eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005139300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-001

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42b73a23-40ac-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068238/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w systemie VRF wraz z demontażem instalacji klimatyzowania pomieszczeń w systemie wody lodowej w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42b73a23-40ac-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisane w Części XII SWZ jako informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się
z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami cz. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami cz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F-271-99/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzeń systemu VRF oraz wykonanie instalacji powiązanych dla klimatyzowania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku ul. Kościuszki 5, wraz z demontażem istniejącej instalacji pracującej w systemie wody lodowej w zakresie i w sposób określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji typu VRF, obejmującej:
 3 jednostki zewnętrzne,
 29 jednostek wewnętrznych,
 instalacje powiązane: czynnika chłodniczego, zasilania elektrycznego, sterowania oraz odprowadzenia skroplin,
 wykonanie robót ogólnobudowlanych,
 demontaż istniejącej instalacji pracującej w systemie wody lodowej, w tym agregatu chłodniczego (chillera),
zgodnie z Dokumentacją projektową obejmującą:
 Projekt budowlany,
 Projekt wykonawczy,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 Informację BIOZ,
 Przedmiar robót (Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny. Błędy przedmiaru robót nie mogą być powodem roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego).
b) opracowanie projektu organizacji ruchu związanego z zajęciem pasa drogowego
ul. Kościuszki w Sanoku – dla robót związanych z demontażem i montażem chillera i jednostek zewnętrznych, jeśli wymagać tego będzie zarządca drogi,
c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej,
d) przeszkolenie osób wskazanych przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji,
e) udzielenie rękojmi przez okres 5 lat oraz gwarancji przez okres ….. *(min. 5 lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy) lat, na wykonany przedmiot umowy, o którym, mowa w ust. 2 lit. a), licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego. Gwarancja zostanie udzielona na warunkach określonych w Załączniku Nr 9 do niniejszej SWZ – Wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45314310-7 - Układanie kabli

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał ważne, niepodlegające odrzuceniu oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie instalowania urządzeń klimatyzacyjnych i spełniał minimalne wymagania i warunki dotyczące operatorów, wynikające z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC – nie mniej niż: 350 000,00 PLN

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania przez Wykonawców na zasobach podmiotów trzecich, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

4) zdolności technicznych lub zawodowych
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej 2 podobnych robót polegających na dostawie i montażu instalacji klimatyzacji typu VRF w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o łącznej wartości co najmniej – 350 000,00 PLN brutto

2) dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
− kierownikiem budowy w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
− kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych,

− co najmniej 1 osobą, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065, posiadającą certyfikat dla personelu (Osoby o których mowa powyżej zobowiązane są do wykonywania czynności objętych certyfikatami dla personelu, o których mowa powyżej, z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia technicznego, zapewniającego bezpieczeństwo osób fizycznych wykonujących te czynności, jak również ochrony środowiska).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i wykonywał prace z wykorzystaniem wyposażenia technicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do środowiska. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
− urządzeniem do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych;
− oddzielnym pojemnikiem, oznakowanym zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi oznakowania, dla każdego rodzaju stosowanego przez przedsiębiorcę fluorowanego gazu cieplarnianego;
− urządzeniem do przeprowadzania prób szczelności oraz sprawdzeń pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane;
− urządzeniem do łączenia elementów lub obiegów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła lub zbiorników i przynależnych do nich elementów w systemach ochrony przeciwpożarowej, zawierających bądź mogących zawierać czynnik roboczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego, w szczególności do wykonywania połączeń nierozłącznych.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
Forma dokumentu: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Forma oświadczenia: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 ze zm.)
2 Dokument dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, jak wskazano w rozdz. VIII cz. A pkt 2 ppkt 3 SWZ.
3 Wykaz dostaw
Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4 Wykaz osób
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wzór formularza: Wykaz osób stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wzór formularza: Wykaz narzędzi stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

Forma dokumentu w pkt 1-5 powyżej: dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokument jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 Certyfikat zgodności lub Deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polską Normą w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie dla urządzeń:
- jednostki zewnętrzne i jednostki wewnętrzne

2 Karty techniczne lub inne dowody dotyczące parametrów technicznych lub użytkowych oferowanych urządzeń technicznych, o których mowa poniżej, na potwierdzenie zgodności z wymogami wskazanymi w dokumentacji projektowej:
a) jednostki zewnętrzne,
b) jednostki wewnętrzne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiające wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.
Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3A do SWZ – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy – wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
6) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 1) poz. 1 tabeli SWZ (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ).
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.