eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa analizatora tlenku azotu (NO) wraz z komputerową jednostką sterującą i oprogramowaniem dla Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa analizatora tlenku azotu (NO) wraz z komputerową jednostką sterującą i oprogramowaniem dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 3a

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa analizatora tlenku azotu (NO) wraz z komputerową jednostką sterującą i oprogramowaniem dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5bf95fc-3d64-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362989/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GUM2022ZP0107

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora tlenku azotu (NO) wraz z komputerową jednostką sterującą i oprogramowaniem dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Na przedmiot zamówienia składa się sprzęt, opisany szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ:
3. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,
b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2022 roku,
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,
d) posiadał deklarację zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) udzielił gwarancji na oferowany sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 3 do SWZ.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SWZ.
b) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu, uruchomienia oferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolił pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.
c) przedstawił w swojej ofercie informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń według formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38434500-1 - Analizatory biochemiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59262,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59262,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59262,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pro Vita Polska Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561975547

7.3.4) Miejscowość: Strzelce Opolskie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59262,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.