eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42121/summary

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cecabf4-0072-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00375135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046203/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243780

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. na 7 trasach:

I Trasa: Piekary Śląskie - Katowice - Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 60 km
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 40-126 ul. Grażyńskiego 17 – 10 osób

II Trasa: Piekary Śląskie – Chorzów - Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 70 km
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wesołe Słoneczka” z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 40-560 ul. Hetmańska 7 – 1 osoba
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie 41-500 ul. Hajducka 22 – 3 osoby
2) Niepełna trasa – 50 km
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie 41-500 ul. Hajducka 22 – 3 osoby

III Trasa: Piekary Śląskie – Dąbrowa Górnicza– Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 70 km
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 3 osoby

IV Trasa: Piekary Śląskie – Bytom – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 60 km
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Bytomiu 41-902 ul. Arki Bożka 21 – 11 osób
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bytomiu 41-907 ul. Małachowskiego 36 – 1 osoba

V Trasa: Piekary Śląskie – Radzionków – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 26 km
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 41-922 ul. Nałkowskiej 2 – 3 osoby
Zespół Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 41-922 Radzionków Plac Jana Pawła II 4 – 4 osoby

VI Trasa: Piekary Śląskie – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 40 km
Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 22 osoby

VII Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 56 km
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 1 osoba

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 911230,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1236534,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1236534,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Trzeciok Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6411025275

7.3.3) Ulica: ul. Piaseczna

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1236534,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.