eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › OPRAC. DOK. PROJ-TECHN. NA BUD. MIESZK. WIELORODZ. Z ZESP. GARAŻY PRZY UL. DWÓR ZŁOTOWSKI W ZŁOTOWIE WRAZ Z UZYSK. ZGÓD ADMIN.-W RAMACH INWEST. BUDŻET. "PRZYJAZNY ŚRODOWISKU KOMUN. BUD. MIESZKALNYOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OPRAC. DOK. PROJ–TECHN. NA BUD. MIESZK. WIELORODZ. Z ZESP. GARAŻY PRZY UL. DWÓR ZŁOTOWSKI W ZŁOTOWIE WRAZ Z UZYSK. ZGÓD ADMIN.–W RAMACH INWEST. BUDŻET.
"PRZYJAZNY ŚRODOWISKU KOMUN. BUD. MIESZKALNY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.4.2.) Miejscowość: Złotów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.4.8.) Numer faksu: + 48 67 265 00 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377956

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00364089/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00008945/24/P

Po zmianie:
2022/BZP 00008945/25/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: opracował co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą wykonanie budowy obiektu kubaturowego mieszkalnego o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 wraz z opracowaniami branżowymi: instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji telekomunikacyjnej. Jako wykonane prace projektowe należy rozumieć doprowadzenie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na budowę.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
2. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
3. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
4. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych powyżej muszą mieć wymagane dla przedmiotowego stanowiska uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. 7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: opracował co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą wykonanie budowy obiektu kubaturowego mieszkalnego, użyteczności publicznej, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 wraz z opracowaniami branżowymi: instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji telekomunikacyjnej. Jako wykonane prace projektowe należy rozumieć doprowadzenie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na budowę.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
2. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
3. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
4. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba- 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych powyżej muszą mieć wymagane dla przedmiotowego stanowiska uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-04 11:00

Po zmianie:
2022-10-13 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-04 11:10

Po zmianie:
2022-10-13 11:10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.