eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590565742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Rocha 216

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zapobieganie pożarom oraz udział w akcjach ratowniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-550af8c4-4478-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 2) https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pełnomocnika- nazwa: Miasto
Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) 3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl 4) https://
bip.radomsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in.
oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 8 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze
strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż wskazane w 11.2 SWZ ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pełnomocnika - nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki EPUAP:/umradomsko/skrytkaesp oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego PZP.271.1.23.2022.
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@radomsko.pl.( maksymalny rozmiar przesyłanych plików
20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 776646,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6-osobową z napędem 4x4 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykonawca zobowiązany jest również przeprowadzić szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 4 osób), odbędzie się w miejscu odbioru końcowego.
W czasie odbioru końcowego samochód musi mieć pełny zbiornik paliwa oraz pełny zbiornik środka pianotwórczego w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie:
Nie dokonano podziału przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ przedmiotem zamówienia jest Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto nie ograniczono udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) tabela w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
b) Umowa, której projekt /wzór – stanowi dodatek nr 9 do SWZ,
4. W przypadku użycia w Opisie Przedmiotu Zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Opis Przedmiotu Zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP użytemu w Opisie Przedmiotu Zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podanych w opisie przedmiotu zamówienia lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.
W przypadku niewskazania w tabeli w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę określonych wartości lub parametrów, rodzaju wyposażenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje parametry, wartości lub wyposażenie na poziomie minimalnym wymaganym przez Zamawiającego.
5. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34114110-3 - Pojazdy ratownicze

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

35111000-5 - Sprzęt gaśniczy

38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
1) cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 85 %
i
2) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na zabudowę pożarniczą (min. 24 miesiące - max. 36 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia - wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 15 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy na zabudowę pożarniczą (G)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawę co najmniej dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, każdy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie dostawy dwóch w/w samochodów w ramach jednej umowy lub więcej/kilku umów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te
zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy -z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,

Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 7 do SWZ.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy zawierający tabelę danych pojazdu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z
oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt 1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r. poz.
835 ze zm.)- szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający
ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, wykonają poszczególni
wykonawcy.Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców
osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
3. Szczegółowe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych
zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym
dodatek nr 9 do niniejszej SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pełnomocnika- nazwa: Miasto Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z dotacji budżetowej ze środków KSR-G, NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz środków samorządowych. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia w następstwie nieprzyznania zamawiającemu środków publicznych na sfinansowanie zamówienia pochodzących z dotacji budżetowej ze środków KSR-G,NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz środków samorządowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.