eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin - TwierdzaOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.5.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-660d04bd-359d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Roboty budowlane w zakresie dróg, placów i chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z2020r, poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej (Portalu e-Usług SmartPZP) pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Wykonawca składa ofertę z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Pozostałe dokumenty oraz forma komunikacji (poza ofertą) można realizować za pośrednictwem powyższej platformy lub e-maila:
41blsz.przetargi@ron.mil.pl
Szczegółowe informacje – w Rozdziale IX SWZ
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń, pytań na w/w adres e-mail, z zastrzeżeniem, że oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej (Portalu e-Usług SmartPZP): https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej (dane na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych), tj.:
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z które-go korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s;
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następujące-go oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować doda-tek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików
Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w: Instrukcji Użytkownika Wykonawcy (Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/elearning
a także w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców; a także pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/elearning
Formaty danych muszą być zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Szczegóły w Rozdziale IX SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO2016/679,zamawiający informuje, że:
a)administratorem Pani/a danych osobowych jest 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75,REGON:061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl;b) kontakt do
Inspektora ochrony danych
osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, email: 41blsz.iod@ron.mil.pl;c) Pa-ni/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza – Nr 47/22/P”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych; d) w odniesieniu do danych
osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; e) odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia2016/679, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia za-kończenia postępowania o udzielenie
zamówienia; g) obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych* Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze
formularza ofertowego – załącznika nr1 do SWZ. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie. Szczegóły w rozdz. IV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp –Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19ust. 2 i 3 ustawy Pzp: a) skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; ani nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust.1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart.18ust.1rozporządzenia
2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art.18ust.2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust.1 i2 Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9ust.1rozporządzenia 2016/679,
zebranych wtoku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18ust.3–6,
stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa wart.15 ust.1–3rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia. Szczegóły w rozdziale IV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 47/22/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnic-twa Szkolnego w Dęblinie.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem i wymaganiami określony-mi w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (załącznik Nr 3 do umowy); Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej „STWiOR” stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie wymogami zawartymi
w niniejszej SWZ oraz zgodnie z załącznikami do niej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SWZ:
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8;
- Przedmiar Robót - załącznik Nr 7;
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik Nr 5
Dla celów technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z własnych źródeł energii elektrycznej oraz wody, lub też zamontuje na swój koszt własny wodomierz lub własną rozdzielnicę elektryczną z licznikiem (urządzenia po-miarowe powinny posiadać ważną legalizację), oplombowane przez przedstawiciela Infrastruktury 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Za zużyte media, na podstawie zamontowanych liczników, Wykonawca zostanie obciążony fakturami:
1) za wodę - wystawionymi przez Zamawiającego;
2) za energię elektryczną - przez Zarządcę – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lu-blin,
po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub wo-dy.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia.
Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom i gruz) Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości
w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Prace związane z naprawą drogi wewnętrznej asfaltowej, w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego, w Dęblinie powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy Batalionu Drogowo-Mostowego, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, (brama główna - biuro przepustek). Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem telefonu: 261 515 262 lub 261 515 270.
9.1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia - wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej,
w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, których wykonywanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj.:
a) czynności związane z robotami przygotowawczymi,
b) czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg,
c) czynności związane z robotami wykończeniowymi
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni drogowej (droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, w rejonie od bramy wjazdowej głównej do budynku nr 18), w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy – branża drogowa).
9.Wymóg, o którym mowa w pkt 9.1. nie znajdzie natomiast zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Do oferty wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć: kosztorys ofertowy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia na roboty budowlane (na pod-stawie art. 121 ustawy Pzp).
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca udziela
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej, maksimum 84 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen za-kres przedmiotowy zamówienia.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzają-cy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
11. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) X1 - „cena brutto oferty ” – waga 60%
Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia (robót budowlanych), podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.
b) X2 - „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane/urządzenia w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru robót" - waga 40 %:
Opis kryterium:
W kryterium okres gwarancji jakości oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ -
w Tabeli Nr 1 – okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane/urządzenia w pełnych miesiącach, liczony od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium
Gof – okres gwarancji jakości oferty ocenianej (badanej)
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Minimalny wymagany okres gwarancji jakości: 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji jakości punktowany przez Zamawiającego to 84 miesiące.
