eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41c53bf1-1499-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospdarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki, „Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:10.1. Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.6.Wp
rzypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, októrym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak
też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający -Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59 861-34-62, email: sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować Pani Monika Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.: 791-711-174, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Cewicach sprawy: ZP.271.23.2022 prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę
Cewice,4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 10034283,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6436799,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach oraz zagospodarowanie terenu szkoły poprzez wykonanie placu zabaw, przebudowę ogrodzenia szkoły i budowę ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły. W dokumentacji projektowej z różnych względów na etapie projektowania całość inwestycji podzielona została na dwa etapy, które jednakże nie stanowią w obecnej sytuacji wymaganego podziału prac podczas budowy i są jedynie elementem ułatwiającym logistyczne poukładanie zaplanowanych robót. Tym samym Wykonawca może zaproponować swój własny harmonogram robót i przedstawić go do akceptacji Zmawiającemu po zawarciu umowy. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działkę nr 175 i 176/6 obręb Siemirowice, ul. Szkolna 15 Siemirowice. Dla zadania została wydana decyzja nr 569/21 z dnia 2021-12-10 Starosty Lęborskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. W zakres inwestycji nie wchodzi budowa sali gimnastycznej, o której mowa w Decyzji lokalizacji celu publicznego sygnatura pisma ZI.6733.09.2016 z dnia 2018-04-06. Ponadto Zamawiający informuje, iż liczba pracowników szkoły podana w dokumentacji projektowej określona została wg danych dyrekcji szkoły. Liczba sal lekcyjnych w istniejącym budynku wynosi 15. Ponadto Zamawiający informuje, iż zakres przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku szkoły został przedstawiony na rysunku S-ZT 1, a nie na rysunku S-ZT 0, o którym mowa w dokumentacji projektowej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczno – administracyjne wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje:
1. Budowę nowego skrzydła dydaktyczno – administracyjnego połączonego z istniejącym budynkiem od strony wschodniej. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o wymiarach min. 39mx20m i powierzchni wewnętrznej min 1 551,00 m2. Usytuowanie istniejącego budynku nie ulegnie zmianie. W projektowanym skrzydle dydaktyczno-administracyjnym w piwnicy zlokalizowane zostanie zaplecze kuchenne, stołówka obsługująca szkołę oraz pomieszczenia sanitarne, pomocnicze i techniczne. Na parterze mieścić się będą sale przedszkolne, zaplecze kuchenne oraz stołówka na potrzeby przedszkola. Poza tym zlokalizowane tam będą szatnia przedszkolna, sala do prowadzenia zajęć rytmiki oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Na pierwszym piętrze nowopowstałego budynku zaprojektowano sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz sala sensoryczna. W tej części budynku zlokalizowana będzie winda osobowa i dwie oddymiane klatki schodowe przeznaczone do komunikacji i ewentualnej ewakuacji. Nowe skrzydło budynku będzie skomunikowane z istniejącym na poziomie parteru oraz I piętra w obrębie klatki schodowej K2. W celu zapewnienia komunikacji starego i nowego budynku zlikwidowane zostaną 2 pomieszczenia w istniejącym budynku szkoły i w związku z tym należy wymienić posadzki na korytarzach w części istniejącej. W ramach tej części inwestycji należy także poprowadzić instalacje (c.o., WLZ, teletechnika) z budynku istniejącego do projektowanego wraz z wykonaniem niezbędnych bruzd, przekuć, itp, zgodnie z projektami branżowymi.
2. Przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na terenie działki poprzez wykonanie utwardzonych dojść na terenie działek, co zapewni komunikację starego i nowego budynku. Istniejące dojścia podlegają przebudowie w celu ujednolicenia nawierzchni i ukształtowania spadków. Projektowane ciągi należy wykonać z kostki brukowej betonowej o nowoczesnym wyglądzie w kolorze szarym. Dodatkowo w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym wzdłuż północnej elewacji skrzydła dydaktyczno-administracyjnego zostanie wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Istniejące dojazdy do terenu szkoły pozostają bez zmian.
3. Przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego ze względu na kolizję z projektowaną zabudową
4. Wykonanie placu zabaw w części wschodniej działki. Nawierzchni placu z tworzywa sztucznego lub piasku na podbudowie z kruszywa mineralnego. Plac powinien zostać wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku 2-5 lat (piaskownica, huśtawki żabki, 2 zestawy zabawowe, karuzela, 2 bujaki) oraz w wieku 6-14 lat (zestaw zabawowy i linarium). Szczegółowe zestawienia i przykładowe karty katalogowe zostały dołączone do projektu architektoniczno-budowlanego
5. Montaż dwóch zamkniętych zbiorników na wody opadowe, do których będzie odprowadzana woda opadowa z dziedzińca głównego. Woda ta będzie zagospodarowana przez szkołę do pielęgnowania terenów zielonych na terenie szkoły.
