eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Bogaczowice › "Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice"Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Bogaczowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 132

1.5.2.) Miejscowość: Stare Bogaczowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-312

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 845 22 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starebogaczowice.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f4463c3-522d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047544/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/starebogaczowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/starebogaczowice
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/starebogaczowice na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/starebogaczowice
Ofertę należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą w przy ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice jest Pani Małgorzata Rybińska, tel. 74-8452220, e-mail urząd@starebogaczowice.ug.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Stare Bogaczowice”;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
• W przypadku danych osobowych zamieszczanych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/697, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zmawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIG.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw ciekłych w postaci benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości około 600 L i oleju napędowego (ON) w ilości około 25 000 L w okresie od dnia podpisania do 30 września 2024 r. z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.
Miejscem realizacji dostaw ma być stacja lub stacje paliw umożliwiające tankowanie paliwa w godzinach minimum od 07.00 do 19.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty), położone w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Gminy Stare Bogaczowice – ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice. Usytuowanie oraz infrastruktura stacji paliw musi umożliwiać swobodne manewrowanie tankowanym pojazdem o wymiarach nie mniejszych niż (długość x szerokość x wysokość) 12,95 x 2,55 x 3,40 m i masie 15 000 kg.
Tankowania pojazdów oraz przenośnych zbiorników paliwa odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia i nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych w przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1314). Paliwa ciekłe muszą być zdatne do użytku w każdych warunkach pogodowych i spełniać wymagania obowiązujących norm. Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentów i świadectw jakościowych paliw. W przypadku sprzedaży paliwa o wadliwej jakości Wykonawca zwraca Zamawiającemu poniesione koszty badania jakości oraz koszty usunięcia skutków stosowania paliwa wadliwej jakości.
Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa, dla każdego z pojazdów zamawiającego, w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej lub inny sposób, umożliwiający właściwe ewidencjonowanie ilości pobranego paliwa z uwzględnieniem daty i miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, ilości i rodzaju paliwa, jego ceny jednostkowej i wartości zakupu.
Wykaz samochodów służbowych Gminy Stare Bogaczowice oraz Wykaz samochodów służbowych i podmiotów pomocniczych Gminy Stare Bogaczowice upoważnionych do tankowania do kanistrów, które mają być tankowane stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Wykaz osób uprawnionych do tankowania paliwa zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że warunek udziału
w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.).
Uwaga:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje stacją paliw umożliwiającą tankowanie paliwa w odległości nie większej niż 20 km - liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi od siedziby Zamawiającego – ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, zapewniającą możliwość tankowania w godzinach minimum od 07.00 do 19.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.
1) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; - załącznik nr 5 do SWZ
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.
1) aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Wykaz stacji paliw będących w dyspozycji Wykonawcy znajdujących się w położeniu do 20 km od miejsca siedziby Gminy Stare Bogaczowice: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice oraz informacja o podstawie do dysponowania stacją paliw (załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą Wykonawca obowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ
- w przypadku podpisywania dokumentów przez pełnomocnika - pełnomocnictwo albo dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji;
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (na formularzu oferty) – jeżeli dotyczy
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa rozdz. XI pkt 3 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony
w Rozdziale VI SWZ.
3. Oferta oraz załączane dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - zgodnie z odpisem
z właściwego rejestru albo przez osobę odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w Rozdziale XII składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pisemnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące Wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w punkcie 1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w Rozdziale XII składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Istotna zmiana zawartej umowy, określona w art. 454 ust. 2 Pzp, nie jest dopuszczalna. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.