" "1000 ml
" 1 butelka op 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 "PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE - BARWONE)
postać i cechy preparatu:
- czerwony płyn, autosterylny, gotowy do użycia
- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi
- zarejestrowany jako produkt leczniczy
substancje czynne:
- etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru
spektrum działania:
- bakterie (w tym TBC i MRSA)
- grzyby
- wirusy (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno)
" "350 ml
" "1 butelka
z atomizerem" op 5
2.2 "PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE - BARWONE)
- wymagania jak przy pojemności 350 ml
" "1000 ml
" 1 butelka op 70
2.3 "PŁYN DO DEZYNFEKCI BŁON ŚLUZOWYCH ORAZ GRANICZĄCEJ Z NIMI SKÓRY (CHLORHEKSYDYNA)
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia
- do dezynfekcji błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami
ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego
- zarejestrowany jako produkt leczniczy
substancje czynne:
- etanol, nadtlenek wodoru, dwuglukonian chlorheksydyny, kwas mlekowy
spektrum działania:
- bakterie
- grzyby
- pierwotniaki
- wirusy (HBV, HIV, HSV)
" "500 ml
" 1 butelka op 20
2.4 "PŁYN DO DEZYNFEKCI BŁON ŚLUZOWYCH ORAZ GRANICZĄCEJ Z NIMI SKÓRY (CHLORHEKSYDYNA)
- wymagania jak przy pojemności 500 ml
" "1000 ml
" 1 butelka op 10
2.5 "PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY I RĄK (CHLORHEKSYDYNA)
postać i cechy preparatu:
- płyn do stosowania przed zabiegami operacyjnymi
- zerejestrowany jako produkt leczniczy
substancje czynne:
- chlorheksydyny diglukonian
" "500 ml
" 1 butelka op 70

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 "RĘKAWICE DO MYCIA I PIELĘGNACJI SKÓRY Z OKTENIDYNĄ
postać i cechy preparatu:
- jednorazowe, nasączone rękawice
- bez konieczności użycia wody
substancje czynne:
- oktenidyny dichlorowodorek
" "---
" 8 rękawic op 20
3.2 "OPATRUNEK W ŻELU Z OKTENIDYNĄ
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny żel, zapewniający wilgotne otoczenie dla gojącej się rany
- wyrób medyczny
substancje czynne:
- oktenidyny dichlorowodorek
" "20 ml
" 1 pojemnik op 10
3.3 "OPATRUNEK W ŻELU Z OKTENIDYNĄ
- wymagania jak przy pojemności 20 ml
" "250 ml
" 1 pojemnik op 60
3.4 "PŁYN DO IRYGACJI RAN Z OKTENIDYNĄ
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny, sterylny płyn
substancje czynne:
- oktenidyny dichlorowodorek
" "350 ml
" 1 pojemnik op 20
3.5 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny płyn, gotowy do użycia
- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików)
- potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej (aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, wirusa adeno i rotawirusa)
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1
substancje czynne:
- propan-2-ol (75 g/100 g)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml)
- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund
- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund
- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund
- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 15 sekund
- ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty
" "500 ml
" "1 butelka
+
pompka do butelki
(w ilości 25%)" op 4 000
3.6 "ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny żel, gotowy do użycia
- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików)
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1
substancje czynne:
- propan-2-ol (75 g/100 g)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml)
- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund
- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund
- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund
- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 60 sekund
- ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty
" "500 ml
" "1 butelka
+
pompka do butelki
(w ilości 25%)" op 400
3.7 "UCHWYT NA ŁÓŻKO DO BUTELKI
postać i cechy:
- wykonany z metalu
- kompatybilny z pozycją nr 3.5
" "---
" 1 uchwyt op 50
3.8 "PAINAKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SKÓRY - GOTOWA DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- delikatna pianka przeznaczona do skóry zanieczyszczonej wydalinami
- bez konieczności użycia wody
- zarejestrowana jako kosmetyk
składniki:
- alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy,wodorotlenek potasu, kwas mlekowy, substancje o własciwościach natłuszczających
" "500 ml
" 1 pojemnik op 600
3.9 "KREM DO REGENERACJI SKÓRY Z OKTENIDYNĄ
postać i cechy preparatu:
- krem do stosowania na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji
- przeznaczony dla pacjentów z nietrzymaniem moczu (redukuje nieprzyjemne zapachy)
- zarejestrowany jako kosmetyk
składniki:
