eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin - TwierdzaOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.5.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-660d04bd-359d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Roboty budowlane w zakresie dróg, placów i chodników

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352285/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 47/22/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 560162,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (załącznik Nr 3 do umowy); Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej „STWiOR” stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie wymogami zawartymi
w niniejszej SWZ oraz zgodnie z załącznikami do niej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SWZ:
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8;
- Przedmiar Robót - załącznik Nr 7;
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik Nr 5
Dla celów technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z własnych źródeł energii elektrycznej oraz wody, lub też zamontuje na swój koszt własny wodomierz lub własną rozdzielnicę elektryczną z licznikiem (urządzenia po-miarowe powinny posiadać ważną legalizację), oplombowane przez przedstawiciela Infrastruktury 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Za zużyte media, na podstawie zamontowanych liczników, Wykonawca zostanie obciążony fakturami:
1) za wodę - wystawionymi przez Zamawiającego;
2) za energię elektryczną - przez Zarządcę – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin,
po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub wody.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia.
Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom i gruz) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości
w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Prace związane z naprawą drogi wewnętrznej asfaltowej, w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego, w Dęblinie powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy Batalionu Drogowo-Mostowego, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, (brama główna - biuro przepustek). Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem telefonu: 261 515 262 lub 261 515 270.
9.1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia - wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej,
w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, których wykonywanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj.:
a) czynności związane z robotami przygotowawczymi,
b) czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg,
c) czynności związane z robotami wykończeniowymi
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy – branża drogowa).
9.Wymóg, o którym mowa w pkt 9.1. nie znajdzie natomiast zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Do oferty wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć: kosztorys ofertowy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia na roboty budowlane (na pod-stawie art. 121 ustawy Pzp).
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca udziela
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej, maksimum 84 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen za-kres przedmiotowy zamówienia.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
11. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 687765,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 687765,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 687765,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 430941540

7.3.3) Ulica: ul. Krańcowa 7

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 687765,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.