Oferta wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji jakości na okres poniżej 60 miesięcy – zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia
Jeżeli wykonawca nie wypełni TABELI NR 1 w formularzu ofertowym – załączniku Nr 1 do SWZ - zamawiający uzna, iż wykonawca tym samym złożył oświadczenie, że udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane/urządzenia na okres 60 pełnych miesięcy
W przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości dłuższy niż maksymalny, tj. 84 pełne miesiące – zamawiający przyjmie do oceny ofert (do obliczeń) okres maksymalny, czyli 84 pełne miesiące.
W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę wiązać będzie okres gwarancji faktycznie wskazany w ofercie.
Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać
w kryterium wynosi 40 punktów.
Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów
i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający wykorzysta poniższy wzór:
Xn = X1+X2
Gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę.
Za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę (sumę) punktów Xn obliczoną na podstawie powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane/urządzenia w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 413 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem: remont lub budowę nawierzchni drogowych asfaltowych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
Jedna robota oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem 1 roboty - wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej).
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona
winnej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie), z tym, że:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o żądanej przez zamawiającego wartości - zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót (umów) kilku wykonawców – by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość.
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu za-mówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami.
Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba ta powinna posiadać aktualne potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie ob-owiązującym przepisom. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych do czasu uzupełnienia po-wyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót budowlanych obciążają Wykonawcę.
Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019, poz. 1117 ze zm.). Kierownikiem budowy, o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osoby, które nie posiadają określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 2.4. b) SWZ powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie).
Zgodnie z art. 117. ust. 3 ustawy Pzp – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które ro-boty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.
3 Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-miotów.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.2., po-twierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
8.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8.1.3 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
h) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
i) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
j) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
k) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
l) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
m) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załacznik nr 6 do SWZ
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
8.2. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 części A, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 (zał. nr 6a do SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający zażąda przedstawienia:
7.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru - Załącznika nr 9 do SWZ.
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa w pkt 7.1.1., liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 413 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) - obejmującą swym zakresem: remont lub budowę nawierzchni drogowych asfaltowych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie), z tym, że:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -
przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o żądanej przez zamawiającego
wartości - zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót (umów) kilku wykonawców – by uzyskać żądaną przez
zamawiającego wartość.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa w pkt 7.1.1. dotyczy robót budowlanych, w których wy-konaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania określone w niniejszej SWZ, tj.:
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (wskazanych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8 do SWZ oraz Przedmiarze Robót - załącznik Nr 7 do
SWZ) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym we wskazanych dokumentach (podstawa prawna: art. 101 ust. 4
ustawy Pzp). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i inne elementy i
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do
oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich
równoważność w stosunku materiałów i innych elementów opisanych w Specyfikacji Technicznej ze wskazaniem nazwy,
strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub
inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Specyfikacji Technicznej;
posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Dotyczy to tylko Wykonawcy, który zaproponuje materiały i inne elementy równoważne do opisanych przez Zamawiającego
w zakresie norm.
3) Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi
Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, poprzez udokumentowanie
załączonymi do oferty w szczególności: informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowymi
rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów,
urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego.
4) Wykonawca oferujący materiały oraz inne elementy zgodne z normami określonymi w Przedmiarze robót oraz STWiOR–
nie ma obowiązku dołączania żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie
przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązań równoważnych w zakresie wskazanych wyżej norm - uznaje
się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały i inne elementy, zgodne z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania
równoważności. Wykonawca oferujący produkt zgodny z opisem Zamawiającego
– nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty.