- pantenol, bisabol, wazelina, chlorowodorek oktenidyny
" "50 ml
" 1 tubka op 100
3.10 "BALSAM / KREM DO REGENERACJI SKÓRY
postać i cechy preparatu:
- emulsja typu olej w wodzie (O/W) do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry
- szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki
- przebadany pod względem dermatologicznym
- zarejestrowany jako kosmetyk
składniki:
- biały olej, olejek z oliwki europejskiej, gliceryna, pantenol
" "500 ml
" "1 butelka
z pompką" op 150
3.11 "GRANULAT DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (AKTYWNY TLEN) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- rozpuszczalny granulat o barwie białej lub lekko żółtej
- nie zawiera aldehydów i nie uszkadza dezynfekowanych materiałów (np. szkło akrylowe, inkubatory)
- nietoksyczny roztwór użytkowy – możliwość stosowania w obecności pacjentów ( w tym wcześniaków)
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
substancje czynne:
- pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan) [45 g/100 g]
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie — 30 min (1% roztwór)
- Tbc (EN 14348) — 15 min (1% roztwór)
- grzyby — 30 min (1% roztwór)
- ograniczone działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) — 5 min (0,5% roztwór)
- Noro (EN 14476) — 30 min (0,5% roztwór)
- spory (Clostridium difficile, norma EN 13697) — 2 godziny (1% roztwór)
" "40 g
" 1 torebka op 20
3.12 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- przezroczysta, zielona ciecz
- dobra tolerancja dermatologiczna w razie ewentualnego kontaktu roztworu użytkowego ze skórą
- może być stosowany także na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory)
- możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
składniki:
- alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (22 g/100 g), 2-fenoksyetanol (17 g/100 g), aminy (0,9 g/100 g)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN1040) — 5 minut (roztwór 0,25 %)
- Tbc — 2 godziny (roztwór 0,5%)
- grzyby (EN 1275) — 5 minut (roztwór 0,25 %
- wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) — 60 minut (roztwór 0,5%)
- wirusy (Noro, Polyoma SV40) — 2 godziny (roztwór 2%)
" "2000 ml
" 1 butelka op 2
3.13 "PŁYN / PIANA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH Z ENZYMAMI - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- roztwór, gotowy do użycia, dozowany w postaci piany
- do zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- kokamidopropylobetaina, węglan didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy (protaza, lipaza, amylaza), substancje antykorozyjne
spektrum działania:
- bakterie, Tbc, drożdżaki, wirusy osłonkowe
" 750 ml "1 butelka
ze spryskiwaczem piankowym" op 30
3.14 "PROSZEK DO DEZYNFEKCJI I MYCIA ENDOSKOPÓW (AKTYWNY TLEN) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- proszek całkowicie rozpuszczalny – tworzy jednorodny, klarowny roztwór roboczy
- sporobójczy
- doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń organicznych
- bardzo dobre właściwości antykorozyjne i wysoka kompatybilność materiałowa (myjki ultradźwiękowe)
- nie wymaga dodawania aktywatora w celu osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego
- sporządzony roztwór użytkowy preparatu wykazuje pełną skuteczność bójczą w czasie do 24 godzin
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb
składniki:
- nadwęglan sodu (30g/100 g), niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (2% roztwór)
- Tbc (EN 14348) — 15 minut (2% roztwór)
- grzyby (EN 14562) — 30 minut (2% roztwór)
- wirusy (w tym Adeno, Noro, Polio; EN 14476) — 15 minut (2% roztwór)
- spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis; EN 13704) — 15 minut (2% roztwór)
" 6000 g 1 pojemnik / wiaderko 1 op 35
3.15 "PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI Z ENZYMAMI - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn o barwie zielonej
- możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych
- do endoskopów sztywnych i giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego
- zawiera kompleks trój-enzymatyczny
- nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu), enzymy,
związki powierzchniowo czynne (5-15%), kompozycje zapachowe
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (roztwór 2 %)
- drożdżaki (EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 2 %)
- wirusy otoczkowe — 15 minut (roztwór 2 %)
" 5000 ml 1 pojemnik 1 op 20
3.16 "PŁYN DO MASZYNOWEGO MYCIA NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH (DETERGENT) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianow
- spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK
- stężenie roztworu roboczego 0,3-1%
- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki:
- enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5
!
