eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590565742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Rocha 216

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.radomsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zapobieganie pożarom oraz udział w akcjach ratowniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-550af8c4-4478-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378749/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.1.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 776646,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6-osobową z napędem 4x4 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykonawca zobowiązany jest również przeprowadzić szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 4 osób), odbędzie się w miejscu odbioru końcowego.
W czasie odbioru końcowego samochód musi mieć pełny zbiornik paliwa oraz pełny zbiornik środka pianotwórczego w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie:
Nie dokonano podziału przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ przedmiotem zamówienia jest Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto nie ograniczono udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) tabela w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
b) Umowa, której projekt /wzór – stanowi dodatek nr 9 do SWZ,
4. W przypadku użycia w Opisie Przedmiotu Zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Opis Przedmiotu Zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP użytemu w Opisie Przedmiotu Zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podanych w opisie przedmiotu zamówienia lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.
W przypadku niewskazania w tabeli w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę określonych wartości lub parametrów, rodzaju wyposażenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje parametry, wartości lub wyposażenie na poziomie minimalnym wymaganym przez Zamawiającego.
5. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34114110-3 - Pojazdy ratownicze

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

35111000-5 - Sprzęt gaśniczy

38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 979080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 979080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 979080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOTO-TRUCK Sp zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382091601

7.3.3) Ulica: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 270

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 979080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z dotacji budżetowej ze środków KSR-G, NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz środków
samorządowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.