eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/1247 w leśnictwie Babica 3"Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/1247 w leśnictwie Babica 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/1247 w leśnictwie Babica 3”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b613d050-13ea-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00240115/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/1247 w leśnictwie Babica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292716/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został dodatkowo opisany w przedmiarze robót (przedmiar stanowi załącznik
nr 13 do SWZ).
Przedmiotem robót budowlanych jest remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/1247 w leśnictwie Babica.
Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.
Przewidywane roboty budowlane podlegają zgłoszeniu w trybie art. 30 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z tym
położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych numerów ewidencyjnych. W takim
przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę
drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice
przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.
Inwestorem zadania jest: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.
Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Zakres remontu jezdni obejmuje:
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
- uzupełnienie drobnych ubytków o głębokości (2-5cm) klińcem fr. 4-31,5mm,
- uzupełnienie drobnych ubytków o głębokości max. 2cm grysem fr. 4-8mm,
- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni uzupełnionej kruszywem,
- 3x powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
Remont poboczy będzie polegał na uzupełnieniu ubytków o głębokości 3-10cm warstwa z
kruszywa łamanego.
Parametry geometryczne (szerokość jezdni, poboczy, łuki poziome, łuki pionowe, spadki
podłużne) pozostaną bez zmian.
Długość remontowanej drogi 291mb. Szerokość jezdni 3,0 – 3,5 m szerokość poboczy 0,5 -
0,75m.
Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 123000,00 złotych brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143998,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143998,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143998,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWE Piotr Jedynak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 792-100-52-08

7.3.3) Ulica: Wierzbna 241

7.3.4) Miejscowość: Jaroslaw

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143998,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.