" "5000 ml
" 1 pojemnik op 70
3.17 "PŁYN DO PŁUKANIA PO MASZYNOWEJ DEZYNFEKCJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ (ŚRODEK PŁUCZĄCY)) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu
- stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pH około 7,5
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji i stabilizatory twardości

" "5000 g
" 1 pojemnik op 5
3.18 "PŁYN DO MASZYNOWEJ CHEMICZNO-TERMICZNEJ NEUTRALIZACJI (NEUTALIZATOR) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- nie zawiera fosfatów i tenzydów
- przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego
- stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%,
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- kwas cytrynowy

" "5000 g
" 1 pojemnik op 10
3.19 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ ENDOSKOPÓW GIĘTKICH - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C
- bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych
- bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie — 5 minut (roztwór 1%)
- Tbc — 5 minut (roztwór 1%)
- grzyby — 5 minut (roztwór 1%)
- wirusy (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia) — 5 minut (roztwór 1%)
- spory — 5 minut (roztwór 1%)
- jaja glisty, Helicobacter pyroli — 5 minut (roztwór 1%)

" "5000 ml
" 1 pojemnik op 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 "TABLETKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- musujące, łatworozpuszczalne w wodzie o temp. pokojowej tabletki o masie 4,1 g każda
- skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych
- możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu, który nie jest zanieczyszczony substancją organiczną
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2, 4
substancje czynne:
- troklozen sodu
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (w tym Tbc) — 15 minut (1000 ppm akt. chloru)
- grzyby —15 minut (1000 ppm akt. chloru)
- wirusy (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio) — 5 minut (1000 ppm akt. chloru)
- plamy krwi, wydaliny, wydzieliny (bakterie w tym Tbc, grzyby, wirusy) — 15 minut (10000 ppm akt. chloru)
- spory (Clostridium difficile, EN 13704 ) — 10 minut (5000 ppm akt. chloru)
"
4.2 "GRANULAT DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY) - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- granulki
- do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2
substancje czynne:
- troklozen sodu, kwaśny węglan sodu
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (w tym Tbc) — 2 minuty
- grzyby — 2 minuty
- wirusy — 2 minuty
"
4.3 "PROSZEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- łatwo rozpuszczalny w wodzie proszek o przyjemnym zapachu
- możliwość stosowania do sprzętów wykonanych z z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2
substancje czynne:
- pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie — 15 minut (roztwór 2%)
- grzyby — 15 minut (roztwór 2%)
- wirusy (w tym HIV, HBV) — 15 minut (roztwór 2%)
"
4.4 "PŁYN DO MYCIA RĄK I CIAŁA
postać i cechy preparatu:
- syntetyczny płyn niezawierający mydła o pH 5,0
- do mycia higienicznego i chirurgicznego
- przebadany pod względem dermatologicznym
- zarejestrowany jako kosmetyk
składniki:
- kokamidopropylobetaina, alkilopoliglukozyd
"
4.5 "PŁYN DO MYCIA RĄK I CIAŁA
- wymagania jak przy pojemności 500 ml
"
4.6 "PŁYN / PIANKA DO MYCIA CIAŁA DZIECI
postać i cechy preparatu:
- delikatna pianka o pH ok. 5,0
- możliwość stosowania u noworodków od 1-go dnia życia (opinia IMiD w Warszawie)
- nie zawiera barwników ani substancji zapachowych
- przebadany pod względem dermatologicznym
- zarejestrowana jako kosmetyk
składniki:
- alkilopoliglukozyd
"
4.7 "EMULSJA / KREM DO REGENERACJI SKÓRY
postać i cechy preparatu:
- emulsja typu olej w wodzie (W/O) do pielęgnacji pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk
- intensywnie natłuszczająca
- szybko wchłania się przez skórę oraz zwiększa jej nawilżenie i elastyczność
- przebadany pod względem dermatologicznym
- zarejestrowana jako kosmetyk
składniki:
- woda, parafina ciekła, gliceryna, tokoferol
"
4.8 "CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH - GOTOWE DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- chusteczki o gramaturze min. 23 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm
- skład chusteczek: 70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu lub 100% polipropylen
- szybkie działanie, natychmiastowa możliwość użycia
- bez zawartości alkoholu
- możliwość zastosowania do aparatury medycznej, głowic ultradźwiękowych, inkubatorów
