eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin - TwierdzaOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.4.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353440

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352285/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnic-twa Szkolnego w Dęblinie.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem i wymaganiami określony-mi w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (załącznik Nr 3 do umowy); Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej „STWiOR” stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie wymogami zawartymi
w niniejszej SWZ oraz zgodnie z załącznikami do niej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SWZ:
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8;
- Przedmiar Robót - załącznik Nr 7;
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik Nr 5
Dla celów technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z własnych źródeł energii elektrycznej oraz wody, lub też zamontuje na swój koszt własny wodomierz lub własną rozdzielnicę elektryczną z licznikiem (urządzenia po-miarowe powinny posiadać ważną legalizację), oplombowane przez przedstawiciela Infrastruktury 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Za zużyte media, na podstawie zamontowanych liczników, Wykonawca zostanie obciążony fakturami:
1) za wodę - wystawionymi przez Zamawiającego;
2) za energię elektryczną - przez Zarządcę – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lu-blin,
po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub wo-dy.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia.
Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom i gruz) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości
w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Prace związane z naprawą drogi wewnętrznej asfaltowej, w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego, w Dęblinie powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy Batalionu Drogowo-Mostowego, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, (brama główna - biuro przepustek). Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem telefonu: 261 515 262 lub 261 515 270.
9.1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia - wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej,
w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, których wykonywanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj.:
a) czynności związane z robotami przygotowawczymi,
b) czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg,
c) czynności związane z robotami wykończeniowymi
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy – branża drogowa).
9.Wymóg, o którym mowa w pkt 9.1. nie znajdzie natomiast zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Do oferty wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć: kosztorys ofertowy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia na roboty budowlane (na pod-stawie art. 121 ustawy Pzp).
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca udziela
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej, maksimum 84 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen za-kres przedmiotowy zamówienia.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzają-cy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
11. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (załącznik Nr 3 do umowy); Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej „STWiOR” stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie wymogami zawartymi
w niniejszej SWZ oraz zgodnie z załącznikami do niej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SWZ:
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8;
- Przedmiar Robót - załącznik Nr 7;
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik Nr 5
Dla celów technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z własnych źródeł energii elektrycznej oraz wody, lub też zamontuje na swój koszt własny wodomierz lub własną rozdzielnicę elektryczną z licznikiem (urządzenia po-miarowe powinny posiadać ważną legalizację), oplombowane przez przedstawiciela Infrastruktury 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Za zużyte media, na podstawie zamontowanych liczników, Wykonawca zostanie obciążony fakturami:
1) za wodę - wystawionymi przez Zamawiającego;
2) za energię elektryczną - przez Zarządcę – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin,
po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub wody.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia.
Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom i gruz) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości
w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Prace związane z naprawą drogi wewnętrznej asfaltowej, w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego, w Dęblinie powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy Batalionu Drogowo-Mostowego, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, (brama główna - biuro przepustek). Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem telefonu: 261 515 262 lub 261 515 270.
9.1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia - wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej,
w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, których wykonywanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj.:
a) czynności związane z robotami przygotowawczymi,
b) czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg,
c) czynności związane z robotami wykończeniowymi
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy – branża drogowa).
9.Wymóg, o którym mowa w pkt 9.1. nie znajdzie natomiast zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Do oferty wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć: kosztorys ofertowy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia na roboty budowlane (na pod-stawie art. 121 ustawy Pzp).
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca udziela
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej, maksimum 84 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen za-kres przedmiotowy zamówienia.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
11. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1) nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz
2) podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
12.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.2. –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
13. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 12.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W
niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 13.
15. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt 12-14 stosuje się odpowiednio.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2,
3, 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie
nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres
przedmiotowy zamówienia. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy
ramowej, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; rozliczeń w walutach obcych,
aukcji elektronicznej, obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 121 ustawy Pzp; obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na
podstawie art. 60 ustawy Pzp; zebrania z Wykonawcami. Wymaga się zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto wynikającej z formularza ofertowego
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje
możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga: złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty na podstawie art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Po zmianie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz
podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
12.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.2. –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
13. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 12.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 13.
15. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt 12-14 stosuje się odpowiednio.
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa: w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie
nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; rozliczeń w walutach obcych,
aukcji elektronicznej, obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 121 ustawy Pzp; obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na podstawie art. 60 ustawy Pzp; zebrania z Wykonawcami. Wymaga się zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto wynikającej z formularza ofertowego
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje
możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga: złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty na podstawie art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu z wyjątkiem przewidzianych w Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art. 109 ust. 1 pkt 4

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
8.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8.1.3 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
h) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
i) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
j) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
k) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
l) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
m) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załacznik nr 6 do SWZ
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
8.2. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 części A, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 (zał. nr 6a do SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Po zmianie:
8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
8.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8.1.3 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
h) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
i) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
j) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
k) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
l) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
m) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załacznik nr 6 do SWZ
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
8.2. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (zał. 2a do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 (zał. nr 6a do SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający zażąda przedstawienia:
7.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru - Załącznika nr 9 do SWZ.
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa w pkt 7.1.1., liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 413 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem: remont lub budowę nawierzchni drogowych asfaltowych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie), z tym, że:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -
przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o żądanej przez zamawiającego
wartości - zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót (umów) kilku wykonawców – by uzyskać żądaną przez
zamawiającego wartość.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa w pkt 7.1.1. dotyczy robót budowlanych, w których wy-konaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania określone w niniejszej SWZ, tj.:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający zażąda przedstawienia:
7.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru - Załącznika nr 9 do SWZ.
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa w pkt 7.1.1., liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 413 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem: remont lub budowę nawierzchni drogowych asfaltowych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie), z tym, że:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -
przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o żądanej przez zamawiającego
wartości - zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót (umów) kilku wykonawców – by uzyskać żądaną przez
zamawiającego wartość.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa w pkt 7.1.1. dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.
7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania określone w niniejszej SWZ, tj.:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.