eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Wyk.przejść:cz.1"Przebud.przejścia dla pieszych w ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne"cz.2"Przebud.przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg woj.nr 382,383 i 384w m.Dz-ów"Ogłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyk.przejść:cz.1„Przebud.przejścia dla pieszych w ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne"cz.2„Przebud.przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg woj.nr 382,383 i 384w m.Dz-ów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746450882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk.przejść:cz.1„Przebud.przejścia dla pieszych w ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne"cz.2„Przebud.przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg woj.nr 382,383 i 384w m.Dz-ów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74f87f6a-508c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005591/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Wyk.przejść:cz.1„Przebud.przejścia dla pieszych w ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne"cz.2„Przebud.przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg woj.nr 382,383 i 384w m.Dz-ów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu
operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji
wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie.pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 2
GB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w
zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” pod adresem internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką
korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za
przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych
formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów
reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych -
Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy
przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu
zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia11.09.2019r. Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy; Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres
trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa;Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu
prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień Publicznych / w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający, -w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,-
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,- wykonawcom świadczącym usługi na rzecz
Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca platformy zakupowej do obsługi zamówień
publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich
udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 18 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-1.271.60.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Świdnickiej
w Dzierżoniowie w ramach zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Świdnickiej
w Dzierżoniowie na przejście aktywne”. Przejście zlokalizowane jest na działce nr 497 przy budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.
1) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 dotyczy wykonania robót budowlanych w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 2 pkt 27 lit. b) Prawa budowlanego w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, która obejmuje w szczególności:
a) budowę linii kablowej oświetlenia aktywnego przejścia dla pieszych;
b) budowę instalacji przeciwporażeniowej;
c) montaż znaków aktywnych D-6 z pulsatorami LED i czujnikiem ruchu;
d) montaż aktywnych punktowych elementów oświetleniowych w nawierzchni jezdni;
e) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego w formie biało-czerwonych pasów;
f) wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
g) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
h) Wykonanie na dojściu do przejść pasa z płytek integracyjnych typu STOP o wymiarach 35x35x5cm
w kolorze żółtym.
i) Wykonanie i ustawienie, przed rozpoczęciem robót, tablicy informacyjnej o wymiarach 90 x 60 cm zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Projekcie Budowlanym pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne
w Dzierżoniowie” w lokalizacji Dzierżoniów ul. Świdnicka - Projektant: Marcin Tront;
b) Projekcie Wykonawczym/Technicznym budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne
w Dzierżoniowie” w lokalizacji Dzierżoniów ul. Świdnicka - Projektant: Marcin Tront;
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w Dzierżoniowie” w lokalizacji Dzierżoniów ul. Świdnicka- Autor: Janusz Białecki;
d) Projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu, Dzierżoniów ul. Świdnicka dz. 497, Projektant: Piotr Jakuszewski;
e) Projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Dzierżoniów ul. Świdnicka dz. 497, Projektant: Piotr Jakuszewski.
f) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej,
w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją wymienioną w ust. 3 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, Wykonawca w przypadku ingerencji w obiekty przyległe, bądź ich uszkodzenia zobowiązany będzie do ich naprawy, uzupełnienia, regulacji wysokościowej itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżoniów”. Przejścia zlokalizowane są w następujących lokalizacjach:
1) droga wojewódzka nr 383, działka gruntu nr 287, obręb 0004 Centrum, na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki z ul. 11-go Listopada;
2) droga wojewódzka nr 382, działki gruntu nr 580 i 1383, obręb 0003 Dolny, na skrzyżowaniu
ul. Świdnickiej z ul. Sowiogórską;
3) droga wojewódzka nr 384, działka gruntu nr 204/2, obręb 0002 Nowe Miasto, ul. Wrocławska przy budynku nr 51;
4) droga wojewódzka nr 384, działka gruntu nr 200, obręb 0001 Przedmieście, na skrzyżowaniu
ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wierzbową.
Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu infrastruktury drogowej realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wykonania robót budowlanych w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 2 pkt 27 lit. b) Prawa budowlanego w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumentacje projektowe, które obejmują w szczególności:
a) budowę linii kablowych oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych;
b) budowę oświetlenia 2 przejść dla pieszych (na ul. T. Kościuszki i ul. Wrocławskiej);
c) budowę instalacji przeciwporażeniowej;
d) montaż znaków aktywnych D-6 z pulsatorami LED i czujnikiem ruchu;
e) montaż aktywnych punktowych elementów oświetleniowych w nawierzchni jezdni;
f) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego w formie biało-czerwonych pasów;
g) wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
h) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
i) Wykonanie na dojściu do przejść pasa z płytek integracyjnych typu STOP
o wymiarach 35x35x5cm w kolorze żółtym.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w:
Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki, Piotr Jakuszewski;
Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki, Piotr Jakuszewski;
Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na
ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki, Piotr Jakuszewski;
Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na
ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki, Piotr Jakuszewski;
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej,
w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją wymienioną w ust. 3 niniejszego paragrafu
z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto, Wykonawca w przypadku ingerencji w obiekty przyległe, bądź ich uszkodzenia zobowiązany będzie do ich naprawy, uzupełnienia, regulacji wysokościowej itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału
w postępowaniu w tym zakresie
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub/i przebudowy aktywnych przejść dla pieszych.
1.2.4.2. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.:
- w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych osoby posiadające uprawienia do kierowania robotami budowlanymi:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie
uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi
posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
• warunek określony w pkt. 1.2.4.2. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy
łącznie wykażą dysponowanie osobami.
W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.
1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
1.6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
1.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprez. Wyk.:ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego pod. świad. usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania
(...), zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Ośw. należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ośw., o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyk.wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wyk., celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wyk..Do oferty Wyk.zobowiązany jest dołączyć wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy) – wyk., który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim
przypadku wyk. załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.Do oferty Wyk. zobowiązany
jest załączyć również:1) pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wyk., gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych / dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wyk. jest umocowana do jego
reprezentowania - odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego wł. rejestru, 2) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale
I, ust. 5 pkt. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wyk.,3) w przypadku
Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wszystkich Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I ust 4, pkt 4.4
SWZ.W przypadku gdy Wyk. powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwyk. oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane. wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego; b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której
załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia
wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym;
f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie;h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć
do oferty oświadczenie (załącznik nr4 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni
Wykonawcy, j)przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w § 19 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 6 -dla części 1 i 7 dla części 2
do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa zamówienia -Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
Część 1 „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne"
Część 2„Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżoniów"
Zadanie dofinansowane jest nazwa programu/ projektu:
Dla części 1 - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
- udział środków zewnętrznych w wartości zamówienia 80%
Dla części 2 - Program infrastruktury drogowej DSDiK
- udział środków zewnętrznych w wartości zamówienia 50%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.