- zarejestrowane jako wyrób medyczny
substancje czynne:
- chlorek didecylodimetyloamoniowy
spektrum działania — czas oddziaływania (przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki):
- bakterie (EN13727, EN16615) — 60 sekund
- drożdżaki (EN13624, EN16615) — 60 sekund
- wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), Rota — 60 sekund
- wirusy Noro (EN14476) — 15 minut
"
4.9 "CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (SPOROBÓJCZE) - GOTOWE DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- chusteczki o gramaturze min. 19 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm
- posiadają właściowści sporobójcze
- zarejestrowane jako wyrób medyczny
substancje czynne:
- nadtlenek wodoru (1,5 g/100 g)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 16615) — 2 minuty
- Tbc (EN 16615) — 5 minut
- spory (Clostridium difficile, EN 16615) — 15 minut
- drożdżaki (EN 16615) — 60 sekund
- grzyby (EN 16615) — 5 minut
- ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV, HIV) — 30 sekund
- wirusy Adeno (EN 14476), Polyoma SV40 — 1 minuta
- wirusy Polio (EN 14476), Noro (EN 14476), Rota — 15 minut
"
4.10 "PŁYN / PIANKA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH Z NADTLENKIEM WODORU - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- roztwór gotowy do użycia, dozowany w postaci piany
- nie zawiera aldehydów, alkoholu i freonu
- możliwość używania w oddziałach neoanatologicznych
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb
substancje czynne:
- nadtlenek wodoru (1,5 g/100 g)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 16615) warunki brudne — 15 sekund
- Tbc (EN 14348) — 5 minut
- drożdżaki (EN 16615) warunki brudne — 15 sekund
- wirusy osłonkowe (EN 14476) — 15 sekund
- wirusy Adeno, Rota (EN 14476) — 30 sekund
"
4.11 "PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płynny koncentrat
- nie posiada aldehydów, substancji lotnych i zapachowych
- posiada pozytywną opinię IMiDz
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
składniki:
- 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo)dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%)
- Tbc (EN 14348) — 60 minut (roztwór 1,5%)
- drożdżaki (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%)
- wirusy wg. RKI 01/2004 (w tym HBV, HCV, HIV) — 15 minut (roztwór 0,5%)
- wirusy Adeno — 60 minut (roztwór 2%)
- wirusy Rota, Noro (EN 14476), Polyoma SV 40 — 30 minut (roztwór 1,5%)
"
4.12 "PROSZEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (SPOROBÓJCZY) - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- proszek całkowicie rozpuszczalny
- sporobójczy, nie zawiera aldehydów
- możliwość stosowania na powierczhnie zanieczyszczone substancjami organicznymi
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
składniki:
- nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, substancje antykorozyjne
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór)
- Tbc (EN 16615) — 5 minut (2% roztwór)
- drożdżaki (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór)
- grzyby (EN 16615) — 60 minut (2% roztwór)
- wirusy (EN 14476) — 10 minut (2% roztwór)
- spory Clostridium perfringens (EN 13704) — 10 minut (2% roztwór)
- spory Clostridium difficile (EN 16615) — 10 minut (2% roztwór)
"
4.13 "PŁYN DO MYCIA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH Z ENZYMAMI - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- płyn
- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych
- nie wymaga stosowania środków neutralizujących w procesie maszynowym
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- enzymy (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza), niejonowa substancja powierzchnowo-czynna, niejonowe
i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator
stężenie, temperatura, czas:
- maszynowe mycie: od 0,1% do 0,5% w temperaturze maks. 60°C przez 5 min
- mycie manualne: od 0,5% do 2,0% w temperaturze maks. 35°C przez 5 min
"
4.14 "PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn o barwie niebiesko-zielonej oraz delikatnym, przyjemnym zapachu
- możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych
- trwałość nieużywanego roztworu 7 dni
- do narzędzi termostabilnych i termolabilnych w tym endoskopów sztywnych i giętkich
- nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb
składniki:
- dwuamina kokospropylenu (20 g/100 g), związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (roztwór 0,25 %)
- Tbc (M. terrae ; EN 14348, EN 14563) — 15 minut (roztwór 2 %)
