eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji."Ogłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002402151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 822 18 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bbosir.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dcc7ab0-38ab-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003338/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6b8e5be-6545-4867-8f96-34f25d37d2fa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6b8e5be-6545-4867-8f96-34f25d37d2fa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 145 MB.
6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8.Zamawiający przekazuje link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6b8e5be-6545-4867-8f96-34f25d37d2fa oraz ID postępowania d6b8e5be-6545-4867-8f96-34f25d37d2fa. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamówienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl
10. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamówienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5,43-300 Bielsko – Biała , reprezentowanym przez Dyrektora;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 5,43-300 Bielsko – Biała ,pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 340 -10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. usług w zakresie bieżącego, kompleksowego utrzymania w należytej czystości
i stanie higieniczno – sanitarnego, terenu oraz pomieszczeń przedstawionych w załączniku nr 9 do SWZ, na Krytej Pływalni „TROCLIK” przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14
w Bielsku-Białej.
2. Bieżące, kompleksowe utrzymanie w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnego, pomieszczeń oraz terenu Krytej Pływalni „TROCLIK”, polegać będzie w szczególności na:
1) Przygotowaniu pod względem czystości i należytego stanu sanitarno – higienicznego, terenu oraz wszystkich pomieszczeń przedstawionych w załączniku nr 9 do SWZ w systemie trzy zmianowym.
a) Prace, należy wykonywać codziennie na III zmianie po godzinach funkcjonowania pływalni tj. w godzinach od 22 00 do godz. 600.
b) Do zakresu prac będzie należało sprzątanie w szczególności:
 Hala główna pływalni : mycie i dezynfekcja plaż, obrzeży niecek oraz rynien przelewowych wraz z ścianami kaflowymi, mycie i dezynfekcja schodów zjeżdżalni, powierzchni chromowych, wszelkich urządzeń, okien, ścian przeszklonych, słupków startowych, kratek ściekowych i pozostałych nie wymienionych. Mycie okien, drzwi, parapetów, czyszczenie żaluzji, kaloryferów itp.
 Pomieszczenia natrysków : mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, baterii natryskowych, kratek ściekowych, drzwi itp.
 Szatnie : mycie i dezynfekcja podłóg, mycie i czyszczenie szafek i kabin, siedzisk itp.
 Wejście do obiektu : zamiatanie a w okresie zimowym również odśnieżanie
i posypywanie piaskiem chodników od ulicy do wejścia i wokół obiektu oraz sprzątanie terenu bezpośrednio przyległego do budynku.
 Ciągi komunikacyjne : sprzątanie i mycie holu wraz z wiatrołapem oraz drzwiami wejściowymi, sprzątanie i mycie holu wejściowego oraz korytarza, sprzątanie i mycie stanowiska kasowego wraz z myciem obudów oraz szyb, mycie i czyszczenie szyb okiennych i drzwiowych, odkurzanie i mycie kaloryferów i parapetów, mycie luster
i odkurzaczy oraz innych przedmiotów ustawionych w korytarzu.
 Pomieszczenia sanitarne wszystkie : mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, mycie
i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, bieżące uzupełnianie w środki higieniczne
w pomieszczeniach sanitarnych (papier toaletowy, środki zapachowe do pisuarów
oraz muszli klozetowych itp.) itp.
 Sauna : mycie i dezynfekcja kabin sauny wraz z drzwiami.
 Pomieszczenia administracyjne : odkurzanie całości pomieszczeń, ścieranie kurzy
z mebli i parapetów, mycie okien żaluzji i parapetów.
2) Prowadzeniu przez co najmniej jednego pracownika we wszystkie dni tygodnia, na zmianie
I i II w godzinach funkcjonowania pływalni tj. od 6 00 do 22 00 prac sprzątania, polegających na bieżącym utrzymywaniu w stanie właściwej bieżącej czystości terenu oraz wszystkich pomieszczeń basenowych, również w czasie i po imprezach sportowych.
Prace porządkowe tzw. „Serwisowe” polegać mają na codziennym i bieżącym zamiataniu ciągów komunikacyjnych, opróżnianiu i mycie koszy na śmieci wraz z wymianą worków foliowych, odkurzanie i mycie parapetów, czyszczenie i mycie blatów, ławek i biurek, mycie na zewnątrz boksu kasowego znajdujących w obiekcie wraz z szybami, mycie drzwi, szyb okiennych, luster, szafek, czyszczenie obudów suszarek, usuwanie wody z pomieszczeń korytarzowych, szatniowych i węzłach sanitarnych, itp. prac utrzymujących pomieszczenia zaplecza w stanie właściwej czystości i gotowości eksploatacyjnej wraz z bieżącym uzupełnianiem w materiały takie jak mydło w płynie, papier toaletowy, papierowe ręczniki itp. materiały sanitarne używane w pomieszczeniach sanitarnych.
3) Wykaz pomieszczeń i częstotliwość sprzątania przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ.
4) Sortowaniu odpadów (śmieci) podczas umieszczania ich w zewnętrznych koszach na odpady, zgodnie z oznaczeniem na pojemnikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich współczynnikami wag (znaczeniem):
1) Cena wykonania zamówienia – 60 %
2) Termin płatności – 10%
3) Czas na zapewnienie zastępczego personelu – 30%
- kryteria 2) i 3) dotyczą wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis został podany w Rozdziale XXII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na zapewnienie zastępczego personelu

