eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawadzkie › "BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM" Etap; Ogrodzenie terenuOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM" Etap; Ogrodzenie terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawadzkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Zawadzkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-120

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774623100

1.5.8.) Numer faksu: 774623175

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@zawadzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawadzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM" Etap; Ogrodzenie terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-856f7622-52d5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064742/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem - część z I etapu (ogrodzenie)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zawadzkie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami,
w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest Platforma zakupowa, dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zawadzkie .
2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numerem (22)101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania platformy zakupowej dostępnej na stornie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne
i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z ww. instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych.
5. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres wskazany w rozdz. 1 z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy.
6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, którym mowa w art. 125
ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
 przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Pozostałe szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisano w
Rozdz. I pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi,
b) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM ” Etap: Ogrodzenie terenu,
c) odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej,
d) dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
e) klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ,
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO,
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i
przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): h) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej,
i) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie,
- udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz
prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia,
- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
- w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia cmentarza
komunalnego w miejscowości Zawadzkie, które obejmują:
A. Roboty przygotowawcze.
Ogrodzenie od strony północno-wschodniej zaprojektowane jest na nasypie. Przewidziano wykonanie nasypu z gruntu
dowożonego pod pas ogrodzenia na długości około 96,0 mb. Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów
przepuszczalnych. Grunty nie mogą zawierać węglanu wapnia.
B. Ogrodzenie z przęsłami murowanymi
Ogrodzenie reprezentacyjne murowane zbliżone do ogrodzenia cmentarza wyznaniowego wzdłuż ulicy Opolskiej na
długości 21,0 mb wraz z bramą wjazdową i furtką. Przewidziano wykonanie przęseł tj. słupków i podmurówki z cegły
klinkierowej lub elementów prefabrykowanych stylizowanych na cegłę klinkierową wypełnionych panelem z prętów
metalowych o profilu zamkniętym. Kolorystycznie ogrodzenie winno być w tonacji ogrodzenia cmentarza wyznaniowego.
Przęsło ogrodzenia
Fundament – tylko pod słupki i częściowo pod murki przęsła. Słupki główne murowane: 40x100x100 cm, pod słupki
metalowe 40 x 40 x 100 cm. Wykonać z betonu klasy C 16/20 (B-20) zbrojony stalą klasy C B500SP średnica prętów 12 mm
x 4 szt, ze strzemionami 6 mm co 15 cm. Otulenie stali winno wynosić 5 cm. Aby scalić poszczególne elementy przęsła
należy wykonać dodatkowy fundament między słupkiem murowanym, a stalowym o wymiarach 25 x 25 x 100 cm.
Dla scalenia konstrukcji fundamentu należy wykonać otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cm
w miejscu styku słupka z murkiem. Otwór ten pozwoli przy zalewaniu słupka, na przepłynięcie betonu do wysokości
pierwszej przegrody murka (około 10 cm). Pozwoli to na scalenie elementów, tworząc jednolitą bryłę ogrodzenia. Elementy
fundamentu zabezpieczyć abizolem 2 x R+P. Na warstwie izolacji 2x z papy termozgrzewalnej ustawić słupki oraz
podmurówkę z gotowych elementów prefabrykowanych na wysokość około 32 cm. Po ustawieniu wszystkich elementów
ogrodzenia słupki sukcesywnie zalać masą betonową klasy C16/20.
Słupki
-murowane o wysokości około 1,55 m. Słupek o wymiarach 35 x 60 cm z elementów betonowych zwieńczyć daszkiem
czterospadowym realizowanym w systemie ogrodzenia. Przy bramie wykonać po dwa słupki z każdej strony. Słupki
zwieńczyć daszkiem czterospadowym w systemie producenta
w kolorze ogrodzenia.
-stalowe o wysokości 2,0 m, ocynkowane, prostokątne, malowane proszkowo np. RAL 7016
o wymiarach 80 x 80mm. Słupek zamknąć od góry dla większej jego trwałości.
Panel ogrodzeniowy
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 210 x 110 cm z profili stalowych zgrzewanych prostych w układzie: odcinki pionowe:
profile zamknięte 10 x 10 mm co 10 cm, uzupełnione od dołu profilami 10 x 10 mm co 5 cm o długości około 50 cm. Odcinki
poziome: profil 300 x 240 mm w rozstawie 0,14 m; 0,24 m;
0,57 m. Odcinki zespawane. Mocowanie do słupków murowanych za pomocy kołków rozporowych lub prętów gwintowanych
mocowanych przy użyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczelinę między słupkiem
a murkiem lub na łączeniu dwóch murków należy wypełnić uszczelniaczem akrylowym zewnętrznym
a następnie zamalować. Panel cynkowany zabezpieczony powłoką poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7016.
Brama i furtka.
Brama z elementów metalowych w charakterze przęseł o szerokości 4,0 m i wysokości 1,50 m. Bramę wyposażyć w ramę
jezdną i elektroniczny system jej otwierania. Obok bramy furtka o szerokości min. 1,20 m i wysokości 1,50 m zamykana na
klucz. Element metalowe przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalować
dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi w kolorze RAL 7016.
C. Ogrodzenie z przęsłami panelowymi
Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z prętów stalowych projektuje się wokół całego cmentarza z
wyłączeniem odcinka murowanego. Kolorystycznie całe ogrodzenie winno być w kolorze
RAL 7016. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. Fundament – tylko pod słupki. Z betonu klasy C 16/20 (B-20) o wymiarach 25 x 25
x 100 cm.
Przęsło ogrodzenia
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 257 x 120 cm z prętów stalowych zgrzewanych prostych pionowych średnicy 5 mm
wzmocnionych podwójnymi prętami średnicy 6 mm. Typ ogrodzenia 2D. Pręty cynkowane i malowane proszkowo w kolorze
RAL 7016. Panele ustawione na podmurówce betonowej koloru szarego o wysokości 30 cm. Słupki stalowe 60 x 40 mm o
wysokości 2,0 m, ocynkowane, malowane proszkowo ustawiane w łączniku betonowym koloru szarego. Od góry słupki
zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego. Wyposażone winny być w obejmy ze śrubami, nakrętkami
i elementami dystansowymi.
Furtka.
Furtka o szerokości min. 1,20 m i wysokości 1,50 m zamykana na klucz.
Furtka w technologii ogrodzenia. Element metalowe przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe i pomalować dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi
w kolorze RAL 7016.
Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy oraz wykonanie powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, STWiORB oraz przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

