eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TBOgłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2a96721-4883-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 IA1.283.51.2022 Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Nr umowy POWR.03.05.00-00-00 Z098/17-00 numer projektu 47/050/FSD18/0001

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki
Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z
Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest szyfrowany
protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto
na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także
funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d)
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę
Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu
lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie,
dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww.
zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia
dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania
potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1.283.62.2022.TB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu pt. „Politechnika Śląska jako Centrum
Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, z zakresu inżynierii mechanicznej w zakresie logistyki
przemysłu 4.0 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 moduły
kształcenia:
Moduł nr 1 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Logistka
– wykład – 15 godz. oraz z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji – wykład – 15 godz.
Moduł nr 2 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu
Produkcja i logistyka 4.0 – seminarium 30 godz.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22.12.2022 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu pt. „Politechnika Śląska jako Centrum
Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, z zakresu Administracji i bezpieczeństwa systemów
komputerowych na kierunku Informatyka Przemysłowa – profil praktyczny.
Przedmiot zamówienia składa się z jednego modułu kształcenia: Moduł nr 1 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych: wykład –
15 godz. oraz projekt – 15 godz., łącznie 30 godz.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22.12.2022 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć
zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ 1:
Dysponowanie minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna m. in. za prawidłową
realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania oraz posiadająca kwalifikacje w poniższym zakresie. Osoba ta musi
wykonywać zamówienie. Osoba ta musi:
a) posiadać tytuł doktora i co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową (dydaktyczną),
b) posiadać udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wartością indeksu Hirscha
min. 3, wg bazy Web of Science lub/i SCOPUS lub/i Google Scholar,
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie
logistyki i Przemysłu 4.0, w języku angielskim, na uczelni wyższej poza terytorium Polski w wymiarze co najmniej 30 godzin,
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była zatrudniona w charakterze wykładowcy na
uczelni wyższej poza terytorium Polski przez okres co najmniej jednego roku akademickiego,
e) inne wymagania: musi komunikować się w języku angielskim na poziomie min. B2.
CZĘŚĆ 2:
Dysponowanie minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna m. in. za prawidłową
realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania oraz posiadająca kwalifikacje w poniższym zakresie. Osoba ta musi
wykonywać zamówienie. Osoba ta musi:
a) posiadać tytuł doktora i co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową (dydaktyczną),
b) posiadać udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wartością indeksu Hirscha
min. 3, wg bazy Web of Science lub/i SCOPUS lub/i Google Scholar,
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie
administracji i bezpieczeństwa systemów komputerowych, w języku angielskim, na uczelni wyższej poza terytorium Polski w
wymiarze co najmniej 30 godzin,
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była zatrudniona
w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej poza terytorium Polski przez okres co najmniej jednego roku akademickiego,
e) inne wymagania: musi komunikować się w języku angielskim na poziomie min. B2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z art.
127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich
udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych
wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Każdy z
wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.) niniejszego ogłoszenia, składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to
zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w
wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą
zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu umowy, w takim
zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających
rozpoczęcie, realizację w terminie lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w tym możliwość wprowadzenia płatności częściowych, w przypadku zmiany
terminu lub sposobu realizacji zamówienia,
4) zmiany sposobu wykonywania umowy:
a) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.