eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 20 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 20 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 20 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-861672b2-409b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy eZamawiajacy
2. System jest dostępny pod adresem: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Za pośrednictwem posiadanego w
Systemie konta odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie
dokumentów, oświadczeń, informacji, w ramach postępowania.
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu
zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna,
w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania
poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane"
7. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
‘’Korespondencja”
8. Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania o charakterze ogólnodostępnym i informacyjnym publikowana jest na Platformie
w zakładce „Dokumentacja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP, adres: ul.
Konarskiego 13, 05-400 Otwock
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spskgruca.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.114.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w rozdziale V i VI SWZ, jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania
dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą
2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ
1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP.
2.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ składane
przez Wykonawcę mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 Ustawy
sankcyjnej
1) Oświadczenie o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
4. Weryfikacja podstaw wykluczenia, o których mowa w 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej
1) Zbadanie istnienia podstaw wykluczenia nastąpi na podstawie art. 2 ) Ustawy sankcyjnej w oparciu o:
a) Rozporządzenie Rady UE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r dotyczącego środków organizacyjnych w związku z sytuacja na
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str 1 ze zm.)
b) Rozporządzenie Rady UE nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną , suwerenności niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014,
str 6 ze zm.)
c) Listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy sankcyjnej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra
właściwego do spraw wewnętrznych
d) Oświadczenie własne wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy PZP, na zasadach określonych w rozdziale VII, XII SWZ.
5) Wykluczenie, o którym mowa w pkt V.1.1) c) SWZ następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy
sankcyjnej
6) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej Zamawiający odrzuci ofertę takiego
wykonawcy art. podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: V
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP
b) art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP:
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zw. Ustawą sankcyjną
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak
podstaw do wykluczenia)
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2, i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7-10 ustawy PZP, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
􀀀 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
􀀀 zreorganizował personel,
􀀀 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
􀀀 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
􀀀 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
3) Zamawiający dokona oceny, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wy-starczające do wykazania

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Ulotki informacyjne oferowanych produktów

2) Karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej przygotowanej według aktualnych przepisów prawa.
(dotyczy produktów biobójczych, wyrobów medycznych)3) Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela.
(dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

4) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B).

5) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze.

6) Dokumentacja z wykonanych badań tolerancji materiałowej, przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach, potwierdzająca kompatybilność materiałową zaoferowanych preparatów lub pozytywna opinia producentów sprzętu medycznego sporządzona na podstawie badań tolerancji materiałowej, przeprowadzonych w niezależnych od producentów preparatów dezynfekcyjnych laboratoriach, potwierdzająca kompatybilność materiałową.

(dotyczy pakietów nr 1; 4;)


7) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki do dezynfekcji posiadają dokumentację z wykonanych badań, przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane lub jednostki uznane międzynarodowo, potwierdzające wymaganą przez zamawiającego skuteczność (stężenie, spektrum i czas działania) i zostanie ona udostępniona na każde żądanie Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia.
- treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów wskazanych
ppkt 1-6) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w
ppkt 7) Oferty, które nie będą zawierały ww. dokumentów zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Ulotki informacyjne oferowanych produktów

2) Karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej przygotowanej według aktualnych przepisów prawa.
(dotyczy produktów biobójczych, wyrobów medycznych)3) Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela.
(dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

4) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B).

5) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze.

6) Dokumentacja z wykonanych badań tolerancji materiałowej, przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach, potwierdzająca kompatybilność materiałową zaoferowanych preparatów lub pozytywna opinia producentów sprzętu medycznego sporządzona na podstawie badań tolerancji materiałowej, przeprowadzonych w niezależnych od producentów preparatów dezynfekcyjnych laboratoriach, potwierdzająca kompatybilność materiałową.

(dotyczy pakietów nr 1; 4;)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ.
a) Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu odpowiednio na
dzień składania ofert.
b) Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie ma wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.
2) Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
6. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu
odpowiednio: wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – chyba że umocowanie do
reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze
2) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w przypadku dokumentu w postaci papierowej - w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez mocodawcę lub notariusza.
XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ.
c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1 SWZ- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
d) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VIII SWZ pkt. 1 ppkt. 1 do 6)
e) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VIII SWZ pkt. 1 ppkt. 7), tj:
Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki do dezynfekcji posiadają dokumentację z wykonanych badań, przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane lub jednostki uznane międzynarodowo, potwierdzające wymaganą przez zamawiającego skuteczność (stężenie, spektrum i czas działania) i zostanie ona udostępniona na każde żądanie Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia.
- treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
f) Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)

UWAGA!!!
Dokumenty wymienione w pkt XII. 1a)b)e) stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności złożonej oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych.
4) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy dostępnej pod adresem https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 2.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.