eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: M.Brzychcy@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41970fe0-f859-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się przy użyciu: 1) Platformy, dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/, 2) poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktów w sprawie zamówienia: a) Marzena Brzychcy, e-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl, b) Agnieszka Jagoda, e-mail: a.jagoda@stat.gov.pl, c) Bartosz Wielądek, e-mail: b.wieladek@stat.gov.pl.
2. Wymagania tech. i organiz. wysył. i odbier. dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy określa instrukcja dla Wykonawców korzystających z Platformy. W przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z Platformy, zalecany jest kontakt z dostawcą rozwiązania tel. +48 22 576 87 90 (w dni robocze, godz. 9.00-17.00), email: oneplace@marketplanet.pl.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające komunik. pomiędzy Zamaw. a Wykon., w przypadku korzystania z Platformy określono w pkt 11 SWZ.
4. Wykon. na Platformie bez zalogowania może zapoznać się z dok. postęp. oraz zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ.
5. We wszelkiej korespon. związanej z postęp. należy posługiwać się nr ogłoszenia o zamówieniu lub nr postęp. nadanym przez Zamaw.
6. Warunkiem przystąpienia do postęp. i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet; Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl/; Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
7. Złożenie oferty możliwe będzie tylko przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/.
8. Dopuszczalna wielkość plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB.
9. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formacie danych w txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps.
11. Zamaw. wymaga złożenia oferty w formie elektr. opat. kwalif. podp. elektr. lub w post. elektr. op. podp. zauf. lub pod. osob., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszczalny format podpisu elektronicznego, to: 1) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy wymagany jest oddzielny plik z podpisem. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.
12. Wykon. składając ofertę powinien oznaczyć dok., czy stanowią one "tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub czy są dokumentami „jawnymi”.
13. Dok. składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia, składane są w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. W przypadku przekazywania przez Wykon. elektron. kopii dok. lub oświad., opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym., przez Wykon. albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykon. na zasadach określ. w art. 118 ustawy albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Strony przyjmuje się datę i godzinę ich: 1) przesłania na Platformie, 2) wpływu na adresy e-mail osób wskazanych w pkt. 1.2).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego szczegółowo określone zostały w pkt 1.16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/DK/ST/TP/WS/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 201843,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:
1) Zadanie 1 - obsługa płatnej promocji działań Zamawiającego dot. produktów projektu WROTA STATYSTYKI w mediach społecznościowych z wykorzystaniem mechanizmów reklamowych tych mediów;
2) Zadanie 2 - opracowanie projektów ulotek i plakatów informacyjnych projektu WROTA STATYSTYKI oraz druk tych materiałów;
3) Zadanie 3 - produkcja filmów promocyjnych dot. produktów projektu WROTA STATYSTYKI.
4) Zadanie 4 - opracowanie treści 2 artykułów sponsorowanych, grafiki statycznej do każdego artykułu sponsorowanego, zakup powierzchni na ich publikację oraz emisja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342000-3 - Usługi marketingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe

79810000-5 - Usługi drukowania

92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 2 - Kryterium środowiskowe „DUC” – Druk ulotek DL z wykorzystaniem papieru posiadającego certyfikat FSC®

4.3.6.) Waga: 2,5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne „DW” – Dodatkowe wersje grafiki do mediów społecznościowych zapewniające dobrą widoczność dla osób z dysfunkcją wzroku

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 4 - Kryterium jakościowe „CZU” – Czas udostępniania leadu każdego artykułu sponsorowanego i miniatury grafiki statycznej na stronie głównej portalu.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 5 -Kryterium środowiskowe „DM” – Dostawa do siedziby Zamawiającego ulotek i plakatów poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 10:00 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.3.6.) Waga: 2,5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (brutto):

