eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.Ogłoszenie z dnia 2023-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: M.Brzychcy@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41970fe0-f859-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00373995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237164

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 15/DK/ST/TP/WS/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201843,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:
1) Zadanie 1 - obsługa płatnej promocji działań Zamawiającego dot. produktów projektu WROTA STATYSTYKI w mediach społecznościowych z wykorzystaniem mechanizmów reklamowych tych mediów;
2) Zadanie 2 - opracowanie projektów ulotek i plakatów informacyjnych projektu WROTA STATYSTYKI oraz druk tych materiałów;
3) Zadanie 3 - produkcja filmów promocyjnych dot. produktów projektu WROTA STATYSTYKI.
4) Zadanie 4 - opracowanie treści 2 artykułów sponsorowanych, grafiki statycznej do każdego artykułu sponsorowanego, zakup powierzchni na ich publikację oraz emisja.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342000-3 - Usługi marketingowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe

79810000-5 - Usługi drukowania

92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

64120000-3 - Usługi kurierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195161,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484743,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 195161,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fabryka Marketingu Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1132900362

7.3.3) Ulica: ul. Ratuszowa 11

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195161,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.