eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej.Ogłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego części powiatowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666253

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego części powiatowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4866021b-3fd2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006615/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.58 Lp. 182B_Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego częsci powiatowej (usł. skanowania)

1.3.59 Lp.182D_ Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej (usł. wprowadzania danych)

1.3.60 Lp.182C_Usługa dot. cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej (usł. skanowania i wprowadzania danych)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371053/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.432.433.434.2022.EF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 474350,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa digitalizacji dokumentów (analogowych materiałów)
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) w zakresie, pozostających
w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu (MODGiK), dokumentów stanowiących dowody zmian wprowadzonych do Ewidencji Gruntów
i Budynków.
2. Usługa digitalizacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie skanów udostępnionych dokumentów papierowych do formatu cyfrowego zapisanego w pliku .pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.5.5.) Wartość części: 91350,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa digitalizacji dokumentów (analogowych materiałów)
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), a następnie implementacja powstałych w wyniku tej digitalizacji plików do bazy programu informatycznego GEO-INFO Ośrodek wraz z opracowaniem zasięgów i wprowadzeniem atrybutów do tego programu. Aktualizacja atrybutów oraz opracowanie zasięgów wykonane będzie za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Zasób udostępnionej przez Zamawiającego.
2. Usługa w zakresie digitalizacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie skanów do formatu cyfrowego zapisanego w pliku .pdf. dokumentów papierowych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego na potrzeby wykonania Umowy z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Radomiu (MODGiK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

4.5.5.) Wartość części: 119000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem opracowania jest usługa dotycząca zaimplementowania 44 000 plików zapisanych
w formacie pdf do bazy programu informatycznego GEO-INFO Ośrodek wraz z opracowaniem zasięgów i wprowadzeniem atrybutów do tego programu. Aktualizacja atrybutów oraz opracowanie zasięgów wykonane będzieza pomocą aplikacji GEO-INFO i.Zasób udostępnionej przez Zamawiającego.
2. Pliki, o których mowa w ust. 1 stanowią cyfrowy zapis zeskanowanych samodzielnie przez Zamawiającego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu (MODGiK)) dokumentów geodezyjnych obejmujących m.in. inwentaryzacje urządzeń podziemnych, operaty techniczne dotyczące map do celów projektowych, operaty do celów prawnych, stanowiących dowody zmian wprowadzonych do Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w zał. nr 1c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.5.5.) Wartość części: 264000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Top-Info Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367584880

7.3.3) Ulica: Barwinek 28B

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-150

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Top-Info Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367584880

7.3.3) Ulica: Barwinek 28B

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-150

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206148,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459999,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206148,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MGGP S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 490808053

7.3.3) Ulica: Kaczkowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206148,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.