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 1) SWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przedmiotowym postępowaniu Zam.: 1) wykluczy Wyk. zgodnie z art. 108 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy; 2) wykluczy Wyk. zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 3) wykluczy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129), Wyk.: a) wym. w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpis. na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie (...), poleg. na wyklucz. z postęp. o udziel. zam. pub. lub konk. prowadz. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw. praniu pieniędzy oraz finans. terr. (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z poźn. zm.) jest os. wym. w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim benef. rzecz. od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na pods. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie (...), poleg. na wykl. z postęp. o udziel. zam. pub. lub konkursu prowadz. na podst. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp, c) którego jednostką dominującą w roz. art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wym. w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie(...), poleg. na wykl. z postęp. o udziel. zam. pub. lub konkursu prowadz. na podst. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp, z zastrzeżeniem, że: ˗ wykl. w okolicz., o których mowa w pkt 9.1 ppkt 3) lit a) – c), następuje na okres trwania okoliczności wskazanych w tych punktach SWZ, ˗ osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 3) lit a) – c), które w okresie tego wykl. ubiegają się o udziel. zam. pub., przy czym przez ubieganie się o udziel. zam. pub. rozumie się złożenie oferty, lub biorą udział w postęp. o udziel. zam. pub., podlegać będą karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł.
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane jest na wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (wzór 1 i wzór 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego wskazany w pkt 12.4 SWZ.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą, chyba, że Wykonawca przedłużył termin związania ofertą i jednocześnie przedłużył okresu ważności wadium albo wniósł nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 7 ust. 4-6 Umowy, kiedy wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej strony.
2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Pzp.
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu.
4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku gdy:
1) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy;
2) niezbędne jest zmniejszenie zakresu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego;
3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
4) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego
w pkt 1 i 2;
5) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 15 Umowy;
6) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1-6, zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i proponowanego terminu wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Klauz. społ. – pkt 4.4 SWZ, klauz. środow. – pkt 4.5 SWZ.
2. Zatrud. na umowę o pracę - pkt 4.6 SWZ.
3. Klauz.infor. z art. 13 RODO w celu zw. z post. o udz. zam. publ. (pkt 1.16 SWZ). 4. Zasady zachowania poufności danych i inf. (pkt 1.17 SWZ).
5. Ofertę należy złożyć pod rygor. nieważności pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośred. platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
6. Zam. wykluczy Wykon. zgodnie z art. 108 ustawy Pzp, zgodnie z art. 5k rozporz. Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nad rozporz. Rady (UE) 2022/576 (pkt. 9.1 pkt 2) SWZ), zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozwiąz. w zak. przeciwdział. wspier. agresji na Ukrainę oraz służących ochr. bezp. narod. (pkt. 9.1 pkt 3) SWZ). Zam. przewid. wyklucz. Wykon. na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4–8 i pkt 10 ustawy - pkt 9.2 SWZ.
7. Dok. podmiotów zagranicznych i wspólnych (pkt 10.9 i 10.10 SWZ).
8. ZNWU – 5 % wartości umowy z VAT.
9. W przedmiotowym post. komunikacja między zam.a wykon., określona w pkt 11 SWZ, odbywać się będzie w jęz.polskim, przy użyciu:
1) platformy zakup. zam., pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl);
2) poczty elektronicznej.
10. Złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
11. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
12. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 tygodni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 20 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, że:
Zadanie 1 - będzie realizowane 12 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r. w zależności od tego, który termin wystąpi jako pierwszy;
Zadanie 2 - będzie realizowane w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 8 listopada 2023 r. w zależności od tego, który termin wystąpi jako pierwszy;
Zadanie 3 - będzie realizowane w terminie 55 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 22 listopada 2023 r. w zależności od tego, który termin wystąpi jako pierwszy;
Zadanie 4 - będzie realizowane 12 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r. w zależności od tego, który termin wystąpi jako pierwszy.
13. Zamówienie jest Częścią I zamówienia udzielanego w częściach o łącznej wartości: 312 718,37 zł netto, w tym:
1) Część I, procedowana w ramach przedmiotowego postępowania, pn.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu”, o wartości 201 843,04 zł netto,
2) Część II pn.: „Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt WROTA STATYSTYKI dla maksymalnie 150 osób w Warszawie wraz z transmisją on - linę”, o wartości 110 875,33 zł netto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.