eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.



Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cecabf4-0072-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046203/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42121/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/, dalej platforma przetargowa, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania,
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy
przetargowej dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z platformy
przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej platformy
przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/.
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí
52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do
piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w
Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. W przypadku przesyłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej)
dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dalej rozporządzenie w sprawie KRI. Powyższe oznacza, iż
Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
7. Wykonawca sporządza:
1) ofertę,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
3) podmiotowe środki dowodowe,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
5) pełnomocnictwo, w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dalej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem
– e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest: prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami
ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia
11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
jeśli przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej do obsługi
elektronicznych zamówień,
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. na 7 trasach:

I Trasa: Piekary Śląskie - Katowice - Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 60 km
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 40-126 ul. Grażyńskiego 17 – 10 osób

II Trasa: Piekary Śląskie – Chorzów - Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 70 km
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wesołe Słoneczka” z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 40-560 ul. Hetmańska 7 – 1 osoba
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie 41-500 ul. Hajducka 22 – 3 osoby
2) Niepełna trasa – 50 km
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie 41-500 ul. Hajducka 22 – 3 osoby

III Trasa: Piekary Śląskie – Dąbrowa Górnicza– Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 70 km
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 3 osoby

IV Trasa: Piekary Śląskie – Bytom – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 60 km
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Bytomiu 41-902 ul. Arki Bożka 21 – 11 osób
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bytomiu 41-907 ul. Małachowskiego 36 – 1 osoba

V Trasa: Piekary Śląskie – Radzionków – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 26 km
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 41-922 ul. Nałkowskiej 2 – 3 osoby
Zespół Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 41-922 Radzionków Plac Jana Pawła II 4 – 4 osoby

VI Trasa: Piekary Śląskie – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 40 km
Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 22 osoby

VII Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 56 km
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 1 osoba

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie flotą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ

Zamawiający uzna ww. za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
licencję (na podstawie art. 5b ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.)
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawca składający ofertę samodzielnie zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek i zrealizuje usługi, do których realizacji wymagane jest posiadanie licencji.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

PODWYKONAWCY
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, powinien w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych:
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ LUB GOSPODARCZEJ

zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę i załączniki do oferty powinny składać się następujące pliki:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji)
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do specyfikacji),
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jegoreprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobą niż
upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
5) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
6) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (załącznik nr 3 do specyfikacji),
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca
zobowiązany będzie do:
1) podania danych niezbędnych do przygotowania umowy,
2) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 800,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych - wadium”.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć zgodnie z rozdziałem IX - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
6. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXI SWZ.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców składa wraz z
ofertą:
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni
wykonawcy,
2) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12
1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy:
1) Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zmianie trasy, w tym zmiany ilości kilometrów, rezygnacji z danej trasy lub dodaniu nowej trasy i związaną z tym zmianę wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: zmiana adresu szkoły, zmiana miejsca zamieszkania dziecka, rezygnacja rodziców z dowozu dziecka, zgłoszenie kolejnego dziecka do dowozu, zmiana przez dziecko szkoły w trakcie roku szkolnego.
2) Zmiany trasy, rezygnacji z danej trasy lub dodania nowej trasy dokonuje się w formie pisemnych aneksów do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
3) Wynagrodzenie za zrealizowaną trasę zmienioną lub nową ustala się w sposób określony w § 3 ust. 2.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na skutek okoliczności wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 umowy Zamawiający ma prawo również do ograniczenia zamówienia maksymalnie do 50% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy a Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu względnie do dochodzenia innych praw, w tym w szczególności żądania wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42121/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zajdą przesłanki określone w:
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.