eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2807ba1b-42fc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa bonów towarowych dla klientów MOPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2807ba1b-42fc-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Centralny Zamawiający, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym (SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która
jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na
Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od
posiadanego na Platformie konta.
Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
- Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
- Inne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy
ezamówienia
pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacji-wpostepowaniu-3.2_20211016.pdf
4. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi
uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu założenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania,
wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
5. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) –
jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
6. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz
pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.
7. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie
do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.
8. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
9. Formularz ofertowy i złączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym. Wypełniony
formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
Dokumenty spakowane należy podpisać zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania
dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
rkordyka@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl.
11. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2¬¬_20211016.pdf
12. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z Wykonawcami są:
 Rafał Kordyka – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych ul. Jana Pawła II 25 A, tel. (15) 819-47-
44, adres email: rkordyka@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola – Pani Danuta Bednarz.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e-mail: iod.scuw@stalowawola.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.” prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.174.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowych bonów towarowych zwanych dalej „bonami”, które uprawniają klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do dokonywania bezgotówkowych zakupów artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych (z wyłączeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz sprzętu RTV i AGD) we wskazanych przez Wykonawcę punktach sprzedaży (placówki handlu detalicznego).
2. Pod pojęciem bonów należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, w formie papierowej, podlegające wymianie na towary, z zastrzeżeniem, iż emisja bonów nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2022, poz. 1233.
3. Bony muszą uprawniać do dokonywania bezgotówkowych zakupów:
a) artykułów spożywczych co najmniej takich jak: nabiał, pieczywo, wędliny, mięso, warzywa, owoce, mąka, kasza, ryż, makaron.
b) środków czystości co najmniej takich jak: mydło, szampon, pasta do zębów, płyn do naczyń, proszek do prania.
4. Bony o nominałach: 50,00 zł; 20,00 zł; 10,00 zł; 5,00 zł o łącznej maksymalnej wartości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ogólna ilość bonów towarowych uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Nie osiągnięcie przez Wykonawcę wyżej wymienionej wartości nie może powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Bony winny być przygotowane i dostarczane sukcesywnie. Termin dostaw bonów towarowych: do dwóch dni roboczych od złożonego zamówienia drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bony do siedziby Zamawiającego tj. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, pok. 52. Koszty wykonania i dostarczenia bonów do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie, iż na każdym bonie widocznym miejscu będzie nadruk: „bon towarowy”
6. Oznaczenie bonów:
- bony winny być jednorazowego użytku,
- bony towarowe muszą posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające ich sfałszowanie (np. kod kreskowy, znak termiczny, znak wodny, nr seryjny itp.).
- posiadać wartości nominalne 5 zł, 10 zł, 20 zł i 50 zł
- posiadać nadruk informacyjny o wartości nominalnej
- powinny zawierać numer seryjny
- bony towarowe powinny zawierać widoczny napis o zakazie zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych, sprzętu RTV i AGD,
- posiadać miejsce na pieczęć Zamawiającego oraz oznaczenie Wykonawcy, realizującego bon;
- powinny posiadać datę ważności tj. posiadać napis „Bon ważny …. miesięcy od daty wydania”.
7. Dostawa bonów będzie odbywać się sukcesywnie, w terminie do 2 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego zamówienia.
8. Zamówienie, o którym mowa powyżej Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail wraz z określeniem ilości i wartości nominalnej bonów. Wzór zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione bony do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, pok. 52.
10. Przyjęcie każdorazowej dostawy bonów przez Zamawiającego nastąpi po uprzednim sprawdzeniu ilości i nominałów, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
11. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub wad.
12. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
13. W przypadku niewybrania bonów towarowych przez klientów Zamawiającego, zwróci on bony Wykonawcy.
14. Wykonawca wystawi notę uznaniową za niewykorzystane bony i zwróci środki pieniężne na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
15. Bony winny być honorowane w co najmniej jednej placówce handlowej usytułowanej na terenie miasta Stalowa Wola. Placówka handlowa musi być otwarta przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Liczba placówek handlowych spełniających wymagania stawiane przez Zamawiającego, wskazane zostają przez Wykonawcę w ofercie. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wykaz placówek handlowych na terenie miasta Stalowa Wola, w których klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stalowej Woli będą mogli realizować bony wraz z godzinami otwarcia tych placówek – wykaz ten będzie stanowił załącznik do umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za bony w ilości określonej w zamówieniu w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na wskazany w niej rachunek bankowy wykonawcy.
16. Wykonawca w celu prawidłowego wycenienia usługi ma możliwość wizji lokalnej obiektów. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
16. Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie do:
1. Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z późń.zm ) następujące czynności:
- nie dotyczy
Centralny Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
1) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.
2) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.
3) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 16 ppkt 1-3.
4) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 16 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy.
17. Centralny Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności bonu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Stalowa Wola, w których można realizować dostarczone przez Wykonawcę bony towarowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:
 co najmniej 1 dostawa bonów towarowych lub (podobna rodzajem do niniejszego przedmiotu zamówienia) o wartości łącznej co najmniej
30 000,00 zł. brutto;
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) formularz ofertowy; dokument wygenerowany i wypełniony na platformie e-zamówienia.
2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum - załącznik nr 3;
3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 4;
4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 5;
5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - załącznik nr 6;
6) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 7;
7) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 8;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarte zostały w załączniku nr 9 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SCUW Stalowa Wola Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.