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:
1) zakres rzeczowy kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i dla części 2),
2) wykaz pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ (wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i dla części 2).
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu a bieżącym utrzymywaniu w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym:
1)Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. usługi polegającej na bieżącym utrzymywaniem w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym pomieszczeń i ciągów pieszych oraz terenu zewnętrznego. Oprócz codziennej usługi utrzymania czystości przedstawionej w załączniku nr 9 do SWZ, Zamawiający przewiduje następujące ilości imprez do końca roku 2023r.
a) Impreza duża w ilości 22 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz (cały stadion) obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik.
b) Impreza mała w ilości 5 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu
w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik. (UWAGA! Zakres sprzątania podczas imprezy małej czy imprezy dużej został wskazany w załączniku nr 9 do SWZ).
c) Wykonawca sporządza Protokół z wykonania zakresu umownego prac i przedkłada go do akceptacji Zamawiającego przed wystawieniem faktury.
2) Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b w Bielsku-Białej usługa polegająca na utrzymywaniu w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym pomieszczeń i ciągów pieszych oraz terenu zewnętrznego Stadionu Piłkarskiego w czasie imprez w 2023r. Dla usługi utrzymania czystości przedstawionej w załączniku w załączniku nr 9 do SWZ , Zamawiający przewiduje 3 imprezy w roku 2023.
a) utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 9 do SWZ.
b) Wykonawca sporządza Protokół z wykonania zakresu umownego prac i przedkłada go do akceptacji Zamawiającego przed wystawieniem faktury.
c) W przypadku Stadionu Piłkarskiego podczas planowanych imprez Wykonawca winien posiadać własne materiały (środki myjąco-dezynfekcyjne), materiały sanitarne jak papier toaletowy, papierowe ręczniki, mydła w płynie ,worki na śmieci, środki zapachowe (kostki, płyny) do pisuarów oraz muszli klozetowych które tylko uzupełnia „do pełna” w stosunku do obecnie wyłożonych/użytych. Wykonawca winien posiadać również własne narzędzia, sprzęty i maszyny dedykowane do poszczególnego typu prac w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu zamówienia (tj. myjki ciśnieniowe wielofunkcyjne -1 szt., odkurzacze do zbierania elementów suchych i wody z podłogi – 1 szt. , wózki serwisowe -1 szt., odkurzacze przemysłowe -1 szt., odkurzacze plecakowe - 1 szt., urządzenia parowe dezynfekujące – 1 szt., sprzęty do mycia powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu – 1 szt., itp. urządzenia), których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy.
3. Kompleksu Sportowego „ORLIK” przy ul. Juliusza Słowackiego 27b w Bielsku-Białej.
1) Przygotowanie pod względem czystości i należytego stanu sanitarno – higienicznego, wszystkich pomieszczeń przedstawionych w wykazie pomieszczeń do sprzątania stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ w systemie jednorazowym w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
a) Prace, należy wykonywać codziennie przed godzinami funkcjonowania kompleksu tj. przed godziną 7 00.
b) Do zakresu prac będzie należało sprzątanie w szczególności:
 Pomieszczenia sanitarne wszystkie (WC) : mycie i dezynfekcja WC, mycie umywalek, kabin i innych urządzeń sanitarnych, mycie podłogi i ścian, płytek przy umywalce, uzupełnianie papieru toaletowego, kostek WC, mydła itp. mycie lustra, bieżąca wymiana worków w koszu, mycie drzwi i dezynfekcja klamek, mycie skrzydeł, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
 Szatnie : mycie podłóg, kabin, umywalek, lustra, ławek, bieżąca wymiana worków
w koszu, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
 Korytarz, hall, schody : mycie podłóg, szyb, drzwi wejściowych i parapetów, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
 Pomieszczenie ochrony znajdujące się w korytarzu : mycie podłóg, szyb, drzwi wejściowych i ścian na zewnątrz i wewnątrz, omiatanie ścian, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
 Sala konferencyjna : mycie podłóg, szyb, drzwi wejściowych i parapetów, omiatanie ścian, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
 Biuro : mycie podłogi, szyb, drzwi wejściowych i parapetów, omiatanie ścian, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, przetarcie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do mycia okien wewnątrz i na zewnątrz budynku minimum
2 razy w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3) Wykaz pomieszczeń i częstotliwość sprzątania przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich współczynnikami wag (znaczeniem):
1) Cena wykonania zamówienia – 60 %
2) Termin płatności – 10%
3) Czas na zapewnienie zastępczego personelu – 30%
- kryteria 2) i 3) dotyczą wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis został podany w Rozdziale XXII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na zapewnienie zastępczego personelu