45215500-2 - Toalety publiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.
1) ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą;
2) oferty oceniane będą punktowo;
3) łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów
jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt;
4) uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych;
5) wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp;
6) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na platformie zakupowej;
8) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób;
9) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych
w postępowaniu Wykonawców i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu:
• doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej: jedną
robotę budowlaną związaną z montażem ogrodzenia na wartość minimum 100 000,00 zł brutto.
Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż roboty budowlane zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
• kwalifikacje zawodowe kadry technicznej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane
tj.: kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: budowlanej, która w
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty
budowlanej o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Ww. osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje
zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
wg. załącznika nr 5 do SWZ
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie określono
wymogu przedłożenia dokumentów w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
1) wykazu robót budowlanych (zał. Nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej: jedną robotę budowlaną
związaną z montażem ogrodzenia na wartość minimum 100 000,00 zł brutto.
Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż roboty budowlane zostały wykonane
lub są wykonywane należycie - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykazu osób, (zał. Nr 4 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: budowlanej, która w okresie 5 lat
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej o wartości
robót co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Ww. osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im
kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów, upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych
dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót
budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, nie żąda złożenia
przedmiotowych środków dowodowych, etykiet.
5.2. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.3. Przepisu pkt. 9.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9.2 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
2) Do oferty wykonawca załącza również:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
b) pełnomocnictwo:
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty
i podpisania umowy.
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7.4 SWZ, będzie
polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
f) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające kryteria oceny ofert.
Zamawiający nie wymaga złożenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
10.2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem,
numer rachunku 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 . Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego),
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
10.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Zawadzkie,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10.5. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez notariusza, powinny być załączone do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zawadzkie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed
zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w
ofercie.
6.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
6.5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.
6.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6.7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub
poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i
płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla
każdej formy, określonych przepisami prawa):
6.7.1. nazwę i adres Zamawiającego;
6.7.2. nazwę i adres Wykonawcy;
6.7.3. oznaczenie (numer referencyjny postępowania);
6.7.4. określenie przedmiotu zamówienia;
6.7.5. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
6.7.6. termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).
6.8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna
dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w ppkt 6.7.
6.9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy.
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
7.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
7.2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
7.3. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako
niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z
art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.