eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostarczenie rozwiązań informatycznych lub rozbudowę istniejących rozwiązań, dostosowanego do potrzeb ZMSP wraz ze świadczeniem usług serwisuOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostarczenie rozwiązań informatycznych lub rozbudowę istniejących rozwiązań, dostosowanego do potrzeb ZMSP wraz ze świadczeniem usług serwisu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 69

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-838

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225512100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmsp@zmsp.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zmsp.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostarczenie rozwiązań informatycznych lub rozbudowę istniejących rozwiązań, dostosowanego do potrzeb ZMSP wraz ze świadczeniem usług serwisu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e66d557e-408b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038887/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wdrożenie i serwis systemu informatycznego dla ZMSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmsp.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://zmsp.eb2b.com.pl/ która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: WNP-010/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 813008,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), poprzez dostarczenie rozwiązań informatycznych, lub rozbudowę istniejących rozwiązań informatycznych, dostosowanego do potrzeb Zarządu Mienia Skarbu Państwa (ZMSP) wraz ze świadczeniem usług serwisu, dla około 130 użytkowników (Pracowników ZMSP). Wdrożony system musi umożliwiać między innymi gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie danych i dokumentów.
Wdrożenie systemu należy rozumieć jako serię czynności odnoszących się do całego ZSI, bądź jego oddzielnych funkcjonalności polegające na:
- instalacji gotowych, lub rozbudowie na infrastrukturze ZMSP istniejących rozwiązań dostosowanych do potrzeb ZMSP;
- testach prawidłowości działania funkcjonalności na przykładowych danych;
- próbnej migracji danych, testach działalności na częściowej bazie danych;
- produkcyjnej migracji danych;
- odbiorze kompletnego rozwiązania ze zmigrowanymi danymi.
Łączny czas umowy wynosi maksymalnie 30 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
Qpi + Qp1 + Qp2 + Qw = Qs
gdzie: Qs – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach

Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku.

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres w miesiącach realizacji Etapu IA umowy od daty podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres w miesiącach realizacji Etapu II umowy od daty podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wdrożenia ZSI w obszarze zarządzania i gospodarowania nieruchomościami

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1 O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, polegającej na potwierdzeniu, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawcy muszą posiadać wdrożoną politykę/procedurę jakości świadczonych usług, w zakresie opracowywania, wdrażania, szkoleń oraz nadzoru nad systemami informatycznymi;

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- wniosą wadium w kwocie 10.000,00 zł.

3. Zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania Zamówienia, co musi być udokumentowane (przedłożenie referencji) wykonaniem: co najmniej jednego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego , wykonanego w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z opisem wdrożenia, jego daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, w zakresie co najmniej:
A. Finanse i księgowość,
B. Kadry i płace,
(wzór tabeli stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Równoważnym do wdrożenia opisanego powyżej jest modyfikacja funkcjonalności ZSI wcześniej wdrożonego przez Wykonawcę, bądź rozbudowa takiego ZSI o nowe funkcjonalności, które po dołączeniu do istniejącego środowiska tworzy Zintegrowany System Informatyczny wdrożony u jednego odbiorcy spełniający wyżej wymienione wymagania.
4. Klauzule społeczne:

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania Umowy, minimum dwóch osób realizujących Przedmiot Umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1 Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1 Wysokość wadium.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł.

14.2 Forma wadium.
Wadium może być wniesione w:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

14.3 Termin i miejsce wniesienia wadium.
1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085
(decyduje data polecenia przelewu). Potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument należy dołączyć do oferty w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu bądź Wykonawcy – w treści winna zostać zawarta informacja iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego
a) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być ZMSP, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.
10.5 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 dotyczący tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZMSP https://zmsp.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.