eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa mycia okien i elementów elewacji w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa mycia okien i elementów elewacji w budynkach
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814454159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa mycia okien i elementów elewacji w budynkach
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41ca33cd-3b26-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej Platformy) dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kul., Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem elektronicznej Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcami jest: Aneta Łukasik-Dolak e-mail: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. określił: dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne tj: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości min. 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany
program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., . Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dot.korespondencji elektronicznej zawarto w rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w
szczególności: 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej„RODO”, informuje że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 3) dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO. 3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników. 5.Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 7. Wykonawcy w związku z art. 17
ust.3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. Pełna treść klauzuli rozdz. XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.39/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa jednorazowego mycia okien i elementów elewacji w obiektach należących do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 10 pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach pn. – pt. w godz. 7:30-13:30 w budynkach położonych w Lublinie i Stalowej Woli należących do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w których mają być wykonywane usługi. Wizję lokalną można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Działu Administracji Obiektami pod nr tel. 81 454-52-55, nr tel.: 81 445 32 57, nr tel.: 81 445 49 75 lub korespondując na adres e-mail: dao@kul.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60%
b) termin rozpoczęcia realizacji usługi – 40%
3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych w postaci
liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
4. Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów:
a) cena – 60%
C = Cmin/Coo x 60 pkt
gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;
Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto;
Coo – cena ofertowa brutto oferty ocenianej;
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt);
b) termin rozpoczęcia realizacji usługi – 40%.
Tru = Trumin/Truoo x 40 pkt
gdzie:
Tru – ocena punktowa w kryterium termin realizacji usługi;
Truoo – oferowany termin rozpoczęcia realizacji usługi oferty ocenianej;
Trumin– najkrótszy oferowany termin rozpoczęcia realizacji usługi spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie;
40 % - waga procentowa ocenianego kryterium (40% = 40 pkt).
Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji usługi wynosi 3 dni
robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania usługi.
Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji usługi wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania usługi.
Zaoferowanie terminu krótszego niż 3 dni roboczych spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu minimalnego tj. 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę
zlecenia wykonania usługi i zaś zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
Brak wskazania w „Ofercie Wykonawcy” terminu rozpoczęcia realizacji usługi od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania usługi skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny, akceptowany przez Zamawiającego) termin rozpoczęcia
realizacji usługi. ***Przez termin rozpoczęcia realizacji usługi Zamawiający rozumie termin liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania usługi w formie e-mailowej (moment otrzymania przez
Wykonawcę zlecenia wykonania usługi musi zostać potwierdzony e-mailem zwrotnym w ciągu 24 godzin).
5. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru:
O = C+ Tru
O – to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;
C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena;
Tru – ocena punktowa uzyskana za kryterium termin rozpoczęcia realizacji usługi.
6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród nieodrzuconych ofert.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej dwie usługi polegające na myciu okien i elewacji o umytej powierzchni okien i elewacji co najmniej 3 000 m2 (trzy tysiące metrów kwadratowych)w budynkach użyteczności publicznej w każdym z obiektów.
Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy/zlecenia. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.
 dysponuje osobami skierowanymi do realizacji przedmiotowej usługi, tj. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące potencjału kadrowego, umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zdolnym do realizacji usługi potencjałem kadrowym w postaci osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w tym:
• przynajmniej dwiema osobami, mającymi aktualne zaświadczenie lekarza służby medycyny pracy dopuszczające je do prac na wysokościach powyżej 3 m, wydane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekar-skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2067 ze zm.).
• przynajmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia z zakresu alpinizmu przemysłowego, które wymagają od pracowników kursu (szkolenia) alpinistycznego do prac na wysokości w dostępie linowym,

Informacje na temat warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć dokumenty za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”: a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4)ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7),
8), 9) i 10) ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć dokumenty za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”:
a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu; • oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem wykazu osób, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału kadrowego Wykonawcy określonego w rozdz. XIII ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ obejmujący:
• przynajmniej dwie osób mające aktualne zaświadczenie lekarza służby medycyny pracy dopuszczające je do prac na wysokościach powyżej 3 m.
• przynajmniej dwie osoby posiadające aktualne uprawnienia z zakresu alpinizmu przemysłowego, które wymagają od pracowników kursu (szkolenia) alpinistycznego do prac na wysokości w dostępie linowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ – Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tym-czasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
2) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 10; (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;
c) pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. 4.Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył:
1. kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres trwania umowy, tj.: od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu
ukończenia prac, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł), zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. Brak przedłożenia dokumentu wymienionego w/w przed podpisaniem umowy, traktowany będzie jako odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy.
2. oświadczenie o proponowanej metodzie mycia okien na wysokościach, a w przypadku użycia przez pracowników Wykonawcy sprzętu alpinistycznego, oświadczenie że spełnia on wymagania polskich lub europejskich norm bezpieczeństwa oraz że pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na wysokościach, posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania prac (np. posiadają świadectwo ukończenia kursu technik alpinistycznych, szkolenia BHP przewidziane kodeksem pracy, aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenie NNW i OC). Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 10 do SWZ.
3. aktualne zaświadczenie lub inny równoważny dokument wydany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 622 ze zm.) dla co najmniej 2 (dwóch) osób posiadających uprawnienia z zakresu alpinizmu przemysłowego, które wymagają od pracowników kursu (szkolenia) alpinistycznego do prac na wysokości w dostępie linowym;
4. aktualne zaświadczenie lekarza służby medycyny pracy dopuszczające do prac na wysokościach powyżej 3 m, wydane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2067 ze zm.) dla co najmniej 2 (dwóch) osób z personelu realizującego przedmiot umowy;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.