eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNEOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f049c38-509f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.47 Sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, tj. sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający”, https://wum.ezamawiajacy.pl; 2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy: https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza Wiedzy”. Problemy w obsłudze Platformy: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
3. Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający” 1) Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie” lub po zalogowaniu do systemu Market Planet poprzez Kafel „Wiadomości”, po kliknięciu na akcję „Utwórz nową wiadomość”. 2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 4) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. 5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w sekcji „Przygotowanie oferty” w podsekcji "Dokumenty do oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została ”złożona” oraz wygenerowany raport złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji "Historia zmian" pobierając odpowiedni plik na komputer. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji z zastrzeżeniem pkt. 7, następuje: a) bez zalogowania z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka należy kliknąć akcję „Potwierdź”, po czym następuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”. b) po przystąpieniu do postępowania z wykorzystaniem Kafla „Wiadomości”, poprzez kliknięcie na akcję „Utwórz nową wiadomość” i wypełnieniu tematu oraz treści/przedmiotu pytania, a następnie kliknięciu akcji „Wyślij”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości. 7) Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach dotyczących awarii Platformy, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: aez@wum.edu.pl. 4. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
4. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest
złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-134/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE
lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw odczynników
wytwarzanych przez firmę BIO-TECHNE, a wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, z uwzględnieniem zmian
ilościowych niezbędnych dla realizacji programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego
stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników „równoważnych”, o których mowa w ust. 3.
3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki do biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE), i wynikającą
stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać w sposób wystarczająco
precyzyjny, stosownie do art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na produkty „równoważne” (innego
producenta niż BIO-TECHNE) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ),
zobowiązany jest wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
Oddziale 5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna)
spełniają wymagania pozwalające na kontynuację programów naukowych i badawczych bez konieczności wykonywania
dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych,
kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku
używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu.
4. Z uwagi na postęp techniczny i technologiczny Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu umowy
określonego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Projektu umowy poprzez zastrzeżenie
sobie prawa do zakupu odczynników nieujętych w Załączniku nr 2 do umowy, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu
zamieszczonym na stronie internetowej producenta, z zastrzeżeniem, że odczynniki te będą należały do odczynników do
biologii komórkowej firmy BIO-TECHNE, do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony oraz z zastrzeżeniem, że
łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie, w przypadku:
1) wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do Projektu
umowy) i zastąpienia go produktem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak
odczynnik wycofany za cenę nie wyższą od ceny odczynnika ustalonej w niniejszej umowie,
2) wprowadzenia przez producenta nowego odczynnika, o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych, korzystnych dla
Zamawiającego z punktu widzenia wyników (jakości) prowadzonych badań naukowych, za cenę określoną w
ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy,
3) konieczności zmiany odczynnika, ujętego w Formularzu asortymentowo-cenowym na inny odczynnik ujęty w
ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta za cenę określoną w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Formularzu
asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Projektu
umowy, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, jednakże nie
przekraczającym 50% wartości wynagrodzenia określonego w umowie. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie
przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie ilościowym lub wartościowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 lit c) oraz § 9 Projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%,
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XII SWZ.
3. 4. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia kryterium
ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), bowiem odczynniki stanowiące przedmiot zamówienia używane są do
programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego
producenta, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III ust. 2 i 3 SWZ, odnoszących się do odczynników „równoważnych”
pozwalających na kontynuację badań naukowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest
złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z
Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z dostawami opisanymi w Formularzu asortymentowo-cenowym,
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne”, tj. innego producenta niż BIO-TECHNE,
wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym, w celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą;
1) w odniesieniu do każdego odczynnika „równoważnego” z osobna - kartę katalogową produktu
2) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych
bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub
innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na
podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do SWZ
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu wykazania równoważności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może
złożyć również inne przedmiotowe środki dowodowe niż wymienione w ust. 2 pkt 1, w szczególności wyniki z badań,
świadectwa jakości lub inne dokumenty wystawione przez producenta oferowanych odczynników lub jednostkę wykonującą
działania z zakresu zgodności akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9.07.2008 r.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca, składając ofertę na produkty równoważne nie złoży wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzą równoważności oferowanego
produktu. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane
w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy - Załącznik nr 3, składa każdy z Wykonawców.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w
przypadku gdy:
a) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 2 do umowy został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony innym odczynnikiem
należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik oferowany, lub który został
udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
b) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 2 do umowy został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez
producenta produktem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takie jak odczynnik
oferowany, lub który został udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
c) z zachowaniem terminu określonego w § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności
gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 50% (wskazać % z § 1 ust. 4 umowy) wartości określonej w § 4 ust. 1.
W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony, jednak
nie dłuższy niż 6 miesięcy;
d) zmiany stawki podatku VAT; w takim wypadku niezmienna pozostaje cena jednostkowa netto, a zmianie ulega wartość
brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.