eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa utrzymania eksploatowanego w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej systemu finansowo - księgowego QNTemidaOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania eksploatowanego w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej systemu finansowo – księgowego QNTemida

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140264957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hoża, 76/78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-682

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/prokuratoria

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Reprezentacja interesów Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania eksploatowanego w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej systemu finansowo – księgowego QNTemida

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1da119f8-4648-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002746/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa utrzymania system QNTemida

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty wraz z załącznikami wymaga od Wykonawcy posiadania:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, lub
2) podpisu zaufanego w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), lub
3) podpisu osobistego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę E-Zamawiający, dostępną pod adresem:
https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl , zwaną dalej „Platformą“.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformę.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca obsługi Platformy znajduje się pod powyższym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca zainteresowany przystąpieniem do postępowania powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR-260-4/22/ZBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 367686,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa utrzymania eksploatowanego w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Urząd PGRP) systemu finansowo – księgowego QNTemida.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć :
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zawierające dane podmiotu udostępniającego na zasobach którego polega wykonawca, zobowiązanie podmiotu do oddanie tych zasobów, zakres, sposób wykorzystania udostępnionych zasobów, okres przez jaki zasoby będą wykorzystane, podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminów określonych w Umowie z powodu :
a) działania siły wyższej poprzez przedłużenie terminów określonych w Umowie o okres jej działania oraz okres potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania przez Strony należytej staranności poprzez przedłużenie Umowy o okres ich trwania oraz okres potrzebny do usunięcia skutków spowodowanych wystąpieniem tych nadzwyczajnych okoliczności,
c) braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wszystkich informacji, danych lub niezbędnych uzgodnień do wykonania Umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o okres ich uzyskiwania,
d) działań podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron – o okres trwania tych działań,
e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy – o okres trwania tych okoliczności,
f) konieczności wykonania dodatkowych niezbędnych prac – o okres niezbędny do ich wykonania;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa – w zakresie dostosowującym odpowiednio umowę do zmienionych przepisów, w tym nowych wymagań w zakresie sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w zakresie podatku VAT;
3) w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych – w zakresie sprostowania omyłek, zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-prokuratoria.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.