eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej.Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego części powiatowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego części powiatowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4866021b-3fd2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006615/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.58 Lp. 182B_Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego częsci powiatowej (usł. skanowania)

1.3.59 Lp.182D_ Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej (usł. wprowadzania danych)

1.3.60 Lp.182C_Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej (usł. skanowania i wprowadzania danych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666253

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666253

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postęp. prowadzone jest w j. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666253. 2.W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawcą, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza
również komunikację w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj.
bzp@umradom.pl. 4. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w szczególności:
a) np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki
dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert).
5.Zamawiający będzie przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa, niż Internet
Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa RM z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7 Z 8.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła
do systemu. Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SW

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem
Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na
podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710), dalej
„ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną; f) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO **; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
h) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.432.433.434.2022.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa digitalizacji dokumentów (analogowych materiałów)
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) w zakresie, pozostających
w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu (MODGiK), dokumentów stanowiących dowody zmian wprowadzonych do Ewidencji Gruntów
i Budynków.
2. Usługa digitalizacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie skanów udostępnionych dokumentów papierowych do formatu cyfrowego zapisanego w pliku .pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1.1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn / Cb) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej.

1.2. Gwarancja jakości [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja jakości” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu obowiązywania gwarancji jakości – (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazana przez Wykonawcę gwarancja jakości wyniesie:

12 miesięcy - otrzyma 0 pkt.
24 miesiące - otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy i więcej - otrzyma 40 pkt.

gdzie:
T – ilość punktów za kryterium „gwarancja jakości”

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
P = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa digitalizacji dokumentów (analogowych materiałów)
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), a następnie implementacja powstałych w wyniku tej digitalizacji plików do bazy programu informatycznego GEO-INFO Ośrodek wraz z opracowaniem zasięgów i wprowadzeniem atrybutów do tego programu. Aktualizacja atrybutów oraz opracowanie zasięgów wykonane będzie za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Zasób udostępnionej przez Zamawiającego.
2. Usługa w zakresie digitalizacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie skanów do formatu cyfrowego zapisanego w pliku .pdf. dokumentów papierowych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego na potrzeby wykonania Umowy z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Radomiu (MODGiK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1.1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn / Cb) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej.

1.2. Gwarancja jakości [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja jakości” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu obowiązywania gwarancji jakości – (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazana przez Wykonawcę gwarancja jakości wyniesie:

12 miesięcy - otrzyma 0 pkt.
24 miesiące - otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy i więcej - otrzyma 40 pkt.

gdzie:
T – ilość punktów za kryterium „gwarancja jakości”

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
P = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa dotycząca zaimplementowania 44 000 plików zapisanych
w formacie pdf do bazy programu informatycznego GEO-INFO Ośrodek wraz z opracowaniem zasięgów i wprowadzeniem atrybutów do tego programu. Aktualizacja atrybutów oraz opracowanie zasięgów wykonane będzieza pomocą aplikacji GEO-INFO i.Zasób udostępnionej przez Zamawiającego.
2. Pliki, o których mowa w ust. 1 stanowią cyfrowy zapis zeskanowanych samodzielnie przez Zamawiającego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu (MODGiK)) dokumentów geodezyjnych obejmujących m.in. inwentaryzacje urządzeń podziemnych, operaty techniczne dotyczące map do celów projektowych, operaty do celów prawnych, stanowiących dowody zmian wprowadzonych do Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1.1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn / Cb) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej.

1.2. Gwarancja jakości [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja jakości” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu obowiązywania gwarancji jakości – (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazana przez Wykonawcę gwarancja jakości wyniesie:

12 miesięcy - otrzyma 0 pkt.
24 miesiące - otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy i więcej - otrzyma 40 pkt.

gdzie:
T – ilość punktów za kryterium „gwarancja jakości”

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
P = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej;
dla 1 części zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że:
a) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie wynikające z udziału w realizacji dwóch zamówień w zakresie skanowania dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

b) posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następującą usługę:
- co najmniej dwie usługi, w zakresie wykonania prac polegających na skanowaniu dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto każda, odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg wskazany
w lit. b) będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie w całości wskazanych w lit. b) zamówień.

dla 2 części zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że:
c) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie wynikające z udziału w realizacji dwóch zamówień w zakresie skanowania dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
i implementacji zeskanowanych dokumentów do systemu geodezyjnego.

d) posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następującą usługę:
- co najmniej dwie usługi, w zakresie skanowania i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do systemu geodezyjnego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg wskazany
w lit. d) będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie w całości wskazanych w lit. d) zamówień.

dla 3 części zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że:
e) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie wynikające z udziału w realizacji dwóch zamówień w zakresie implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do systemu geodezyjnego.

f) posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następującą usługę:
- co najmniej dwie usługi, w zakresie implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do systemu geodezyjnego o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto każda, odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg wskazany
w lit. f) będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie w całości wskazanych w lit. f) zamówień.

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich części zamówienia.

*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.


W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W sytuacji wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
- art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) – Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy - w formie Załącznika nr 9 do SWZ
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - w formie Załącznika nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9 Rozdziału XI SWZ - składane wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania załączonych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Rozdział XII SWZ (jeżeli
dotyczy). W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 4 Rozdział XI SWZ (jeżeli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o których mowa w pkt 1.4 Rozdział
VII SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX
SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a) w pkt 4.2. Rozdział IX SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
b) w pkt 4.1. Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek wskazany:
• w pkt. 1.4. lit. b) Rozdziału VII będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie w całości wskazanych w pkt. 1.4. lit. b) zamówień – dot. 1 części zamówienia,
• w pkt. 1.4. lit. d) Rozdziału VII będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie
w całości wskazanych w pkt. 1.4. lit. d) zamówień – dot. 2 części zamówienia,
• w pkt. 1.4. lit. f) Rozdziału VII będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie w całości wskazanych w pkt. 1.4. lit. f) zamówień – dot. 3 części zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat form, postaci,formatów i sposobu przekazywania ww. dokumentów zostały opisane w Rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666253

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osobę/osoby wykonujące następujące czynności
w zakresie realizacji zamówienia, tj.:
- skanowanie dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – dotyczy 1 części zamówienia,
- skanowanie dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, implementacja plików do systemu geodezyjnego – dotyczy 2 części zamówienia,
- implementacja zeskanowanych dokumentów do systemu geodezyjnego - dotyczy 3 części zamówienia,
które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zostały określone w SWZ Rozdział XXVII oraz w § 11 projektu umów stanowiących Załączniki: Nr 2a do SWZ (dot. 1 części Zamówienia), 2b do SWZ (dot. 2 części zamówienia), Nr 2c do SWZ (dot. 3 części zamówienia).

2. Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z póżn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.