eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Modernizacja budynku Ma這polskiej Policealnej Szko造 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie" oraz pozosta造ch rob鏒 inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szko造Og這szenie z dnia 2023-09-14


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Ma這polskiej Policealnej Szko造 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozosta造ch rob鏒 inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szko造

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Ma這polska Policealna Szko豉 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297566

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Kr鏊ewska 86

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-079

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 638 56 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpsm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: mpsm.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Ma這polskiej Policealnej Szko造 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozosta造ch rob鏒 inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szko造

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2d84ecaf-5302-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00397494

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-14

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00049270/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Modernizacja budynku Ma這polskiej Policealnej Szko造 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d84ecaf-5302-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
7. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
8. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
9. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne1, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki.
W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
11. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty2, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
13. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pa雟twa danych osobowych
2) Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia,
3) odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja niniejszego post瘼owania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
4) Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia niniejszego post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie ca造 czas trwania umowy,
5) obowi您ek podania przez Pa雟twa danych osobowych bezpo鈔ednio Pa雟twa dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w niniejszym post瘼owaniu,
6) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Pa雟twa danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany,
7) posiadaj Pa雟two:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Pa雟twa wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pa雟twa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku niniejszego post瘼owania, zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw ani nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz za陰cznik闚 do protoko逝
 na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia mo磧iwo軼i korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej – wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia niniejszego post瘼owania
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj Pa雟two, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych narusza przepisy RODO,
8) nie przys逝guje Pa雟twu:
 w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pa雟twa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest modernizacja budynku Ma這polskiej Policealnej Szko造 Masa簑 nr 2 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozosta造ch rob鏒 inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szko造.

Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
aran瘸cj jadalni wraz z zapleczem, kuchni (w tym technologia kuchni), zaplecza kuchennego oraz pozosta造ch rob鏒 inwestycyjnych koniecznych do wykonania w budynku szko造 w tym:
 naprawa pochylni dla os鏏 niepe軟osprawnych, schod闚 przy wej軼iu g堯wnym od strony ul. Kr鏊ewskiej
 malowanie od wewn徠rz klatki schodowej ewakuacyjnej
 monta siatek zabezpieczaj帷ych okna przed ptakami
 malowanie od zewn徠rz wraz uzupe軟ieniem elewacji, napraw rynien i obr鏏ek klatki ewakuacyjnej
 remont dziedzi鎍a
 likwidacja cz窷ci wyposa瞠nia kuchni
Opis przedmiotu zam闚ienia (OPZ) zawarty jest w dokumentacji projektowej, kt鏎a znajduje si pod linkiem: https://we.tl/t-x3hGO1gl4b

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 budowlanych zwi您anych ze szkolnictwem

45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45331230-7 - Instalowanie urz康ze ch這dz帷ych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223300-9 - Roboty budowlane wzakresie parking闚

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1,5 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si Wykonawca, kt鏎y:
1) w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert nale篡cie wykona (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy) co najmniej jedne roboty budowlane polegaj帷e na modernizacji lub remoncie budynku wraz z wykonaniem instalacji wewn皻rznych obejmuj帷ej sto堯wk, kuchni i zaplecze kuchenne dla przygotowania i wydawania posi趾闚 dla co najmniej 50 os鏏 o warto軼i rob鏒 brutto co najmniej 1 000 000 z,
2) dysponuje osobami, kt鏎e b璠 odpowiedzialne za b璠帷ymi przedmiotem zam闚ienia, posiadaj帷ymi uprawnienia budowlane (na r闚ni z uprawnieniami budowlanymi traktuje si decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli pa雟tw cz這nkowskich w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)) do kierowania robotami budowlanymi w nast瘼uj帷ych specjalno軼iach:
 budowlano-konstrukcyjnej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych,
wpisanymi na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zawiera za陰cznik 3 (wz鏎 umowy)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-28

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.