eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41c53bf1-1499-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospdarowaniem terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294030/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 10034283,39 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6436799,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach oraz zagospodarowanie terenu szkoły poprzez wykonanie placu zabaw, przebudowę ogrodzenia szkoły i budowę ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły. W dokumentacji projektowej z różnych względów na etapie projektowania całość inwestycji podzielona została na dwa etapy, które jednakże nie stanowią w obecnej sytuacji wymaganego podziału prac podczas budowy i są jedynie elementem ułatwiającym logistyczne poukładanie zaplanowanych robót. Tym samym Wykonawca może zaproponować swój własny harmonogram robót i przedstawić go do akceptacji Zmawiającemu po zawarciu umowy. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działkę nr 175 i 176/6 obręb Siemirowice, ul. Szkolna 15 Siemirowice. Dla zadania została wydana decyzja nr 569/21 z dnia 2021-12-10 Starosty Lęborskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. W zakres inwestycji nie wchodzi budowa sali gimnastycznej, o której mowa w Decyzji lokalizacji celu publicznego sygnatura pisma ZI.6733.09.2016 z dnia 2018-04-06. Ponadto Zamawiający informuje, iż liczba pracowników szkoły podana w dokumentacji projektowej określona została wg danych dyrekcji szkoły. Liczba sal lekcyjnych w istniejącym budynku wynosi 15. Ponadto Zamawiający informuje, iż zakres przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku szkoły został przedstawiony na rysunku S-ZT 1, a nie na rysunku S-ZT 0, o którym mowa w dokumentacji projektowej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczno – administracyjne wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje:
1. Budowę nowego skrzydła dydaktyczno – administracyjnego połączonego z istniejącym budynkiem od strony wschodniej. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o wymiarach min. 39mx20m i powierzchni wewnętrznej min 1 551,00 m2. Usytuowanie istniejącego budynku nie ulegnie zmianie. W projektowanym skrzydle dydaktyczno-administracyjnym w piwnicy zlokalizowane zostanie zaplecze kuchenne, stołówka obsługująca szkołę oraz pomieszczenia sanitarne, pomocnicze i techniczne. Na parterze mieścić się będą sale przedszkolne, zaplecze kuchenne oraz stołówka na potrzeby przedszkola. Poza tym zlokalizowane tam będą szatnia przedszkolna, sala do prowadzenia zajęć rytmiki oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Na pierwszym piętrze nowopowstałego budynku zaprojektowano sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz sala sensoryczna. W tej części budynku zlokalizowana będzie winda osobowa i dwie oddymiane klatki schodowe przeznaczone do komunikacji i ewentualnej ewakuacji. Nowe skrzydło budynku będzie skomunikowane z istniejącym na poziomie parteru oraz I piętra w obrębie klatki schodowej K2. W celu zapewnienia komunikacji starego i nowego budynku zlikwidowane zostaną 2 pomieszczenia w istniejącym budynku szkoły i w związku z tym należy wymienić posadzki na korytarzach w części istniejącej. W ramach tej części inwestycji należy także poprowadzić instalacje (c.o., WLZ, teletechnika) z budynku istniejącego do projektowanego wraz z wykonaniem niezbędnych bruzd, przekuć, itp, zgodnie z projektami branżowymi.
2. Przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie działki poprzez wykonanie utwardzonych dojść na terenie działek, co zapewni komunikację starego i nowego budynku. Istniejące dojścia podlegają przebudowie w celu ujednolicenia nawierzchni i ukształtowania spadków. Projektowane ciągi należy wykonać z kostki brukowej betonowej o nowoczesnym wyglądzie w kolorze szarym. Dodatkowo w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym wzdłuż północnej elewacji skrzydła dydaktyczno-administracyjnego zostanie wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Istniejące dojazdy do terenu szkoły pozostają bez zmian.
3. Przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego ze względu na kolizję z projektowaną zabudową
4. Wykonanie placu zabaw w części wschodniej działki. Nawierzchni placu z tworzywa sztucznego lub piasku na podbudowie z kruszywa mineralnego. Plac powinien zostać wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku 2-5 lat (piaskownica, huśtawki żabki, 2 zestawy zabawowe, karuzela, 2 bujaki) oraz w wieku 6-14 lat (zestaw zabawowy i linarium). Szczegółowe zestawienia i przykładowe karty katalogowe zostały dołączone do projektu architektoniczno-budowlanego
5. Montaż dwóch zamkniętych zbiorników na wody opadowe, do których będzie odprowadzana woda opadowa z dziedzińca głównego. Woda ta będzie zagospodarowana przez szkołę do pielęgnowania terenów zielonych na terenie szkoły.
6. Ukształtowanie terenu i układu zieleni poprzez wykonanie nowego ukształtowania terenu szkoły, wykonanie nowych trawników i nasadzeń zieleni wysokiej. W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Przebudowa budynku szkoły w części istniejącej obejmuje:
1. Przebudowę węzłów sanitarnych na I i na II piętrze ze względu na niezgodność z przepisami techniczno-budowlanymi
2. Obniżenie podłogi na gruncie we wskazanych pomieszczeniach piwnicy, ponieważ wysokość pomieszczeń szatni zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej jest zbyt mała w stosunku do wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi. Dodatkowo pomieszczenia te należy wyremontować.
3. Montaż drzwi przeciwpożarowych oddzielających piwnicę od pozostałej części budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Projekt budowlany Tom I Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt budowlany Tom II Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt wykonawczy Tom I Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
4. Projekt wykonawczy Tom II Projekt techniczny branża konstrukcyjna
5. Projekt wykonawczy Tom III Projekt techniczny branża elektryczna
6. Projekt wykonawczy Tom IV Projekt techniczny branża sanitarna
7. Decyzja Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o obniżeniu wysokości pomieszczeń kuchni
8. Przedmiary robót – roboty budowlane etap I, roboty elektryczne etap I, roboty elektryczne TV, roboty sanitarne etap I, plac zabaw etap I, etap II
9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót będzie obowiązywać następująca kolejność n/w dokumentów:
1.dokumentacja projektowa
2.STWiORB
3.przedmiar robót
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych zostały wykonane w sposób, który nie będzie utrudniał późniejszej komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się, ani też nie będzie powodował jakichkolwiek trudności z korzystaniem z powstałej infrastruktury.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Roboty ziemne, brukarskie, bitumiczne i ogrodnicze
2. Roboty betoniarskie, izolacyjne, kamieniarskie, malarskie, murarskie, posadzkarskie, stolarskie, tynkarskie, zbrojeniowe
3. Roboty w zakresie instalacji i montażu urządzeń wod.-kan
4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, ogrzewczych i powietrznych
5. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, okablowania elektrycznego i oświetlenia
6. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, komputerowych, LAN, przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych systemów alarmowych i monitoringu, urządzeń odgromowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10895350,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11264450,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10895350,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Dzienisz USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891853906

7.3.3) Ulica: Borzestowska Huta 89A

7.3.4) Miejscowość: Borzestowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-335

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10895350,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.