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzają spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: dla części 1 - 350.000,00 zł., dla części 2 – 300.000,00 zł. W przypadku Wykonawcy, z którym zostaną podpisane umowy na obydwie części suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 650.000,00 zł.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert – za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się:

DLA CZĘŚCI 1 - co najmniej jedną usługą trwającą nie krócej niż 6 miesięcy, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia dla części 1 tj. w zakresie utrzymania w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym krytej pływalni,
- o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy brutto)

DLA CZĘŚCI 2 – co najmniej jedną usługą trwającą nie krócej niż 6 miesięcy, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia dla części 2 tj. w zakresie wykonywania usług sprzątających polegających na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej lub w spółdzielni / wspólnocie mieszkaniowej, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy brutto).

W przypadku Wykonawców składających ofertę na wszystkie dwie części, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dwiema (2) (różnymi) usługami spełniającymi warunek odrębnie dla części 1 i odrębnie dla części 2.
UWAGA!
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
Przez obiekty użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, edukacji, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, handlu, usług, sportu, turystyki, obsługi pasażerskiej we wszystkich rodzajach transportu i pozostałe budynki biurowe i społeczne.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.

b) Posiada odpowiednie narzędzia, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne niezbędne do realizacji zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej:
DLA CZĘŚCI 1: maszyną szorująco – czyszczącą w ilości min. 1 szt., myjką ciśnieniową wielofunkcyjną w ilości min. 1 szt., odkurzaczem do zbierania elementów suchych i wody z podłogi w ilości min 1 szt., wózki serwisowe (z wiadrami, mopami, uchwytem na worek i koszykami), w ilości min. 2 szt., odkurzaczem biurowym w ilości min 1 szt., pistoletem ciśnieniowym do dezynfekcji w ilości min 1 szt., urządzeniem parowym dezynfekującym w ilości min 1 szt., mechaniczną szorowarką do podłóg w ilości min 1 szt., sprzętem do mycia powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu w ilości min. 1 szt., packą do nakładania i rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych w ilości min. 2 szt, ściągaczką do ściągania specjalistycznych środków chemicznych w ilości min. 2 szt.;
DLA CZĘŚCI 2: maszyną szorująco – czyszcząca w ilości min. 1 szt., myjką ciśnieniową wielofunkcyjną w ilości min. 2 szt., odkurzaczem do zbierania elementów suchych i wody z podłogi w ilości min. 3 szt., wózkiem serwisowym (z wiadrami, mopami, uchwytem na worek i koszykami) w ilości min. 3 szt., odkurzaczem przemysłowe w ilości min. 1 szt., odkurzaczem plecakowym w ilości min. 4 szt., urządzeniem parowym dezynfekującym w ilości min 2 szt., sprzętem do mycia powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu w ilości min. 4 szt., zamiatarką przeznaczoną do pracy na terenie zewnętrznym w tym parkingu w ilości 1 szt., podkaszarka spalinowa w ilości 1szt., nożyce do żywopłotu w ilości 1 szt.
W przypadku Wykonawców składających ofertę na wszystkie dwie części, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi odrębnie dla części 1 i odrębnie dla części 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: dla części 1 - 350.000,00 zł., dla części 2 – 300.000,00 zł. W przypadku Wykonawcy, z którym zostaną podpisane umowy na obydwie części suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 650.000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII ust 1 pkt. 3) SWZ.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu ,dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 6 do SWZ).
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII ust 1 pkt. 4) litera a) SWZ.
UWAGA
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana oraz wartość musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 7 do SWZ).
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 4) litera b) SWZ.

Dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1). Ofertę należy sporządzić formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty rozumiany jako zaawansowany podpis elektroniczny zgodnie z rozporządzeniem eIDAS)
2). Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3). Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4). Zobowiązanie innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
5). Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składane w przypadku konsorcjum oraz do Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
6). Dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla CZĘŚCI 1 w wysokości 3.000,00zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) oraz dla CZĘŚCI 2 w wysokości 3.000,00zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy , który nie wniesie wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310,836 i 1572)
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, nr konta 49 1240 4142 1111 0000 4828 1489,z podaniem tytułu: „wadium –przetarg na sprzątanie BBOSiR dla części…...”(należy wpisać odpowiednia część zamówienia , na którą składana jest oferta) .
W przypadku składania ofert na obydwie części Wykonawca winien złożyć wadium oddzielnie dla każdej z części.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż „Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 3.000,00 zł. dla części 1 i 3.000,00 zł. dla części 2.
Uwaga!
W przypadku składania ofert na obydwie części wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć oddzielnie dla każdej z części (np. dwa dokumenty gwarancji/poręczenia).
W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż „wypłata gwarancji/poręczenia powstaje
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp” oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku.
Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy.
8. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji
lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiacym załacznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6b8e5be-6545-4867-8f96-34f25d37d2fa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.