eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › System monitoringu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych o kontrolowanej temperaturze z infrastrukturą techniczno-sprzętową w siedzibie RCKiK w Rzeszowie oraz w TO.Ogłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
System monitoringu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych o kontrolowanej temperaturze z infrastrukturą techniczno-sprzętową w siedzibie RCKiK w Rzeszowie oraz w TO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291115

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wierzbowa 14

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-310

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnj

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387473

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00365902/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
Okres gwarancji na urządzenia systemu liczony od daty zakończenia podstawowego okresu gwarancji który wynosi 36 m-cy

Po zmianie:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zainstalowania i uruchomienia sytemu monitoringu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
32

Po zmianie:
40,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zainstalowania i uruchomienia sytemu monitoringu

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
inne.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3)

Przed zmianą:
8

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1.

Po zmianie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie dostawę wraz z usługą instalacji systemu monitoringu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku podstaw przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- Załącznik Nr 4 do SWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu -Załącznik
Nr 5 do SWZ, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:
a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp),
b) nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tytułem środka
zapobiegawczego (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp),
c) wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji, (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp),
d) nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadkach, o których
mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp),
e). w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1170),
f). w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami wykonawcy
nie zarządza likwidator lub sąd, wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, działalność
gospodarcza wykonawcy nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku podpisania dokumentów przez osobę, której umocowanie nie wynika
z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji, Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej oryginał stosownego pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo
o notariacie

Po zmianie:
1) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku podstaw przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- Załącznik Nr 4 do SWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu -Załącznik Nr 5 do SWZ, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:
a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp),
b) nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tytułem środka
zapobiegawczego (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp),
c) wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji, (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp),
d) nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadkach, o których
mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp),
e). w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1170),
f). w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami wykonawcy
nie zarządza likwidator lub sąd, wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, działalność gospodarcza wykonawcy nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku podpisania dokumentów przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji, Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej oryginał stosownego pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo o notariacie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
1). Aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
2). Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.