- grzyby (Candida albicans ; EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 0,25%)
- wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia) — 5 minut (roztwór 1%)
- wirusy (Polyoma, Adeno) — 60 minut (roztwór 4%)
"
4.15 "ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN
- wodny roztwór oksydantów o działaniu bakteriabójczym, sporobójczym oraz grzybobójczym
- niweluje nieprzyjemny zapach ran
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
zawiera:
- 30 ppm lub 40 ppm (0,004%) HOCl (kwasu podchlorawego)
- ≤0.1% NaOCl + NaCl lub 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu)
- woda
"
4.16 "ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN
- wymagania jak przy pojemności 250 ml
"
4.17 "ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN
- wymagania jak przy pojemności 250 ml
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- bezbarwny płyn, gotowy do użycia
- może być stosowany na oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka)
- nie zawiera aminy, QAV, aldehydu, fenolu
- szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów
- zapach: tea tonic
- zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy
substancje czynne:
- etanol, propan-2-ol (łączna zawartość alkoholu do 70%)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 13727, EN 16615) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund
- grzyby drożdżopodobne (EN 13624) — 15 sekund
- wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, koronawirus, BVDV, Rota (EN 14476), Noro (EN 14476) — 60 sekund
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1 "PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn, nie wymaga aktywatora
- do powierzchni, narzędzi chirurgicznych, tkanin, a także wyrobów medycznych (w tym inkubatorów noworodkowych)
- nie powoduje alergii, podrażnień, oparzeń
- nie zawiera chloru, aldehydów, wybielaczy oraz związków żrących, rakotwórczych i mutagennych
- penetruje w membrany komórek mikroorganizmów niszczy ich RNA, co zapobiega ich replikacji
- spełnia wymagania normy EN14885 w tym Faza 2 Etap 2
- sporobójczy
- roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować do 14 dni
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb
składniki:
- kompozycja 7 substancji aktywnych w tym m.in poliaminy, związków powierzchniowo-czynnych i substancji odkamieniającej
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN13697) — 5 minut (roztwór 5%)
- prątki (EN 14348, EN 14563) — 5 minut (roztwór 5%)
- grzyby (EN 13624, EN 14562, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 1275) — 5 minut (roztwór 5%)
- wirusy (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, SARS;EN 14476) — 5 minut (roztwór 5%)
- spory (EN 13704, EN 14347, EN 1276)— 5 minut (roztwór 5%)
"
6.2 "PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH - KONCENTRAT
- wymagania jak przy pojemności 5000 ml
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7.1 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH Z GLUTARALDEHYDEM - GOTOWY DO UŻYCIA
postać i cechy preparatu:
- płyn, gotowy do użycia (nie ma konieczności stosowania aktywatora)
- czas trwałości przygotowanego roztworu do 45 dni (kontrola roztworu roboczego za pomocą pasków testowych)
- możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i maszynowej endoskopów i innych wyrobów medycznych
- sporobójczy
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb
składniki:
- roztwór glutaraldehydu (buforowany i stabilizowany)
spektrum działania — czas oddziaływania:
- bakterie (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) — 10 minut
- prątki (M.terrae, M.avium) — 10 minut
- grzyby (C.albicans, A.brasiliensis) — 10 minut
- wirusy Polio, Adeno, Noro — 10 minut
- spory (B. subtilis, B. cereus; EN 17126) — 15 minut
- spory (C. difficile R027; EN 17126) — 30 minut
"
7.2 "TESTY PASKOWE
postać i cechy preparatu:
- do kontrolowania aktywności roztworu opisanego w pozycji 9.1
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8.1 "PŁYN DO MYCIA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- skuteczny w niskich temperaturach oraz niskopieniący
- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia endoskopów elastycznych oraz
wyposażenia endoskopowego w kąpieli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- związki alkaliczne - enzymów i środki powierzchniowo czynne
stężenie, temperatura, czas:
- maszynowe mycie endoskopów elastycznych: 0,5% w temperaturze 35 - 55°C przez 3-10 min
- maszynowe mycie termostabilnego wyposażenia endoskopowego: 0,2 – 1% w temperaturze 40 - 60°C przez 10 min
