eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › USŁUGI CATERINGOWEOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI CATERINGOWE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632431771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Silniki 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-325

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI CATERINGOWE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90b019d8-4555-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338502/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Usługi cateringowe na 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31blt/public/postepowanie?postepowanie=34739986

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31blt/public/postepowanie?postepowanie=34739986

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem posiadanego w Systemie SmartPzp konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty” dostępnej na https://portal.smartpzp.pl/31blt w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ. Natomiast zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. - szczegółowe informacje znajdują się w rozdz IX SWZ.
Oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności, podpisane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- elektronicznym podpisem zaufanym lub
- elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdz. XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 59/IX/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe świadczone dla żołnierzy pełniących całodobowe służby dyżurne oraz innych osób uprawnionych do żywienia w kompleksach będących na zaopatrzeniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
- ZADANIE nr 1 - USŁUGI CATERINGOWE w Lesznie
Zamawiający zastrzega, że odległość pomiędzy miejscem przygotowywania posiłków, a miejscem ich spożywania, nie może być większa niż 15 kilometrów. Związane jest to ze specyfiką przestrzegania porządku dnia określonego w Jednostkach wojskowych, który podlega ściśle określonym reżimom, w tym z wydawaniem posiłków na czas. Zamawiający przy ocenie odległości będzie korzystał ze strony www.dojazd.org – najkrótsza odległość.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zalecane wielkości potraw i napojów, zestawienie wymiarów należności, wymagania jakościowe co do przedmiotu zamówienia, zostały określone w Opisach przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 do SWZ.
Wykonawca musi posiadać wdrożony system bezpieczeństwa – HACCP obejmujący lokalizację w której będą przygotowywane posiłki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającą wdrożenie systemu HACCP w jednej z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP (podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 z późn. zm.). Brak dostarczenia dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający traktować będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wdrożony system bezpieczeństwa –HACCP musi posiadać każdy z Wykonawców.
Wykonawca musi być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej do kwoty co najmniej 100 tys. PLN w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz 100 tys. PLN w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) wraz z opłaconymi składkami. Polisa musi być aktualna przez cały okres obowiązywania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMAWIAJĄCY przewiduje prawo opcji zgodnie z zapisem art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie przekraczającej kwoty brutto:
- zadanie nr 1 usługi cateringowe w Lesznie: 1 000 000,00 zł
w zakresie zamówienia podstawowego. Warunki zastosowania opcji zawiera Projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe świadczone dla żołnierzy pełniących całodobowe służby dyżurne oraz innych osób uprawnionych do żywienia w kompleksach będących na zaopatrzeniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
- ZADANIE nr 2 - USŁUGI CATERINGOWE w Śremie
Zamawiający zastrzega, że odległość pomiędzy miejscem przygotowywania posiłków, a miejscem ich spożywania, nie może być większa niż 15 kilometrów. Związane jest to ze specyfiką przestrzegania porządku dnia określonego w Jednostkach wojskowych, który podlega ściśle określonym reżimom, w tym z wydawaniem posiłków na czas. Zamawiający przy ocenie odległości będzie korzystał ze strony www.dojazd.org – najkrótsza odległość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zalecane wielkości potraw i napojów, zestawienie wymiarów należności, wymagania jakościowe co do przedmiotu zamówienia, zostały określone w Opisach przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 do SWZ.
Wykonawca musi posiadać wdrożony system bezpieczeństwa – HACCP obejmujący lokalizację w której będą przygotowywane posiłki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającą wdrożenie systemu HACCP w jednej z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP (podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 z późn. zm.). Brak dostarczenia dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający traktować będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wdrożony system bezpieczeństwa –HACCP musi posiadać każdy z Wykonawców.
Wykonawca musi być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej do kwoty co najmniej 100 tys. PLN w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz 100 tys. PLN w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) wraz z opłaconymi składkami. Polisa musi być aktualna przez cały okres obowiązywania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMAWIAJĄCY przewiduje prawo opcji zgodnie z zapisem art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie przekraczającej kwoty brutto:
- zadanie nr 2 usługi cateringowe w Śremie: 600 000,00 zł
w zakresie zamówienia podstawowego. Warunki zastosowania opcji zawiera Projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 -
- w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi cateringowej w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, tj. przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadania, obiadu, kolacji, w systemie ciągłym, 7 dni w tygodniu, o wartości min. 400 000,00 zł brutto. W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do terminu składania ofert.
Wykonawca może okazać się tym samym doświadczeniem w zakresie obydwu zadań.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia tj. musi on wykazać się że wykonał usługę opisaną
w ust. 1 a). Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu wg załącznika nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
- formularz ofertowy – wg złącznika nr 1 do SWZ

2. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ustawy Pzp – wg złącznika nr 2 i 2a do SWZ - aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie składają odrębnie:
˗ Wykonawca
˗ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy)
˗ Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy - (jeżeli dotyczy).

2) PEŁNOMOCNICTWO do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1799 z późn.zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

3) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - wg załącznika nr 3 do SWZ.
Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – wg załącznika nr 4 do SWZ.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik konsorcjum, po zalogowaniu się na profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
3) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
4) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XII ust. 7 pkt 2) uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowy zakres oraz sposób wprowadzenia zmian do umowy zawiera załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning https://portal.smartpzp.pl/elearning

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z poźn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poźn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.