eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914251409

1.5.8.) Numer faksu: +48 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-683bde42-3f0a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email:
zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. WYKONAWCA przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu w określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi do załączenia do oferty dokumentami oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta WYKONAWCY i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCY posługują się numerem
ogłoszenia (BZP).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez WYKONAWCĘ
za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452).
10. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:
1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail: iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 599,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP-22/22 – Dostawa sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
- do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-22/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 511904 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1: Rozbudowa istniejącego systemu ochrony antywirusowej ESET Protect Essential On-Prem zainstalowanego na 450 stacjach roboczych do 500 stacji roboczych w wersji ESET Protect Enterprise On-Prem.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 1: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.2.5.) Wartość części: 120135 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy i wdrożenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Aktualizacja systemu poczty elektronicznej do najnowszej wersji wraz z wdrożeniem klastra serwerów.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 2: 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.2.5.) Wartość części: 242769 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy i wdrożenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: Wdrożenie ochrony aplikacji webowych poprzez zastosowanie rozwiązania typu Web Application Firewall.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Pakiet nr 3: 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów
Miejsce realizacji zamówienia: Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek nr 9).
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: ostatecznie do 35 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2022.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale XXIII – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, Zarządzeniem nr 109/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
W ww. Zarządzeniu określono ostateczne terminy rozliczenia zadania.
W związku z tym, na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP, uzasadnione jest określenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

4.2.5.) Wartość części: 149000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy i wdrożenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie Pakietu nr 2 ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu poczty elektronicznej dla klientów minimum 400 użytkowników.
* W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat.
ZAMAWIAJĄCY nie stawia innych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy w zakresie Pakietu nr 2 oraz pozostałych pakietów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, WYKONAWCA przedkłada:
1.1. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, a także art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy PZP w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 1.1. muszą być wystawione
w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
1.2. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt. 1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
Uwaga: dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
1.3. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt. 1.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY.
Wymóg zawarty w uwadze w punkcie 1.2. stosuje się odpowiednio.
1.4. Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej.
1.5. Oświadczenie o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez WYKONAWCĘ warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania zamówienia, WYKONAWCA przedkłada:
1.1. W zakresie Pakietu nr 2: Wykaz dostaw wraz z wdrożeniem w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w Pakiecie nr 2 – Aktualizacja systemu poczty elektronicznej do najnowszej wersji wraz z wdrożeniem klastra serwerów, opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których te dostawy wraz
z wdrożeniem zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy wraz z wdrożeniem zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie WYKONAWCY (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ – edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej).
Dla spełniania tego wymogu w zakresie Pakietu nr 2 ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu poczty elektronicznej dla klientów minimum 400 użytkowników.
* W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat.
ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy zostały zrealizowane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż WYKONAWCA posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań – dotyczy Pakietu nr 1, nr 2 i nr 3.
2. Certyfikat CE – dotyczy Pakietu nr 3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli WYKONAWCA nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, ZAMAWIAJĄCY wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień punktu 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu,
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni WYKONAWCY.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania WYKONAWCY do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że WYKONAWCA realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Zobowiązanie to potwierdza, że stosunek łączący WYKONAWCĘ z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności elementy, o których mowa w art. 118 ust. 4 ustawy PZP.
6. Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ – przedstawiający potwierdzenie spełnienia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. Wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ – przedstawiający szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, oraz w przypadku zmiany podatku VAT w warunkach przewidzianych w § 2 ust. 5 projektu umowy, a także zmian związanych
ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. Dopuszczalne jest również wprowadzenie zmian do umowy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiologiczną.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WYKONAWCA składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.