eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › II "Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku" w podziale na zadania: Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -Ogłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
II „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” w podziale na zadania:
Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu
Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” w podziale na zadania:
Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu
Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e937e318-2479-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320797/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.15.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 230720,02 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122491,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem Części I niniejszego zamówienia jest realizacja projektu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – remont i
przebudowa PLACU ZABAW na części działki nr 329/3, obręb Miasto Puck. Miejsce inwestycji znajduje się na terenie
osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Abrahama i Majkowskiego. Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni
placu zabaw, wymianę urządzeń placu zabaw oraz uzupełnienie o małą architekturę. Projekt obejmuje rozbiórkę oraz
utylizację istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymianę na nową nawierzchnię bezpieczną pod karuzelą przeznaczoną dla
osób niepełnosprawnych – nawierzchnia poliuretanowa, a pod pozostałymi urządzeniami piasek o gramaturze 0,2-2,0 mm
wraz z montażem obrzeży betonowych. Zaprojektowano również komunikację z wejść umiejscowionych w ogrodzeniu do
powierzchni bezpiecznej z piasku czy poliuretanu. Istniejące urządzenia placu zabaw i małą architekturę należy zdemontować i utylizować, za wyjątkiem urządzeń art. 10 pajęczyna oraz art. 09 drabinki, które po wykonaniu robót
budowlanych należy ponownie zamontować razem z nowymi urządzeniami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 122491,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiotem Części II niniejszego zamówienia jest projekt BUDŻETU OBYWATELSKIEGO –remont i budowa na części
zespołu boisk sportowych – orlik, teren opracowania mieści się na części działki nr 29/65 obręb Miasto Puck. Obszar, który
znajduje się na terenie zespołu boisk sportowych przy ulicy Nowy Świat, jest to projekt remontu istniejącej nawierzchni
rekreacyjnej, oraz budowy małej architektury (urządzenie street workout, siłownia terenowa, ławki). Projekt obejmuje zdjęcie
wierzchniej warstwy ziemi z 437m2 i jej utylizację oraz wymianę na ziemię urodzajną, a na części ułożenie maty
przerostowej z obrzeżami betonowymi na przygotowanej wcześniej nawierzchni wysianej trawą. Ze względu na
powierzchnię bezpieczną urządzeń wymagane jest rozebranie około 7 m2 powierzchni z chodnikowych płyt. Część roślin
musi zostać usunięta lub jeśli to możliwe – przeniesiona, ze względu na zachowanie powierzchni bezpiecznej. Proponuje się
przeniesienie wieszaka na ubrania na przeciwną stronę ciągu komunikacyjnego. Ławki metalowe należy zdemontować i
utylizować. Następnie umiejscowić małą architekturę w docelowych miejscach zachowując powierzchnie bezpieczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 108238,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta na wykonanie części 1 zamówienia przewyższała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej realizację.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193380,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193380,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149668,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149668,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149668,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Simba Group Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9462647108

7.3.3) Ulica: ul. Zimna 15,

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-204

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149668 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.