6. Ukształtowanie terenu i układu zieleni poprzez wykonanie nowego ukształtowania terenu szkoły, wykonanie nowych trawników i nasadzeń zieleni wysokiej. W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Przebudowa budynku szkoły w części istniejącej obejmuje:
1. Przebudowę węzłów sanitarnych na I i na II piętrze ze względu na niezgodność z przepisami techniczno-budowlanymi
2. Obniżenie podłogi na gruncie we wskazanych pomieszczeniach piwnicy, ponieważ wysokość pomieszczeń szatni zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej jest zbyt mała w stosunku do wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi. Dodatkowo pomieszczenia te należy wyremontować.
3. Montaż drzwi przeciwpożarowych oddzielających piwnicę od pozostałej części budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Projekt budowlany Tom I Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt budowlany Tom II Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt wykonawczy Tom I Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
4. Projekt wykonawczy Tom II Projekt techniczny branża konstrukcyjna
5. Projekt wykonawczy Tom III Projekt techniczny branża elektryczna
6. Projekt wykonawczy Tom IV Projekt techniczny branża sanitarna
7. Decyzja Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o obniżeniu wysokości pomieszczeń kuchni
8. Przedmiary robót – roboty budowlane etap I, roboty elektryczne etap I, roboty elektryczne TV, roboty sanitarne etap I, plac zabaw etap I, etap II
9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót będzie obowiązywać następująca kolejność n/w dokumentów:
1.dokumentacja projektowa
2.STWiORB
3.przedmiar robót
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych zostały wykonane w sposób, który nie będzie utrudniał późniejszej komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się, ani też nie będzie powodował jakichkolwiek trudności z korzystaniem z powstałej infrastruktury.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Roboty ziemne, brukarskie, bitumiczne i ogrodnicze
2. Roboty betoniarskie, izolacyjne, kamieniarskie, malarskie, murarskie, posadzkarskie, stolarskie, tynkarskie, zbrojeniowe
3. Roboty w zakresie instalacji i montażu urządzeń wod.-kan
4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, ogrzewczych i powietrznych
5. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, okablowania elektrycznego i oświetlenia
6. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, komputerowych, LAN, przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych systemów alarmowych i monitoringu, urządzeń odgromowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie
a) wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (budowa budynku ) o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona
b) Skierowania do wykonania zamówienia co najmniej
• 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz
• 1 osobę do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych (kierownik robót),
• 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (kierownik robót)
• 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy)
Przez ww uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz z w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) Nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych powyżej oraz
b) Posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym w niniejszym zamówieniu lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa , dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
Wykonawcy podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uczestniczący w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.W związku z powyższym Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3. W stosunku do Wykonawców zagranicznych
wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku polskim.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 90 000,00 zł
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a. Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium szkoła Siemirowice; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty
b. Gwarancjach bankowych
c. Gwarancjach ubezpieczeniowych
d. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
• Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
• Kwotę gwarancji lub poręczenia;
• Termin ważności gwarancji lub poręczenia;
• Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji określonej w art. 98 ust 6 ustawy, skutkującej koniecznością zatrzymania wadium Wykonawcy, dla którego wystawiono odpowiednio gwarancję lub poręczenie.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy ws zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienie postępowania lub nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1, oświadczenie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane (usługi, dostawy), do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9) Umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działaniaczas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady
dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie •terminu wykonania zamówienia •terminów płatności •parametrów przedm zam •wynagrodzenia •podwykonawstwa w przypadkach określonych szczegółowo w §16 umowy4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1)na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robótlub usprawnienia procesu budowy; 2)na podstawie art.20 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie3)zmiany podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu4)zmiany w określeniu wysokości poszczególnych płatności okrw §8 umowy w przypadku, gdy wkład własny Zamawiającego przekroczy 15% wartości umowy5)zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływają na wykonanie umowy6 terminów, zakresów i kolejności określonych w harmonogramie robót7)zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy8)zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego6.W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w umowie.7.Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodne z warunkami zawartymi w umowie.10.Określa się poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia na poziomie 20% w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej umowy. zmiana nie może dotyczyć zakresu przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie. Zmiana podjęta może być ponadto najwcześniej po okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podstawą zmiany będą dowody zapłaty za zakupione materiały i usługi, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wpłynęły one na koszt wykonania zamówienia.11.Zmiana wynagrodzenia będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zmiany cen ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS12.W związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazana poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, z tym że: 1) wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego, 2) stawka roboczogodziny, koszty pośredni zysk kalkulacyjny - średnie dla województwa pomorskiego, 3) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów łącznie z kosztami zakupu będą przyjęte według cen średnich rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym cen dostawców na ich stronach internetowych lub w ich katalogach, 4) nakłady rzeczowe będą przyjęte w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).
13. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia ustala się następująco: wzrost ceny materiałów lub/i kosztów powyżej 20%, co uniemożliwia wykonanie zamówienia bez znaczącej straty Wykonawcy Ponadto określa się okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące, przy czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć – zmian wynagrodzenia w odniesieniu do robót wykonanych i skosztorysowanych po nowych stawkach z zastrzeżeniem zapisów §16 ust 10. 14. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia ustala się na poziomie 40% zobowiązania umownego. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo
miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich poufności

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.