- mycie manualne: 0,5 – 1% w tempteraturze maks. 40°C przez 5-10 min

UWAGA!
Urządzenia, do których oferowany jest powyższy środki są w trakcie okresu gwarancji, która wyklucza używanie środków chemicznych innych niż zalecane przez producenta myjni (obecnie Neodisher endo CLEAN). Szpital nie wyraża zgody na zaoferowanie środków, które spowodują utratę gwarancji.
"
8.2 "PŁYN DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - KONCENTRAT
postać i cechy preparatu:
- płyn
- potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej (aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, rotawirusa)
- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach
- nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych zawiązków amoniowych
- zarejestrowany jako wyrób medyczny
składniki:
- aldehyd glutarowy (10,5g / 100g koncentratu)
spektrum działania (spełnia normy EN 14885) — czas oddziaływania:
- bakterie (w tym: MRSA, H. pylori) — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C
- Tbc — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C
- grzyby — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C
- wirusy osłonkowe — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

„Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów” o którym mowa w rozdziale XI SWZ , zezwolenie, (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.) –dostarczy na wezwanie Zamawiającego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzo-nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymaga-ją wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4 – dołączyć do oferty
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik Nr 5 (dokument składany na wezwanie)
c) zezwolenie, (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.) dotyczy pakietów w których występują produkty lecznicze *jeżeli dotyczy (dokument składany na wezwanie)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe:
1. Dokumenty dopuszczające do obrotu:
1) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze:
a. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2022 poz. 2301);
b. charakterystykę produktu leczniczego zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
c. ulotkę informacyjną lub etykietę pełniącą funkcję ulotki w języku polskim, zatwierdzone w procesie dopuszczenia do obrotu;

2) dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:
a. Deklarację zgodności UE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974);
b. raport z badań laboratoryjnych lub oświadczenie producenta, potwierdzające dobrą kompatybilność materiałową oferowanego produktu ze stalą nierdzewną, aluminium i polietylenem, wymaganą w opisie przedmiotu zamówienia;
c. kartę charakterystyki produktu w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
d. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki
w języku polskim;
e. raporty badań mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanego produktu wykazującego właściwości bójcze, zgodnie z EN 14885
w języku polskim ( w przypadku złożenia sprawozdania z badań w innym języku należy dołączyć tłumaczenia na język polski);
3) dla Produktów zakwalifikowanych jako produkty biobójcze:
a. pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2021 poz. 24);
b. kartę charakterystyki produktu w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
c. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki
w języku polskim;
d. raporty badań mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanego produktu, zgodnie z EN 14885 w języku polskim ( w przypadku złożenia sprawozdania z badań w innym języku należy dołączyć tłumaczenia na język polski);

4) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki:
a. potwierdzenia zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych ( CPNP) zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącymi produktów kosmetycznych;
b. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki w języku polskim;
c. Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego sporządzone przez jednostkę oceniają-cą zgodność, potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych produktów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Nor-mach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli opis
przedmiotu zamówienia zawiera odniesienie do konkretnej normy to wykonawca jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z badania prowadzonego według tej normy;
d. Opisy produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu
