eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › II "Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku" w podziale na zadania: Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -Ogłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
II „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” w podziale na zadania:
Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu
Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” w podziale na zadania:
Cz.1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu
Cz.2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU -

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e937e318-2479-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.miastopuck.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem platformy zakupowej (zwana „Platformą”) pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/puck.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiM.271.15.2022.WJa

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem Części I niniejszego zamówienia jest realizacja projektu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – remont i
przebudowa PLACU ZABAW na części działki nr 329/3, obręb Miasto Puck. Miejsce inwestycji znajduje się na terenie
osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Abrahama i Majkowskiego. Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni
placu zabaw, wymianę urządzeń placu zabaw oraz uzupełnienie o małą architekturę. Projekt obejmuje rozbiórkę oraz
utylizację istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymianę na nową nawierzchnię bezpieczną pod karuzelą przeznaczoną dla
osób niepełnosprawnych – nawierzchnia poliuretanowa, a pod pozostałymi urządzeniami piasek o gramaturze 0,2-2,0 mm
wraz z montażem obrzeży betonowych. Zaprojektowano również komunikację z wejść umiejscowionych w ogrodzeniu do
powierzchni bezpiecznej z piasku czy poliuretanu. Istniejące urządzenia placu zabaw i małą architekturę należy zdemontować i utylizować, za wyjątkiem urządzeń art. 10 pajęczyna oraz art. 09 drabinki, które po wykonaniu robót
budowlanych należy ponownie zamontować razem z nowymi urządzeniami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane okreslono we
wzorze umowy w par 12

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiotem Części II niniejszego zamówienia jest projekt BUDŻETU OBYWATELSKIEGO –remont i budowa na części
zespołu boisk sportowych – orlik, teren opracowania mieści się na części działki nr 29/65 obręb Miasto Puck. Obszar, który
znajduje się na terenie zespołu boisk sportowych przy ulicy Nowy Świat, jest to projekt remontu istniejącej nawierzchni
rekreacyjnej, oraz budowy małej architektury (urządzenie street workout, siłownia terenowa, ławki). Projekt obejmuje zdjęcie
wierzchniej warstwy ziemi z 437m2 i jej utylizację oraz wymianę na ziemię urodzajną, a na części ułożenie maty
przerostowej z obrzeżami betonowymi na przygotowanej wcześniej nawierzchni wysianej trawą. Ze względu na
powierzchnię bezpieczną urządzeń wymagane jest rozebranie około 7 m2 powierzchni z chodnikowych płyt. Część roślin
musi zostać usunięta lub jeśli to możliwe – przeniesiona, ze względu na zachowanie powierzchni bezpiecznej. Proponuje się
przeniesienie wieszaka na ubrania na przeciwną stronę ciągu komunikacyjnego. Ławki metalowe należy zdemontować i
utylizować. Następnie umiejscowić małą architekturę w docelowych miejscach zachowując powierzchnie bezpieczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane okreslono we
wzorze umowy w par 12

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w złożonych na wezwanie dokumentach wykaże, że posiada zdolność kredytową lub
środki finansowe w kwocie co najmniej 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na każdą z dwóch
części zamówienia .
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania (potwierdzone dowodami czy robota ta została wykonana w sposób należyty
oraz wskazującymi, czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), obejmujące
swym zakresem roboty odpowiadające zamówieniu, polegające na remoncie lub przebudowie placu zabaw lub siłowni
zewnętrznej, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każde z zadań na każdą z dwóch części;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców.
b) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w Załączniku nr 6 do SWZ – Zmiana umowy w § 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/puck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.