eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu WarszawskiegoOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@adm.uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e37829c-42ed-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244801/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH DLA JEDNOSTEK ADMINISTARCJI CENTARLNEJ UW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-164-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się:
1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal,
(UWAGA: Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują dwie skrzynki ePUAP: /uwedupl/SkrytkaESP oraz /WydzHist/SkrytkaESP W
niniejszym postępowaniu, komunikować się z Zamawiającym, w szczególności składać oferty, należy przy użyciu skrzynki ePUAP:
/uwedupl/SkrytkaESP)
2) za pomocą poczty elektronicznej: agnieszka.zawistowska@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania dostępny jest na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania Zamawiający udostępnia link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania lub
numerem referencyjnym postępowania).
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
8. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: agnieszka.zawistowska@adm.uw.edu.pl oraz
dzp@adm.uw.edu.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Wyłącznie próbki środków czystościowych należy przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego - oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28., 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, Wykonawca składa za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L127/2018 z dnia 23.05.2018 r.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr DZP-361/164/2022 na „Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
3) <Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników>;
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO <Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego>;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-361/164/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystościowych, zwanych dalej także „artykułami” dla potrzeb jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz raz na kwartał dla ośrodka OW-K „Bajka” w Łukęcinie k. Kamienia Pomorskiego i DPTIW „SZELIGÓWKA” i „WRZOS” k. Zakopanego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SWZ”) oraz wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39812100-8 - Pasty do podłóg

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

33711900-6 - Mydło

18930000-7 - Worki i torby

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

39812000-7 - Pasty i kremy

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych artykułów czystościowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy artykułów czystościowych o wartości nie niższej niż 70 000,00 zł brutto (za okres 12 miesięcy) każda.
W przypadku dostaw powtarzających się wartość każdej z 2 w/w dostaw nie może być niższa niż 70 000,00 złotych brutto na dzień składania ofert.
Do dnia otwarcia ofert Wykonawca musi realizować każdą z wykazanych dostaw, co najmniej przez 1 rok (12 miesięcy). Uwaga: termin (1 rok) nie będzie liczony w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 KC, czyli rok będzie oznaczał np. od dnia 05.01.2020 r. do dnia 04.01.2021 r. (nie do 05.01.2021 r. jak byłoby to liczone zgodnie z KC).
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba „dostaw” nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać 2 dostawy określone powyżej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie – „Wykaz dostaw” zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający żąda złożenia:
1) wypełnionego oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zaoferowanych artykułów czystościowych – według wzoru stanowiącego Formularz nr 2 (Formularz cenowy).
W formularzu w miejscu do tego przeznaczonym (kolumna nr 4) Wykonawca określi nazwę własną produktu oraz producenta (jeżeli dotyczy),
2) w przypadku Wykonawców proponujących artykuły równoważne - próbek artykułów czystościowych. Pozycje opisu artykułów, w których zawarto znak towarowy lub jego pochodzenie należy traktować jako określenie wymagań Zamawiającego i proponować artykuły o parametrach nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli w Formularzu cenowym zostanie zaoferowany towar innego producenta niż wskazany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć próbki oferowanych artykułów wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w szczególności: „oryginalnymi ulotkami producenta”, katalogami, kartami technicznymi, kartami charakterystyki, szczegółowymi opisami oferowanych artykułów (z zaznaczeniem pozycji, której próbki i dokumenty dotyczą).
Próbki oraz dokumenty określone powyżej nie są wymagane w przypadku oferowania artykułów zgodnych, co do nazw i producentów przedstawionych w Załącznik nr 1 do SWZ jako przykładowe (oryginalne), z zastrzeżeniem artykułów, których jakość będzie stanowiła kryterium oceny ofert.
3) w wykazie artykułów czystościowych Zamawiający wytypował cztery artykuły, których jakość będzie stanowiła kryterium oceny ofert:
a) poz. 23 Mop typu Vileda professional ultraspeed – nakładka micro speedplus,
b) poz. 26 Mydło w płynie z lanoliną 5l,
c) poz. 57 Rękawice gumowe mocne typu VILEDA,
d) poz. 99 Worki foliowe LDPE na śmieci 60 l mocne 25 szt. (czarne)
Dołączenie próbek z dokumentami potwierdzającymi wymagane parametry przedmiotu zamówienia w szczególności: „oryginalnymi ulotkami producenta”, katalogami, kartami technicznymi, kartami charakterystyki, szczegółowymi opisami oferowanych artykułów dla wszystkich tych pozycji jest obowiązkowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających wymagane parametry oferowanych artykułów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Wykazu przedmiotowych środków dowodowych (sekcja 5.8 niniejszego ogłoszenia) lub dokumenty będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (dokumenty dotyczące poz. 23, 26, 57, 99 nie podlegają uzupełnieniu).
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ (w tym informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, które nie podlegają uzupełnieniu).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca złoży wraz z ofertą (Formularzem oferty):
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Formularz cenowy - zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SWZ.
Wykonawca proponujący artykuły równoważne musi dołączyć do oferty próbki artykułów czystościowych wraz z dokumentami zgodnie z postanowieniami SWZ. W wykazie artykułów czystościowych Zamawiający wytypował cztery artykuły, których jakość będzie stanowiła kryterium oceny ofert , tj. pozycje poz. 23, poz. 26, poz. 57, poz. 99 (patrz SWZ ).
4) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SWZ.
5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać „wadium,
numer postępowania”.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru postępowania. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
4. Wadium wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego będzie uznany kwotą wadium.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamawiający – art. 1 ust. 1 SWZ,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4)Formularz cenowy – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
5)Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
6)Przedmiotowe środki dowodowe - dotyczą wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
7) „Oświadczenie - Wykaz dostaw” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie terminu jej obowiązywania ponad termin określony w § 1 ust. 2 umowy, nie dłużej jednak niż o kolejne 6 miesięcy, w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany umowy poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania na podstawie § 1 ust. 3, umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości ceny należnej Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 2. Próbki środków czystościowych należy przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.