eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Ogłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914251409

1.5.8.) Numer faksu: +48 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-683bde42-3f0a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-22/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 511904 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1: Rozbudowa istniejącego systemu ochrony antywirusowej ESET Protect Essential On-Prem zainstalowanego na 450 stacjach roboczych do 500 stacji roboczych w wersji ESET Protect Enterprise On-Prem.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 1: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 120135 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Aktualizacja systemu poczty elektronicznej do najnowszej wersji wraz z wdrożeniem klastra serwerów.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 2: 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.5.5.) Wartość części: 242769 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: Wdrożenie ochrony aplikacji webowych poprzez zastosowanie rozwiązania typu Web Application Firewall.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 3: 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 149000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: regon: 811914821

7.3.3) Ulica: Białowieska 6B

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-010

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298606,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298606,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298606,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 811914821

7.3.3) Ulica: Białowieska 6B

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-010

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305409 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 183270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 811914821

7.3.3) Ulica: Białowieska 6B

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-010

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.