eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (3).Ogłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (3).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (3).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21447f1c-50af-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042706/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”.
4. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, telefon: (22) 738-14-22, sekretariat@powiat.pruszkow.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywających na Zamawiających, zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą P.Z.P.
4) Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także podmioty,
z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego zadania.
5) Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dot. archiwizacji dokumentów.
6) Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać osoba fizyczna zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.Z.P oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na osobie fizycznej obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w zakresie jej wnętrza, a także instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dostawa i montaż rekuperatora oraz montaż zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący stan zagospodarowania terenu. Remont ma na celu dostosowanie standardu sali do współczesnych wymagań w zakresie funkcjonalności, komfortu eksploatacji oraz estetyki. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania.
Projekt zakłada:
• wymianę posadzki sportowej w zakresie nawierzchni. Po demontażu istniejącej posadzki należy wykonać ocenę stanu technicznego rusztu drewnianego. Zakłada się konieczność naprawy około 10% rusztu;
• malowanie linii boisk do gier sportowych (koszykówka i siatkówka – zgodnie z częścią graficzną projektu);
• likwidację grzejnika znajdującego się na ścianie z drabinkami gimnastycznymi wraz z fragmentem instalacji CO (ściany B-A i C-B zgodnie z częścią graficzną projektu);
• demontaż głośników i wykonanie peszli z pilotami umożliwiającymi w przyszłości wykonanie systemu nagłośnieniowego;
• likwidację gniazd zasilania trójfazowego;
• zaślepienie wentylatorów ściennych;
• demontaż drabinek gimnastycznych. Drabinki do ponownego montażu po zakończeniu prac;
• naprawę oraz malowanie ścian;
• wymianę drzwi wejściowych;
• wymianę osłon grzejników;
• wymianę systemu mocowania siatki;
• wymianę tablicy do gry w koszykówkę wraz z konstrukcją mocującą do ściany;
• zmianę sposobu oświetlenia sali ze ściennego na sufitowe. Likwidacja opraw ściennych i montaż nowych opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym;
• wymianę sufitu podwieszanego na sufit podwieszany sportowy o odpowiedniej odporności na uderzania i wymaganiach akustycznych;
• montaż rekuperatora dachowego (sposób mocowania rekuperatora zostanie określony po demontażu istniejącego sufitu podwieszanego i ocenie technicznej konstrukcji stropodachu);
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym, rekuperator dachowy i żaluzje zewnętrzne (podnoszone i opuszczane przy użyciu mechanizmu elektrycznego). Gniazda elektryczne do zachowania – wymieniony zostanie osprzęt przy zachowaniu okablowania. Łączniki sterujące oświetleniem do przeniesienia.
Montaż we wszystkich oknach sali gimnastycznej żaluzji zewnętrznych podnoszonych, opuszczanych, zamykanych i otwieranych przy użyciu mechanizmu elektrycznego. Sterowanie z szafki technicznej wskazanej w części graficznej projektu.

Pełen opis określa specyfikacja i przedmiar, stanowiące załączniki do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, ani nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Natomiast Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej
w obiekcie. W takim przypadku koszty jej dokonania ponosi Wykonawca. Przed dokonaniem wyceny i złożeniem oferty, Zamawiający rekomenduje sprawdzenie warunków w obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

 wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane, polegające na remoncie obiektu kubaturowego, w którego zakresie była wymiana instalacji elektrycznych, remont pomieszczeń w zakresie malowania pomieszczeń, wymiany drzwi wymiana parkietu. Wartość robót - co najmniej 300 000,00 zł każda.
Warunek ten winien być spełniony samodzielnie przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
i wartość, a także wielkości inwestycji budowlanych oraz usług projektowych nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane inwestycje budowlane.
Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca.
Przez wartość robót budowlanych Zamawiający rozumie wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę od Inwestora z tytułu ich wykonania.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót i/lub Świadectwa Przejęcia lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym co najmniej:

 jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ww. osoba powinna być wpisana do właściwej izby samorządu zawodowego (i mieć opłaconą składkę),
 jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków Kierownika Robót w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 jedna osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków Kierownika Robót w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP do wykonywania instalacji elektrycznych do minimum 1kV, która będzie brała udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią doświadczenia i uprawnień wskazanych dla ww. osób (maksymalnie łączenie 2 funkcji).

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w punkt 4b powyżej posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ);
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14. Ofertę stanowią:

1) formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SWZ,
4) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 (o ile dotyczy);
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według wzoru zawartego w załączniku nr 5 (o ile dotyczy);
8) dokument potwierdzający wniesienie wadium – jeśli jest ono wnoszone w formie niepieniężnej;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w zał. A do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinasowane jest z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.