eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TBOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Znak sprawy: IA1.283.62.2022.TB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2a96721-4883-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 IA1.283.51.2022 Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Tytuł projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Nr umowy POWR.03.05.00-00-00 Z098/17-00 numer projektu 47/050/FSD18/0001

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384782/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.283.62.2022.TB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu pt. „Politechnika Śląska jako Centrum
Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, z zakresu inżynierii mechanicznej w zakresie logistyki
przemysłu 4.0 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 moduły
kształcenia:
Moduł nr 1 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Logistka
– wykład – 15 godz. oraz z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji – wykład – 15 godz.
Moduł nr 2 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu
Produkcja i logistyka 4.0 – seminarium 30 godz.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22.12.2022 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 33400 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu pt. „Politechnika Śląska jako Centrum
Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, z zakresu Administracji i bezpieczeństwa systemów
komputerowych na kierunku Informatyka Przemysłowa – profil praktyczny.
Przedmiot zamówienia składa się z jednego modułu kształcenia: Moduł nr 1 polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych: wykład –
15 godz. oraz projekt – 15 godz., łącznie 30 godz.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22.12.2022 r. Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć
zostaną ustalone po zawarciu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 17200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Switlana Lykholat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Lwów

7.3.7.) Kraj: Ukraina

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.