Brak w ofercie oświadczenia o oferowaniu materiałów, urządzeń o rozwiązaniach równoważnych oraz dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez
Zamawiającego w dokumentach zamówienia (w zakresie norm).
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje materiały, urządzenia o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży
przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2), 3) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, nie potwierdzają, zgodności produktu
z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – we wskazanych tam normach) - Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5) Zamawiający za akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty
budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający zaakceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (wskazanych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8 do SWZ oraz Przedmiarze Robót - załącznik Nr 7 do
SWZ) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym we wskazanych dokumentach (podstawa prawna: art. 101 ust. 4
ustawy Pzp). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i inne elementy i
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do
oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich
równoważność w stosunku materiałów i innych elementów opisanych w Specyfikacji Technicznej ze wskazaniem nazwy,
strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub
inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Specyfikacji Technicznej;
posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Dotyczy to tylko Wykonawcy, który zaproponuje materiały i inne elementy równoważne do opisanych przez Zamawiającego
w zakresie norm.
3) Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi
Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, poprzez udokumentowanie
załączonymi do oferty w szczególności: informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowymi
rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów,
urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego.
4) Wykonawca oferujący materiały oraz inne elementy zgodne z normami określonymi w Przedmiarze robót oraz STWiOR–
nie ma obowiązku dołączania żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty.W przypadku, gdy wykonawca nie
przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązań równoważnych w zakresie wskazanych wyżej norm - uznaje
się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały i inne elementy, zgodne z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania
równoważności. Wykonawca oferujący produkt zgodny z opisem Zamawiającego
– nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty.
Brak w ofercie oświadczenia o oferowaniu materiałów, urządzeń o rozwiązaniach równoważnych oraz dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez
Zamawiającego w dokumentach zamówienia (w zakresie norm).
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje materiały, urządzenia o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży
przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2), 3) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, nie potwierdzają, zgodności produktu
z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – we wskazanych tam normach) - Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5) Zamawiający za akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty
budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający zaakceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SWZ) - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 2a do SWZ) – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców.
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z świadczenia musi wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. Nr 4 do SWZ)
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. Nr 2c do
SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2b do SWZ)
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Samooczyszczenie – jeśli dotyczy
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SWZ przez osoby(ę)
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi
być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
6.1. przedmiotowe środki dowodowe - Rozdział VIIIa SWZ
6.2. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
6.3. odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
6.4. Kosztorys ofertowy (pomocniczo i informacyjnie).
W terminie 2 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz aktualne potwierdzenie
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: kierownika budowy w branży inżynieryjnej drogowej
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czyste straty finansowe, a w
przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł; opłaconej
polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane – na podstawie art. 60 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące zał. nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9) W przypadku, o którym mowa w pkt 8), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – zał. Nr 4 do SWZ.
10) Warunek, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp,a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 8 i 10 – oraz wymaganiami określonymi w SWZ.
12) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
14) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; z tym, że w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust 1 i 3 umowy (osoba nadzorująca zakres prac , kierownik budowy), osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia;
2. strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian;
3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;
4. jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian;
5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, działanie siły wyższej tj.: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy
i ich skutków,
2) stwierdzenia braków lub błędów projektowych, o czas niezbędny na poprawienie lub uzupełnienie projektu.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń w tym wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
7. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w SWZ w rozdziale XI należy umieścić na platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03.10.2022r. do godz. 09:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (załączniki)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1) nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz
2) podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
12.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.2. –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
13. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 12.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W
niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 13.
15. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt 12-14 stosuje się odpowiednio.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2,
3, 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie
nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres
przedmiotowy zamówienia. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy
ramowej, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; rozliczeń w walutach obcych,
aukcji elektronicznej, obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 121 ustawy Pzp; obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na
podstawie art. 60 ustawy Pzp; zebrania z Wykonawcami. Wymaga się zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto wynikającej z formularza ofertowego
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje
możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga: złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty na podstawie art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.