w postaci folderu),których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wyko-nawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dokumenty dopuszczające do obrotu:
1) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze:
a. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2022 poz. 2301);
b. charakterystykę produktu leczniczego zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
c. ulotkę informacyjną lub etykietę pełniącą funkcję ulotki w języku polskim, zatwierdzone w procesie dopuszczenia do obrotu;
2) dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:
a. Deklarację zgodności UE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974);
b. raport z badań laboratoryjnych lub oświadczenie producenta, potwierdzające dobrą kompatybilność materiałową oferowanego produktu ze stalą nierdzewną, aluminium i polietylenem, wymaganą w opisie przedmiotu zamówienia;
c. kartę charakterystyki produktu w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
d. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki
w języku polskim;
e. raporty badań mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanego produktu wykazującego właściwości bójcze, zgodnie z EN 14885
w języku polskim ( w przypadku złożenia sprawozdania z badań w innym języku należy dołączyć tłumaczenia na język polski);
3) dla Produktów zakwalifikowanych jako produkty biobójcze:
a. pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2021 poz. 24);
b. kartę charakterystyki produktu w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
c. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki
w języku polskim;
d. raporty badań mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanego produktu, zgodnie z EN 14885 w języku polskim ( w przypadku złożenia sprawozdania z badań w innym języku należy dołączyć tłumaczenia na język polski);
4) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki:
a. potwierdzenia zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych ( CPNP) zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącymi produktów kosmetycznych;
b. ulotkę informacyjną oferowanego produktu lub etykietę pełniącą funkcję ulotki w języku polskim;
c. Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego sporządzone przez jednostkę oceniają-cą zgodność, potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych produktów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Nor-mach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli opis
przedmiotu zamówienia zawiera odniesienie do konkretnej normy to wykonawca jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z badania prowadzonego według tej normy;
d. Opisy produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu
w postaci folderu),których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych lub podmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiany kodów (numerów katalogowych) produktów, nazwy produktów bez możliwości zmian cen jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie sprawności, wydajności lub innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, poprzez zastąpienie dotychczasowych kodów (numerów kata-logowych) lub nazwy produktów, kodem (numerem katalogowym) lub nazwą no-wego produktu pod warunkiem, że parametry nowego towaru spełniają wymagania określone w SWZ,
b) zmiany producenta przedmiotu dostawy w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji przedmiotu dostawy pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych podanych w ofercie i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,
c) dostawy produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, w cenie jednostkowej nie wyższej niż w umowie,
d) obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku niezamówienia całości towaru określonego w załączniku nr 1, lub w przypadku obniżenia stawek podatku od towaru i usług,
e) obniżenia cen jednostkowych towaru, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, także w przypadku obniżenia stawki podatku od towaru i usług,
f) podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 6 oraz § 9
g) zmiany terminu, o którym mowa w § 2 umowy.
h) zmiany wielkości i liczby opakowań w ilościach równoważnych przy zachowaniu ceny zaproponowanej w ofercie.
i) zaistnieniu siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizacje przedmiotu umowy, przez którą na potrzeby umowy rozumieć należy każde zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przez zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz.

Szczegołówo opisane w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 08:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.